KNAW

Research

Investigation of nutrient emission in horticultural crops and bymeans of a...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Investigation of nutrient emission in horticultural crops and bymeans of a growers network improvement of the water use efficiency aimingat reduction of nutrient emission.
Period 01 / 2006 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1331162

Abstract

Research objectives:
In the coming years, tight crop specific application rates for minerals will be implemented. Up to now there is a gap in knowledge in specific emission routes and the magnitude of nutrient emission. Furthermore, the available knowledge of nutrient management and fertilization strategies is used scarcely. This know how will be mobilized by intensive interaction between growers, consultants and researchers in networking groups. Within the groups there will be exchange of experience on fertiliser use and water and nutrient management. The background of discrepancies between mineral consumption and nutrient emission of individual nurseries will be evaluated and gaps in knowledge will be determined and specified.

Results and products:
The results of the groups will be widely communicated within the sector.

Abstract (NL)

Doel:
Verdieping van het inzicht in de werkelijke omvang en routes van de emissie van nutriënten op praktijkbedrijven. Gezamenlijk met telers en teeltadviseurs werken aan verlaging van nutriëntenemissies.

Werkwijze:
Afbakening
Gezien de omvang van de problematiek wordt de doelgroep in eerste instantie beperkt tot de teelten met de grootste emissieproblemen, met één vertegenwoordiger uit grondteelt en één uit de substraatteelt: chrysant (grond) en roos (substraat), of eventueel sla en radijs (grond). Het project is een voortzetting van het werk uit 2007. De werkzaamheden zullen in de loop van het project nader worden afgestemd met projecten op dit gebied van LTO Nederland in een workshop en voorafgaand overleg met LNV en LTO.

Technisch overleg met belanghebbenden
Begin 2008 zal een workshop worden georganiseerd waarbij met overheden (rijk, waterschappen), telers / telerorganisaties, voorlichting en vertegenwoordigers uit het onderzoek de aanpak van de emissieproblematiek wordt besproken. Het doel is gericht op wederzijds informeren over aanpak en de onderlinge afstemming van activiteiten. De volgende genoemde activiteiten worden vervolgens gedurende het gehele jaar 2008 uitgevoerd.

Inzicht in emissie:
Op een aantal bedrijven worden emissieroutes in kaart gebracht en gedurende een teeltseizoen wordt integraal zowel debiet als concentratie gemeten. Condenswater, filterspoelwater en productspoelwater zal worden gemeten. Verder wordt bij chrysant een lysimeter opstelling in de grond geplaatst en bij roos de spuileiding voorzien van meetapparatuur en worden lekkages opgespoord.

Monitoring
Inventarisatie van de geregistreerde watergift, bemesting, drainage, lozing/spui en analysecijfers. Via het analyseren van de watergift en bemesting, opsporen van oorzaken van verschillen in nutriëntenverbruik en emissie, komen tot bewustwording van telers over de bedrijfseigen emissie, bevorderen van de toepassing van meer duurzame strategieën rondom water geven en bemesting. Opstellen van balansen en vergelijkingen met kengetallen en gegevens van andere telers. Via het spreadsheet Emissieberekening een benadering van de emissie maken. In overleg met de telers opstellen van alternatieven voor strategie van watergift en bemesting, uitmondend in een lijst met good en best practices . Met bedrijven afspraken maken over de te voeren strategie. Via registratie en metingen volgen en analyseren van de gerealiseerde strategie. Ter ondersteuning van de discussie met telers zullen van enkele bedrijven (chrysant) een aantal teelten de dynamiek van gerealiseerde irrigatie en bemesting met het Adviesmodel Organische Stof Management doorgerekend worden

Netwerkbijeenkomsten
Uitwisseling van ervaring, voortgang en afspraken vervolgstappen. Enkele keren zullen technische specialisten of stakeholders (waterkwaliteitsbeheerders) worden uitgenodigd. Terugkoppeling van de voortgang met de klankbordgroep.

Kennisverbreding
Communicatie met doelgroepen op gewasniveau, sector, organisaties.

Resultaten
- Verbeterd inzicht in de routes van nutriënten emissies en de omvang daarvan
- Praktijknetwerk van telers, voorlichting en onderzoek rondom water en nutriënten, bij roos en chrysant 6 bijeenkomsten in 2008.
- Klankbordgroep met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden, 3 bijeenkomsten in 2008.
- Analyse van de achtergronden van de verschillen in water- en nutriëntengebruik en nutriëntenemissie tussen de bedrijven.
- Overzicht van knelpunten en oplossingen via toepassing van best practices ten behoeve van de communicatie met beleidsinstanties.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. W. Voogt

Related research (upper level)

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation