KNAW

Onderzoek

Referentiewaarden soorten 2008

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Referentiewaarden soorten 2008
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1330819

Samenvatting

Favourable Reference Values (FRV) of Referentiewaarden voor de gunstige Staat van Instandhouding, vormen het sleutelconcept bij de evaluatie van de Staat van Instandhouding. Er zijn voor 3 aspecten Favourable Reference Values nodig: verspreidingsgebied (range) populatie (population) habitat Het objectiveren van de bepaling van de FRV is een belangrijk probleem. Vaak gebeuren inschattingen op basis van expert judgement. Een goede definiëring van methoden en het aangeven van de toepaste methoden per FRV is een eerste stap in het transparant maken van de bepalingen. Doel van dit project is te komen tot een overzicht van de FRV per soort voor de 3 aspecten verspreidingsgebied, populatie en habitat op de vier niveaus (historisch, 1992, potentieel en ecologisch) met een aanduiding voor de toegepaste methodiek voor het bepalen van de waarden een korte verantwoording. Veel aandacht wordt besteed aan het eenduidig en reproduceerbaar bepalen van de FVR¿s door de verschillende soortdeskundigen. In 2007 is een start gemaakt met het vaststellen van referentiewaarden voor de soorten ten behoeve van de algemene rapportage voor de Habitatrichtlijn. Dit onderzoek krijgt een vervolg in 2008. Voor de drie aspecten wordt de FRV bepaald op een viertal niveaus: FRV historisch ([1950] als gunstige referentie) FRV 1992 (in ieder geval invullen) FRV potentieel (gerelateerd aan beschikbaar habitat) FRV populatie-ecologisch (vereist o.b.v. populatiedynamica) Het projectresultaat is de rapportage met verantwoording en discussie over o.a. consistentie tussen soortgroepen en met aanbevelingen voor nader onderzoek voor het opvullen van kennishiaten. Hoofdonderdeel van de rapportage is een ingevulde tabel per HR-soort:   Parameters (indicatoren) Favourable Reference Values FRV   Historische waarde Waarde in 1992 Potentiële waarde Ecologische waarde FVR (conclusie) Verspreidingsgebied Waarde en methodiek         Populatie           Habitat             In een toelichtende tekst van maximaal 1 A4 wordt een verantwoording meegeleverd met geraadpleegde bronnen. Bij elke waarde wordt ook de toegepaste methodiek aangegeven. Indien een waarde niet kan worden bepaald wordt een ¿U¿ ingevuld van ¿unknown¿, in de toelichting wordt aangegeven of het mogelijk is deze waarden door nader onderzoek vast te stellen en welke kennis daarvoor nodig is.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider F.G.W.A. Ottburg

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie