KNAW

Onderzoek

Vertellen en verbinden

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Vertellen en verbinden
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331082

Samenvatting

Doel
De doelgroep heeft behoefte aan maatwerk om de kennis te kunnen toepassen. Het communicatieproject is gericht op het verbinden van diverse acties en activiteiten met als doel het optimaliseren van kennisarrangementen die gericht zijn op kennisdoorstroom, kenniscirculatie en kennis co-creatie. Voorbeelden zijn lerende netwerken, academies (in de melkveehouderij, tuinbouw etc.), nieuw op te zetten (regionale) kenniscentra, kenniskringen, beleidsondersteunend onderzoek (BO-programma s), GKC-programmering en andere samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs, bedrijfsleven, onderzoek, burgers, etc.

In het verbinden van diverse acties en activiteiten wordt de kennis die het cluster kennis zelf genereert geïntegreerd en gedeeld op een wijze die consistent is met de eigen opvattingen over kennisdoorstroming, kenniscirculatie en kennis-cocreatie. Dit betekent dat er zowel qua doelgroep als qua medium op maat output geleverd wordt op een wijze die de kans op outcome en impact zo groot mogelijk maakt. Voorbeelden zijn: wetenschappelijke output bij voorkeur in ISI journals met een impact factor, tools en heuristieken op maat ontsloten via workshops en ICT ondersteund met een gebruikersvriendelijk interface, brochures voor programmaleiders, toegankelijk geschreven, rijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Samenwerking met groen kennisnet, het Ontwikkelcentrum, Wageningen Library (Information Services) en andere intermediaire partijen is hierbij vanzelfsprekend.

Het communicatieproject draagt bij aan optimale benutting van de door het onderzoekscluster gegenereerde kennis door alle groepen in het groene kennissysteem die zijn aangemerkt als doelgroep van het cluster (beleidsmakers, GKC, WUR en kenniswerkers groene onderwijsinstellingen).

Werkwijze:
BO- 9 streeft naar een ketenomkering in de communicatie.
Dit wil zeggen dat de producten zoveel mogelijk interactief gemaakt worden zodat de belanghebbende partijen mede-eigenaar van de producten worden en de producten gemakkelijker en overtuigender zullen delen met hun eigen peers. Verder worden de producten niet als input van workshops/seminars e.d. gebruikt maar als output meegegeven, na-afloop van interact-sessies waarbij deelnemers hun eigen vragen en uitdagingen formuleren en bediscussieren. De producten helpen dan bij het organiseren van hun eigen gedachten en het reflecteren op de sessie, en krijgen dan meer betekenis (immers: ze helpen dan bij het beantwoorden van hun eigen vragen en landen dan beter dan wanneer producten aanbodgericht worden uitgerold). Dit deelproject verzorgt de externe communicatie en het effectief delen van de producten van het cluster door een gevarieerd aanbod van nieuwe en inspirerende manieren om doelgroepgericht te communiceren. Hiervoor wordt communicatiedeskundigheid en ervaring met het bepalen en vaststellen van de communicatiebehoefte van de doelgroepen ingezet door medewerking met CS. Communicatie biedt meerwaarde doordat zij doorgaat waar de andere projecten ophouden opdat de geleverde output zo groot mogelijke outcome en impact mag verwachten.

Het communicatieproject zal op pro-actieve wijze (vinger aan de pols) invulling geven aan haar rol als facilitator bij diverse communicatie-activiteiten. Hieronder is per project weergegeven hoe deze rol wordt ingevuld.

Voor project 002-006 (Van Output naar impact) ondersteunt communicatie bij het komen tot:

- geverifieerde en gevalideerde wensen van stakeholders m.b.t. monitoring en evaluatie;
- een notitie met overzicht van perspectieven;
- verzamelde reacties stakeholders; een notitie over de systematiek;
- gebruiksklare monitorings- en evaluatiesystematiek.

Communicatie ondersteunt in de doorwerking van de ouput naar de eindgebruikers (stakeholders van de betrokken kennisarrangementen) die in drie essentiële fasen bij het project worden betrokken. Niet alleen het eindresultaat wordt met hen gedeeld, ook de opbouw van de systematiek wordt met hen overlegd. De doelgroepen bepalen tenslotte zelf op welke wijze zij gebruik gaan maken van de systematiek. Om te voorkomen dat vertegenwoordigers van stakeholders onnodig vaak benaderd worden zal er afstemming zijn met project 002-007. Het communicatieproject draagt zorg voor deze verbinding en het concreet vormgeven van vraaggerichte eindproducten.

Voor project 002-007 (Leren voor duurzame samenwerking) ondersteunt communicatie in:

- Het opstellen van een concepthandreiking capacity-building door meedenken in het op een vraaggerichte wijze verwoorden, vormgeven hiervan en presentatie;

- Op vraaggerichte wijze verwoorden, vormgeven en presenteren van aanbevelingen projectmanagement i.r.t. kennismanagement;
- BO-09 gedachtegoed vormgeven door als koepelproject de verbinding tussen de verschillende BO-09 projecten te leggen;
- Verbreden van dit gedachtegoed door vraaggerichte communicatie (gedacht wordt aan diverse presentaties, bijdragen aan congressen/seminars en bijeenkomsten en initiëren of pro-actief bijdragen aan organisatie van diverse kennisbijeenkomsten). De behoeftepeiling aan kennisactiviteiten door de doelgroepen vinden via gerichte gesprekken en/of enquêtes plaats;
- Verbinden van de projectactiviteiten A tot en met E tot een pilot-cursus en ondersteuning in de samenstelling, opzet en organisatie hiervan;
- Gebruikersvriendelijke handreiking voor organisatie en uitvoering van interact/ontmoetingssessies: meedenken in het op een vraaggerichte wijze verwoorden en vormgeven hiervan;
- Vormgeving interactieve toolkit voor effectief organiseren en uitvoeren van kennisarrangementen en verbinding met bestaande ICT-omgeving en -infrastructuur.

Voor project 002-008 (Dynamiseren van het groene kennissysteem) ondersteunt communicatie in:

- Artikel analyse van kennissysteem: meedenken in het op een vraaggerichte wijze verwoorden, vormgeven en presentatie hiervan;
- Aansprekende brochure met beschreven en geïllustreerd toekomstbeeld: idem dito;
- Publicatie met beschreven en geïllustreerde good practices en beloftevolle initiatieven: idem dito;
- Agenda voor actie als voor gecoördineerde actie voor het dynamiseren van het kennissysteem: idem dito;
- Landelijke bijeenkomst Toekomstbeelden droomsessie: verbinding met BO-09 gedachtengoed (overige projecten, zie project 002-007), ondersteuning in samenstelling, opzet en organisatie hiervan;

Voor project 002-009 (Voortschrijdende systeeminnovatie) ondersteunt communicatie bij:

- het leggen van verbindingen tussen concepten (deskstudie), ervaringen in 2008 binnen dit project en daarbuiten) en inzichten voortkomend uit beiden, in onder andere rapportagevorm;

- interactie met onderwijs, in bijvoorbeeld regionale werkplaatsen en kenniscentra, via ICT (groen kennisnet) e.d. Eventueel (nader te bepalen in overleg met de doelgroep) ook middels een studiedag/workshop waarbij presentatie van de bevindingen in een setting van action learning wordt aangeboden. Interactieve communicatie is hierbij zowel doel als middel.

Voor project 002-010 (BO-GO samenwerking) ondersteunt communicatie met name in het meedenken over goede vormen voor het in beeld brengen van portofolio van kennisarrangementen en het organsieren van mobilisatie van stakeholders om te komen tot een actie plan voor de versterking van BOGO samenwerking.

Voor onderdeel 002-011 (VMBO & Groene Kenniscirculatie) biedt communicatie ondersteuning door mee te denken in het op een vraaggerichte wijze verwoorden, vormgeven en presentatie van de eindrapport en eindadviezen.

Tot slot richt het project zoals in de doelstelling reeds genoemd op de verbinding tussen de verschillende deelprojecten om tot een gedeeld BO-09 gedachtegoed te komen. Hiervoor wordt onder andere de website van Kennisonline benut. Binnen het programmateam en in overleg met de advies- en stuurgroep (project 001-001) zal besproken worden op welke wijze dit gedachtegoed op een vraaggerichte wijze kan worden uitgedragen. Hiervoor vormen diverse gesprekken (evt. middels enquêtes) met actoren uit de doelgroepen de leidraad. Resultaten Communicatieadvies o.b.v.: analyse behoefte doelgroepen; verbinden van acties die gericht zijn op het verbeteren van kennis- en innovatiearrangementen en interactieve activiteiten die gericht zijn op kennisdoorstroom, kenniscirculatie en kennisco-creatie; het uitdragen van het BO-09 gedachtegoed. Diverse producten (output), onder andere: updaten en onderhouden Kennis Online (portal website); attenderen van cluster- en projectnieuws via e-news Kennis Online; publiceren van artikelen in het magazine van Kennis Online; mede-organiseren en vormgeven van presentaties/ colloquia, etc.; ondersteuning bij (wetenschappelijke) bijdragen in ISI-journals en andere (vak)magazines met de nadruk op conclusies en toepassingsmogelijkheden; tools en heuristieken op maat, ontsloten via diverse workshops/bijeenkomsten en een cursus; ICT met gebruiksvriendelijke interface; brochures of samenvattingen voor clusterleiders: toegankelijk taalgebruik (bijvoorbeeld essay-vorm), geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

This project focused on linking activities in the research projects and on the reserach cluster level of BO-09 for optimizing knowledge transfer, circulation and co-creation.

Research objectives:
In this project no specific research activities took place.

Results and products:
In this project the following deliveries were made: a symoposium on Sharing Knowledge (d.d. 22-5-2008), keeping up-to-date Kennis Online, cooperation with GKC in communication, divers workshops for projects, diverse project report

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie