KNAW

Research

BO-07-011: Animal welfare: working together on improvement

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07-011: Animal welfare: working together on improvement
Period 01 / 2008 - 12 / 2011
Status Current
Research number OND1331265

AbstractPublications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
In de in oktober 2007 uitgebrachte nota Dierenwelzijn heeft LNV de volgende ambities uitgesproken:

- Het perspectief van het dier (landbouwhuisdieren, vis, circusdieren, dierentuindieren, gezelschapsdieren) is leidend bij de inrichting en het ontwerp van stallen en bij de bedrijfsvoering. Naast dierenwelzijn worden economie, milieu, diergezondheid, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden in het oog gehouden.
- Gehouden dieren kunnen behoeften voortvloeiend uit natuurlijk gedrag uiten, krijgen daglicht, hebben voldoende ruimte en ondergaan geen fysieke ingrepen als gevolg van de wijze van het houden. Transport van slachtvee over lange afstanden vindt niet meer plaats.
- Gehouden dieren zijn in principe zichtbaar voor burgers, ofwel in het landschap, ofwel op het bedrijf (maatschappelijke transparantie).
- Houders van hobby- en gezelschapsdieren beschikken over voldoende kennis, informatie en ondersteuning om hun verantwoordelijkheid te nemen bij de aankoop, huisvesting en verzorging van de dieren en handelen hiernaar.
- Consumenten beschikken over voldoende kennis, informatie en ondersteuning om in redelijkheid een afweging te kunnen maken bij hun aankoop van dierlijke producten wat dierenwelzijn betreft. Dierenwelzijn wordt daarbij gezien als één van de aspecten van duurzaam inkopen en consumeren. Het doel van dit onderzoeksthema is om overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven met kennis te ondersteunen in de realisatie van de gestelde ambities.

Resultaten
Het onderzoek draagt bij aan antwoorden op complexe vragen betreffende:

- maatschappelijke kwesties (ethiek, afweging dierenwelzijn en andere belangen, maatschappelijke sturingselementen, internationale ontwikkelingen, ontwikkeling segment tussen gangbare en biologische landbouw)
- ingrepen en robuustheid dieren
- het aanpassen van systemen aan de eisen van de dieren (integraal duurzame stallen voor landbouwhuisdieren)
- transport en doden van dieren

Kennisproducten zijn:

- Instrumenten en concepten voor het meten van dierenwelzijn
- Instrumenten voor het integraal afwegen van verschillende belangen (dierenwelzijn, milieu, economie) (people, profit, planet)
- Beslisboom voor het afwegen van ethische belangen
- Alternatieven voor huidige ingrepen bij dieren
- Inzichten in de mogelijkheden tot het diervriendelijker transporteren en doden van dieren
- Resultaten van internationale projecten op het terrein van dierenwelzijn, wetenschappelijke artikelen over verkregen inzichten in Nederland
- oplossingen voor deelvragen als bijdrage aan geïntegreerde ontwerpen voor maatschappelijk geaccepteerde dierhouderijsystemen (integraal duurzame stallen).

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ing. H. Hopster

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22600 Zoology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation