KNAW

Onderzoek

Fosfaat-kringlopen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Fosfaat-kringlopen
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1330691

Samenvatting

Doel
Fosfor (P) en fosfaat zijn van essentieel belang voor plantengroei en daarmee voor al het leven. De mondiale voorraad P is echter eindig. De gevolgen van P tekort kunnen op termijn ernstig zijn, omdat P geen hernieuwbare grondstof is; stikstof is dat bijv. wel. Uiteindelijk komt veel P terecht op de bodem van de oceaan en is niet meer herwinbaar. Niet alleen de eindigheid maar ook de ongelijke verdeling van enerzijds de winning en anderszijds de aanwending, uitmijning en ophoping baart zorgen.

Factoren die deze mondiale P-behoefte en P-stromen kunnen beïnvloeden zijn de overschakeling van fossiele energie naar energie uit biomassa. Ook veranderend landgebruik kan een rol spelen: bijvoorbeeld de sterke uitbreiding van de sojateelt in Brazilië, die in het algemeen op P-arme gronden plaatsvindt. Ontwikkelingen op het gebied van biomassaproductie voor energie en voor diervoer kunnen versneld leiden tot ongewenste P-stromen waarbij vooral gebieden waar P het meeste nodig is (Afrika, ontwikkelingslanden in het algemeen) het eerst getroffen zullen worden. Tegelijkertijd vindt een verdere ophoping op plaatsen waar het niet nodig is. Ook verschuivingen van plantaardige naar dierlijke humane voedingspatronen leiden tot een ander gebruik en verdeling.

Maatschappelijk bewustwording is nu noodzakelijk. Om dat te bereiken is een wetenschappelijke onderbouwing nodig, vertaald naar de Nederlandse situatie, en een inventarisatie van opties, mondiaal en lokaal, om de trend naar uitputting om te buigen en de mogelijkheden van sluiten van P-kringlopen en terugwinning te onderzoeken.

Werkwijze
- Een meta-analyse van huidige mondiale P-stromen en scenario-analyse (bijv. klimaatverandering, groei wereldbevolking, dieetverandering, bio-energie toename).
- Een inventarisatie van mogelijke oplossingsrichtingen voor het verminderen van verliezen en efficienter gebruik van P.
- Het bestuderen van (landbouwkundige) opties voor herwinning.
- het communiceren van de bevindingen in wetenschappelijke en publieke gremia en media.

Resultaten
- Op gang gebracht bewustwordingsproces ten aanzien van de eindigheid van P.
- Inzicht in de P-stromen, mondiaal en specifiek voor Nederland (de situatie in Nederland en de Nederlandse 'verantwoordeijkheid' voor de mondiale situatie.
- Opties voor terugwinning en voor sluiten van kringlopen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Phosphorus (P) is an essential element for plant growth and human and animal life. However, global P reserves are finite. The consequences of shortage of P can be serious, because P is not a renewable resource. Ultimaltely through groundwater and rivers a lot of applied P will end up in the ocean. Not only the finiteness of P, but also its inequal distribution regarding mining, application and accumulation is cause for concern.

Research objectives:

- Meta-analysis of current global and local P flows and scenario analysis.
- Outlook on measures to decrease loss of P and to increase P use efficiency.
- Outlook on options for recovery of P in agriculture.

Results and products:
This project aims to quantify phosphorus flows on a global as well as a regional/NL level and to assess scenarios affecting P flows (climate change, growth of world population, dietary changes, biofules). In addition a tool is developed in order to quantify the effects of measures to increase P efficiency on a regional and global scale.
Communication of results in scientific and public media.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18130 Bodem

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie