KNAW

Research

Mitigation Potential foragriculture in Developing Countries.

Pagina-navigatie:


Update content


Title Mitigation Potential foragriculture in Developing Countries.
Period 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1330856

Abstract

Description:
With increasing demand for food, fuel and fibre and the ongoing intensification of agriculture. The emissions from agricultural land use (arable farming & livestock husbandry) will increase over the coming decades. Over the 1990 - 2005 period the emission increase related to agricultural land use in non annex I countries was 32%, whereas in annex I countries these emissions reduced with 12%.
Thisstudy will identify, at the regional level, farming systems that are major sourcesof methane and nitrous oxide and where possible quantify and formulate emissionreducing strategies. Synergies and trade off with sustainable development goalswill be identified.

Research objectives:

1. Assess the relative contribution and trend for 2000 - 2020 of non CO2 Greenhouse Gas emissions of arable farming and livestock husbandry of non annex I countries
2. Assess the mitigation potential at the regional scale and identify barriers and monitoring options.

Results and products:
Two reports
1. assessment of contribution and trends (2008) &
2. mitigation potential (2009). Presentation (if requested) for COP/MOP 2008.

Abstract (NL)

Doel:
Het project maakt eerst en vooral een assessment van het relatieve belang van de non CO2 broeikasgas bronnen vanuit akkerbouw en veeteelt per land/regio uit de niet annex-I groep en geeft waar mogelijk op basis van FAO voorspellingen of nationale data de trends in de bronsterktes van deze gassen voor de periode 2000 2020.
Het project maakt verder een assessment van mitigatie potentieel en barrières bij de realisatie daarvan en van mogelijke instrumenten om emissiereductie te stimuleren en van mogelijkheden deze te rapporteren

Werkwijze:
Er zal nadrukkelijk worden aangesloten bij UNFCCC rapportages (bv de National Communications voor zover beschikbaar voor verschillende landen) en IPCC richtlijnen voor berekening en rapportage van emissies overige broeikasgassen. Waar mogelijk zal een onderscheid worden gemaakt tussen commerciële, cq intensieve en subsistence, cq extensieve vormen van landbouw en veeteelt. Daarbij wordt getracht de cijfers achter de in IPCC-TAR gerapporteerde totalen te achterhalen, zonder deze opnieuw te verzamelen/berekenen en een inschatting te maken van de mogelijkheden die landen zelf hebben om tot een rapportage berekening van emissies te komen.
De inschatting van het mitigatie potentieel zal voor verschillende representatieve farming systems (Dixon, FAO) op regionaal/nationaal niveau worden geanalyseerd. Interacties met duurzame ontwikkeling worden kwalitatief geanalyseerd en via een modelinstrument met database MITERRA WORLD (uitbreiding van MITERRA EUROPE) kwantitatief inzichtelijk gemaakt. Interacties tussen emissies, mitigatie en duurzame ontwikkeling worden geïdentificeerd en gebruikt om mogelijkheden tot implementatie en gewenste ontwikkelingsrichting te versterken. Deze interacties zijn complex van aard doordat sterke regionale en nationale verschillen te verwachten zijn.
Literatuur en database onderzoek
Concept rapport met eventuele presentatie (indien gewenst) vóór COP/MOP 14 (dec 2008)

Resultaten

1. Rapportage: Overzicht op regio/landen niveau van aan landbouw gekoppelde emissie bronnen vanuit in 2000. 01-09-2008
2. Rapportage: inzicht in trends landbouw non Annex-1 landen en emissies 2000 - 2020 31-12-2008
3. Rapportage: opzet van assessment van het mitigatie potentieel voor verschillende representatieve farming systems in non Annex-1 landen gegevens de waargenomen trends en ontwikkelingsscenario s. 01-04-2009
4. Rapportage: mitigatie potentieel, barriers 01-01-2009.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation