KNAW

Research

Reporting system for NIR soilcarbon

Pagina-navigatie:


Update content


Title Reporting system for NIR soilcarbon
Period 01 / 2005 - 12 / 2008
Status Completed
URL http://www.carboninsoil.alterra.nl
Research number OND1330867

Abstract

Description:
Scientific identification andunderpinning of a methodology to report on soil C stocks and emissions of CO2from soil that follow from UNFCCC requirements.

Research objectives:
Development of a methodology and national reportingsystem for reporting soil carbon stocks and changes that fits the requirementsset out by UNFCCC and allows to report with the Common Reporting Format. Selectand develop a calculation methodology for soil carbon stocks and soil carbonchanges as result of land use and land use change.

Results and products:

- Methodology for calculating stocks and changes in soil carbon as result of land use and land use change that complies with UNFCCC requirements
- Approach on handling and reporting on grassland in the national inventoryInventory of methodologies and approaches used by neighbouring EU countries
- Identification of and policy support on future developments

Abstract (NL)

Doel:
Ontwikkeling van een prototype monitoringssysteem op basis waarvan het mogelijk is protocollen voor de rapportage van de voorraden en emissies van koolstof uit bodems conform internationale standaarden op te (laten) zetten conform IPCC Revised 1996 Guidelines en Good Practice Guidance on LULUCF (en eventuele herziening in 2006) en de cijfers leveren over emissies dan wel voorraden die in de bijbehorende tabellen in kunnen worden gevuld al dan niet met eventuele landenspecifieke onderdelen en het geheel te kunnen rapporteren aan UNFCCC conform de beschikbare internationale Common Reporting Formats.

Werkwijze:
2004 - 2008/9
- Ontwikkeling van een prototype monitoringssysteem waarin uitgangspunten, data beschikbaarheid en definities voor inclusief een eerste berekening van de koolstofvoorraden voor de relevante IPCC (6) categorieën van landgebruik (rapportage afgerond in 2005; De Groot et al., 2005, Alterra rapport 1035-3)
- Opstellen van een protocol waarin werkwijze en taken van de berekening van koolstofvoorraden in de bodem in Nederland zijn beschreven conform eisen van UNFCCC in samenwerking met SenterNovem (afgerond medio 2005)
- Verbetering en validatie van de uitgevoerde berekeningen en rapportage daarvan (2005) en update van documentatie van de achtergronddocumenten (najaar 2007)
- Een inventarisatie op verzoek van WEBsinks bij relevante landen binnen de EU (Frankrijk, Engeland, Denemarken, Duitsland en België) van de toegepaste methodieken in de nationale inventarisaties en de lopende ontwikkelingen daarbinnen (einde 2005)
- Identificatie van een methodiek en berekeningen voor veranderingen van bodem C voorraden met behulp van default IPCC en specifieke NL factoren zijn uitgevoerd in 2005 en worden einde 2006 gerapporteerd
- Vaststellen van de nauwkeurigheid en onzekerheid van de uitgevoerde berekeningen van voorraad en veranderingen in bodem koolstof en rapportage conform eisen van UNFCCC (2005 en 2006)
- Modelberekeningen van veranderingen van bodem C met behulp van beschreven rekenregels in modellen (zoals INITIATOR en CENTURY) worden uitgevoerd (vergelijk met Bellamy et al 2005 in Nature voor Engeland) (2006 en 2007)
- Vergelijken van trends in ontwikkeling van organisch C gehalten in België, Engeland in Nederland en verklaren van eventuele verschillen (2007)
- Identificatie van mogelijkheden en bijhorende modelberekening over invloed van landbouw en landgebruik, management en -factoren op ontwikkeling C voorraad in en CO2 emissies uit landbouwgronden (medio 2008)
- Produceren kaart voor Nederland van C-emissies in relatie tot bodemgebruik en bodemmanagement en voor eventuele verandering in de voorraad van bodem C (eind 2008)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. P.J. Kuikman

Related research (upper level)

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18130 Soil

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation