KNAW

Research

Learning for sustainable cooperation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Learning for sustainable cooperation
Period 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1331068

Abstract

This study aims to give an answer to the following question: In which way can program- and project-managers of the Dutch agricultural research and the green education institutions be helped by realising sustainable cooperation with other actors in their field?

Research objectives:

The main objective of this research project can be divided into the following four sub-goals:

- What are good guidelines to organise interactive meeting sessions for stakeholders?
- How can project- and knowledge-management be combined within the A-programs of the Dutch Green Knowledge Coöperation?
- How can the other knowledge that has been developed by this research program be made usefull to this targetgroup?
- In which way can an inspiring climate be created to share these elements with and within in the targetgroup?

Results and products:
This project has resulted in a guideline for organising interactive meeting sessions between stakeholders.

The subject of combining project- and knowledge management has been studied, but has t led to a specific result. This subject will be studied again in the follow-up of this project in 2009. This project was also aimed at making an interactive toolkit for organising the knowledge transfer of the whole program to the target group. This was blocked by the principals of the project, because they stated that other subjects had more priority. The last result of this project was supporting the A-programs of the Green Knowledge Cooperation, for instance by organising the periodic meetings of the leaders of these programs.

Abstract (NL)

Doel:
Het onderzoek beoogt antwoord te geven op de volgende hoofdvraag:
Hoe kun je programma- en projectleiders van Beleidsondersteunend Onderzoek en Groen Onderwijs ondersteunen bij het realiseren van duurzame samenwerking?
Elementen van duurzame samenwerking zijn: de ontwikkeling een gemeenschappelijke visie, een helikopterview, de uitvoering van monitoring & evaluatie en het begeleiden en monitoren van kennisarrangementen met daarbij aandacht voor visie, competenties, cultuur en ondersteuning.

Werkwijze:
De hoofdvraag uit de doelstelling van het onderzoek valt uiteen in de volgende vier deelvragen:

1. Wat zijn goede handreikingen voor ondersteuning van interact/ontmoetingsessies? Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande inzichten en voortschrijdend inzicht welke ruimte biedt voor learning-on-the-job (BOGO-pilots 2008 en samenwerking GKC A-pma s met onderzoek en andere O s: ondernemers, overheid, omgeving (burgers e.a.);
2. Hoe kun je projectmanagement en kennismanagement verbinden? br> 3. Op welke wijze kan het binnen BO-09 ontwikkelde instrumentarium bruikbaar gemaakt worden voor deze doelgroep?
4. Hoe geef je vorm aan een inspirerende leeromgeving waarin deze verschillende elementen worden gedeeld?

Deze deelvragen kunnen vertaald worden in de volgende aanpak van het onderzoek:

A Handreiking Interact/ontmoetingsessies
A1 Pilots 2007 en voorafgaand scannen op (organisatorische) aspecten die lijken te hebben bijgedragen aan waardevolle en/of succesvolle ontmoetingen.
A2 De theorieën binnen BO-09 samengebracht en/of ontwikkeld analyseren op succes- en faalfactoren voor slagen kennisarrangementen.
A3 Quick-scan van bronnen buiten BO-09/WUR over nut en noodzaak van groepsdynamiek en sociaal leren (raakvlak met onderdeel D).
A4 Concept handreiking schrijven en vormgeven.
A5 Concept handreiking testen in Kennisarrangement(en) A-programma s en BO-GO 2008.
A6 Concept handreiking aanpassen.
A7 Definitieve en voor gebruik beschikbare handreiking interact/ontmoetingsessie vormgeven en beschikbaar stellen.

B Analyse projectmanagement in relatie tot kennismanagement
B1 Deskstudie projectmanagementsystemen (o.a. PRINCE 2), -taal en tijdlijnen.
B2 Organiseren bijeenkomst met ervaringsdeskundigen project- en kennismanagement.
B3 Formuleren aanbevelingen t.b.v. kennismanagement i.r.t. projectmanagement.

C Verbreden van BO-09 gedachtegoed
C1 Vaststellen gedachtegoed en behoeftepeiling via gesprekken en enquête: op welke wijze willen project/programmaleiders het BO-09 gedachtegoed aangereikt krijgen. NB er zal hiertoe actief aangehaakt worden bij bijeenkomsten GKC en BO-GO (i.s.m. het project F: communicatie).
C2 Bij doelgroep testen van Betaversie BO-09 interactieve kennistool.
C3 Betaversie doorontwikkelen met output test en behoefte (i.s.m. Ontwikkelcentrum en SILO).
C4 Overdraagbare interactieve kennistool beschikbaar stellen t.b.v. verankering, tips en trucs. Heuristisch, naar een Aha-erlebnis .

D Verbinden van de BO-09 activiteiten in een inspirerende leeromgeving
D1 Formuleren doel en opzet.
D2 Samenstellen en organiseren IL door BO-09.
D3 Reflectie, aanpassing en uitvoering IL
D4 Overleg met derden voor vormgeven IL in het cluster.

Resultaten:
Het project beoogt de volgende resultaten:

- Een gebruikersvriendelijke handreiking voor de organisatie en uitvoering van interact-/ ontmoetingssessies.
- Aanbevelingen voor de wijze van projectmanagement bezien vanuit de wens een optimaal kennismanagement te voeren: optimaliseren relatie tussen project- en kennismanagement.
- Een geteste en aan derden overdraagbare interactieve toolkit (Kaliber) ter ondersteuning van het effectief organiseren en uitvoeren van kennisarrangementen (het lezen van kennislandschappen, M&E van processen en kennisbenutting, etc).
- Een geteste en door derden in het cluster op te nemen inspirerende leeromgeving t.b.v. competentie-ontwikkeling van programma- en projectleiders.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Drs. H.A.E. Kupper
Researcher Drs. M.A. van Leeuwen
Researcher Ir. J.I. Potters
Researcher A.J. Sol (MSc)
Researcher Ir. B.W. Zaalmink
Project leader Ir. T.A. Vogelzang
Contact person Dr.ir. G.J. van Os

Related research (upper level)

Classification

D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation