KNAW

Onderzoek

Natuurgrenzen Waddenzee

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Natuurgrenzen Waddenzee
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1330843

Samenvatting

Doel
In het beleid is er sterke behoefte om in het kader van vergunningverlening aan te kunnen geven tot welke intensiteit gebruikers invloed mogen hebben op het te beschermen ecosysteem. In de huidige praktijk leiden onzekerheden tot jaarlijkse rechtelijke procedures. Het vaststellen van gebruiksruimte en gebruiksgrenzen zou wellicht mogelijk zijn als er een systeem van 'natuurgrenzen' ontwikkeld kan worden. Deze zouden dan aan moeten geven of er bepaalde waarden zijn waarbij een systeem zich niet in stand kan houden en omslaat naar een alternatieve, al dan niet stabiele toestand. Deze waarden kunne zowel intrinsieke eigenschappen van het systeem zijn als de waarde van een effect of ingreep. In dit laatste geval gaat het begrip over in het begrip gebruiksgrens
Doel van het onderzoek 
Nagaan of er een eenduidige definitie is te geven van het begrip 'natuurgrens' , nagaan of er elders (in binnen- en buitenland) vergelijkbare definities gebezigd worden, en voor verschillende ecotopen en habitattypen aangeven of het begrip bruikbaar is bij beleid en vaststellen van gebruiksgrenzen  voor verschillende typen gebruikers of invloeden  
Werkwijze
Aanpak en tijdpad In 2007 is gewerkt aan het nader definiëren van het begrip en het uit te werken tot een eenduidige benadering. Op grond van deze analyse wordt in 2008 nagegaan of de benadering bruikbaar is in juridische zin en er wordt gewerkt aan de afronding van rapportages over verschillende habitattypen. In een drietal workshops worden de resultaten gepresenteerd. De resultaten van de workshops kunnen gezien worden als een go/nogo moment voor verdere gedetailleerde invulling waarbij nagegaan wordt of voor een veelheid en mix van stakeholders gebruiksgrenzen aangegeven kunnen worden waarbij de door het systeem gestelde natuurgrenzen niet overschreden worden. Deze uitwerking (positieve conclusie wat betreft GO moment) vindt dus plaats na de afrondende workshops uit de eerste fase.
Resultaten
Een rapportage met nadere definiëring van het begrip en (on)mogelijkheden in het gebruik voor beleid en beheer. De rapportage bevat een samenvatting van een aantal achtergrondrapportages die specifiek ingaan op de juridische aspecten, en de toepasbaarheid voor een viertal 'natuurtypen' (kwelders, mosselbanken, vogelpopulatie(s) en habitattype 1140 (droogvallende wadplaten). Ook de achtergrondrapportages zijn tastbare producten van dit project.
Doorwerking resultaten 
Het is aan opdrachtgever om de resultaten te gebruiken bij beleid en beheer. Hierbij kan ondersteuning verleend worden door de personen die meegewerkt hebben aan de rapportages.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Knowledge requirements group aimed at
May activities are taking place in the Wadden Sea. It might be possible that at some level of impact the system changes into an unwanted situation which also may be stable. In that case the level of resilience has been reached and a new stable state is present. If this state is unwanted, it is useful to determine the level at which this occurs. The question is whether it is possible to determine this level and use this approach in management
Research objectives
Investigate the possible approaches and definitions of the level of resilience at which a particular ecosystem changes into an other one. If the approach seems suitable, investigate whether it is possible to determine which activities might contribute to reaching this level, and whether it is possible to use the approach in order to set limits for use
Results and products
- Reports on ecosystem types and activities responsible for unwanted change
- Final report on the possibility of practical application of this methodology
- Report on the legal aspects of the approach
- Report on impacts of a selection of activities.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. M.J. Baptist
Projectleider Dr. N.M.J.A. Dankers

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie