KNAW

Research

Monitoring Nutrients in Catchments

Pagina-navigatie:


Update content


Title Monitoring Nutrients in Catchments
Period 01 / 2005 - 01 / 2012
Status Completed
Research number OND1330647

Abstract

Research objectives:
1.       More efficient operational monitoring systems on water quality in four pilot- catchments.
2.       A blueprint for application of methods for monitoring nutrients in other catchments.
3.       Knowledgeon the effects of the Dutch nitrate-action plans in the catchments andthe relation between sources and water quality.
4.       Contribution to the ex-ante evaluations of the nitrate-action plans.

Results and products:
During the study reportswill be produced, the stages of the project will be described for eachop the pilot-catchments and will be integrated in the synthesis,blue-print and contribution to the ex-ante evaluation. Also the resultswill be presented to water boards end policy-makers.

Abstract (NL)

Doel:
Het project Meerjarig monitoringsprogramma naar de nutriëntenstromen in stroomgebieden en polders kortweg Monitoring stroomgebieden moet leiden tot:

1. Efficiënte operationele monitoringssystemen in vier proefgebieden en tot
2. een blauwdruk om deze werkwijze in andere gebieden te kunnen realiseren. Daarmee wordt
3. inzicht verkregen in de effecten van mestbeleid doordat de relatie landbouw/oppervlaktewaterkwaliteit op stroomgebiedniveau inzichtelijk wordt gemaakt;
4. De resultaten zullen worden aangeleverd ten behoeve van de Evaluatie Mestwetgeving.

Werkwijze:
Om de vraag te beantwoorden zijn 4 proefgebieden gezocht die representatief zijn voor het merendeel van de Nederlandse omstandigheden. Voor deze gebieden wordt een gefaseerde aanpak gevolgd waarbij de kennis van de gebieden geleidelijk wordt opgebouwd. Dit heeft twee doelen: om uiteindelijk te kunnen onderbouwen wat een goede werkwijze is om de effecten van mestbeleid/maatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit te kunnen monitoren en om de waterschappen te laten zien wat technisch / inhoudelijk mogelijk is binnen hun beheersgebied. Aanvullend op de meetnetten van de waterbeheerders wordt in de gebieden gemeten. Voor 2008 zijn geen veranderingen in het additionele meetnet voorzien. In 2007 is fase 3 van de modellering en systeemanalyse uitgevoerd, de rapportage van fase 3 wordt waarschijnlijk in 2008 afgerond. Ook is in 2007 de synthese vormgegeven, deze zal worden uitgevoerd zodra de resultaten van fase 3 voor de gebieden beschikbaar zijn.. In 2008 is voorzien in de uitvoering van de fasen 4 (per grid rekenen) en indien mogelijk ook de start van fase 5 (gekoppeld rekenen). Na afronden van fase 5 kan de synthese worden afgerond en wordt gekeken hoe de optimale monitoringsmethode in de verschillende gebieden er uit ziet, wat de overeenkomsten en verschillen voor de verschillende gebieden hierin zijn, wat dat betekent voor de (generieke) methode, welke verbeteringen mogelijk en haalbaar zijn, hoe dit met de waterschappen kan worden gecommuniceerd (cursussen?) en hoe het vervolg in de gebieden er uit zal zien. Na afronden van fase 3 zullen de opzet en eerste resultaten van deze studie met de andere waterbeheerders worden gedeeld.

De waterschappen zien de meerwaarde van deze studie goed in, en de resultaten kunnen voor de waterschappen niet snel genoeg beschikbaar komen. Om dat te bereiken hebben de waterschappen gevraagd vanaf eind 2007 in de stuurgroep te mogen participeren.

Opmerkingen:
Het werkplan wordt jaarlijks ingevuld in overleg met de stuurgroep voor dit project. De stuurgroep (voorgezeten door LNV) keurt het uiteindelijke werkplan goed. Deze eerste globale invulling is bedoeld om de LNV-financiering op tijd te kunnen laten regelen en zal in overleg met de stuurgroep verder worden uitgewerkt.

Resultaten:

Ingevuld in overleg met stuurgroep
- rapporten fase 3 (4x) - voorjaar
- rapporten fase 4 (4x) - najaar
- rapport(en) synthese (?)- zomer
- meetplannen 2009 (4x) - zomer
- communicatie waterschappen - voorjaar

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation