KNAW

Research

Adaptation of ecosystems to climate change.

Pagina-navigatie:


Update content


Title Adaptation of ecosystems to climate change.
Period 01 / 2008 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1330840

Abstract

Description:

Research objectives:
The objective is to assess the future impacts of climate change on ecosystems in the Netherlands, with emphasis on the forest ecosystem.

Results and products:
The 2008 product is an Alterra report, popular article and scientific article of the expected impacts of climate change on ecosystems, and their adaptive capacity.

Abstract (NL)

Doel:
Inzicht in impacts van klimaatverandering op het bosecosysteem via knelpuntenkaarten en adaptief vermogen, en consequenties hiervan voor het beheer en beleid. Dit sluit aan op de kennisopdracht knelpunten natuur en bosbouw .

Werkwijze:
Werk wordt uitgevoerd in samenhang met het cluster EHS, en in afstemming met Bsik, FES en programma kosten adaptatie . Verder is het afgestemd met het BO klimaat project II-11 (hydrologische randvoorwaarden)
Aanpak (2008)
In 2008 wordt de aanvang gemaakt voor een driejarige studie, met als onderdeel in 2008:

- Desk studie: review van impacts (biotisch en abiotisch) van klimaatverandering in tijd en ruimte, en analyse van knelpunten met het huidige natuurbeleid en ruimtelijk beleid. Sinds de plantfysiologische studies van eind jaren 90 is vooruitgang geboekt in de inzichten in effecten van klimaatverandering. De review verzamelt dit materiaal, en geeft er vooral een ruimtelijke nadruk aan. Er is nieuw materiaal beschikbaar, maar ook is er in andere landen werkt verricht meer in ruimtelijke zin, gebruik makend van de ruimtelijk beschikbare bosinventarisatie data, en de nieuwste klimaatscenarios. Dit zal in afstemming met BO II-11 gebeuren.

- Dit resulteert in ruimtelijke knelpunten kaart, soortspecifiek voor het Nederlandse bos. Dit regio specifieke is dringend gewenst in beheer en beleid. Nadruk zal liggen op zowel de langzame verschuivingen onder klimaatverandering, als de toename in extremen Een inventarisatie van wensen vanuit het beheer wordt gemaakt irt klimaatverandering. Dit gebeurt dmv stakeholder workshops, en interviews.

Opmerkingen:
Dit is een type project dat een langere termijn aanpak vergt. Op basis van de uitkomsten uit jaar 1wordt het werkplan vastgesteld voor jaar 2 en 3, dit in overleg met belangengroepen en de contactpersoon bij LNV.Met een langdurige aanpak kan ook beter worden afgestemd met Bsik, FES e.d. Gedacht wordt aan het gebruik maken van de uitkomsten uit de review en de knelpunten kaart, om deze toe te passen in langere termijn voorspellingen van het Nederlands bos. Hierin zal adaptief beheer doorgerekend kunnen worden.

Resultaten:

- Rapport review van impacts van klimaatverandering, en knelpunten kaart Okt 2008
- Visie van beheer en terreineigenaren op klimaatverandering, en vereisten in beleid Dec 2008.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher L.G. Moraal
Researcher Dr.ir. E. Verkaik
Project leader Prof.dr.ir. G.J.M.M. Nabuurs

Related research (upper level)

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D18240 Forestry
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation