KNAW

Research

BO-02-901: Helpdesk 2008

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-02-901: Helpdesk 2008
Period 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1330640

Abstract (NL)

Het bieden van een kennisloket aan beleidsmedewerkers, directieonderdelen, of beleidsdirecties van LNV om snel en transparant kennis- en kennisontwikkelingsvragen in te dienen en te laten beantwoorden c.q. uitvoeren. De Helpdesk coördineert de invulling van de vrije ruimte die binnen het cluster naast de geprioriteerde projecten wordt gereserveerd voor kennis- en kennisontwikkelingsvragen die gedurende het jaar opkomen. Met de Helpdesk wordt flexibiliteit in het cluster gecreërd voor beantwoording van ad hoc vragen en beleidsvragen die pas op latere tijdstippen bekend worden. De Helpdesk is beschikbaar via de knop "helpdesk kennisvragen" (boven aan deze pagina) en 40 uur per week via telefoon.Alle beleidsmedewerkers van LNV kunnen vragen bij de helpdesk indienen. Andere overheden en maatschappelijke organisaties kunnen via LNV-beleidsmedewerkers een vraag indienen. Onlangs is met het clusterbestuur afgesproken dat als proef ook natuurbeherende instanties vragen kunnen indienen. Na het tweede kwartaal zal dit worden geëvalueerd. Indienen van vragen kan door via internet een formulier in te vullen en bij het cluster in te dienen.Na ontvangst van een vraag wordt deze door Helpdesk beoordeeld op passendheid in het cluster en wordt een schatting van de omvang gemaakt. Bij vragen kleiner dan 10 k¿ wordt een besluit genomen over uitvoering door de Helpdesk. Vragen groter dan 10 k¿ worden ter beoordeling voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Om de Helpdesk niet te snel uit te putten is een budget-plafond van 25-30 k¿ ingesteld voor de kennisvragen. Aangenomen wordt dat grotere vragen een meer structureel karakter hebben en derhalve in de reguliere programmering meegenomen moeten worden. Eens per kwartaal wordt een overzicht van alle helpdeskvragen aan het dagelijks bestuur verstrekt met het doel te informeren over de stand van zaken en als verantwoording achteraf over de kleine kennisvragen.Afhankelijk van de beoordeling wordt een vraag uitgevoerd of afgewezen. De Helpdeskfunctie wordt uitgevoerd door een team Helpdeskmedewerkers.Per adviesaanvraag zal in het project een afzonderlijk deelproject worden aangemaakt, zodat het overzicht van de vragen gewaarborgd is. Resultaten zijn adviezen voor LNV bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid. Van de adviezen zal schriftelijk verslag worden gedaan aan LNV en op verzoek zal een presentatie/toelichting worden gegeven.In het projectverslag zal een overzicht van de uitgebrachte adviezen worden gegeven.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. C.M.A. Hendriks

Classification

D18140 Nature and landscape
D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation