KNAW

Onderzoek

Advisering LNV in ASCOBANS

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Advisering LNV in ASCOBANS
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331956

Samenvatting

Dit project levert een bijdrage aan de uitvoering van het Nederlandse beleid t.a.v. het beheer van kleine walvisachtigen in het Agreement gebied en speciaal de verplichtingen die Nederland heeft in zijn eigen kustwateren, incl. het NCP. Door actieve deelname in het Advisory Committee (AC) worden de Nederlandse opvattingen over de bescherming en het beheer van kleine walvisachtigen en onderzoeksactiviteiten daartoe vanuit Nederland, in internationale fora naar voren gebracht en bepalen daarmee mede het succes van ASCOBANS. v.w.b. de gestelde doelen. IMARES, i.c. dr. M. Scheidat, is op verzoek van LNV-Directie Natuur, lid van het AC en daarnaast wetenschappelijk adviseur van de Nederlandse delegatie op de MOP. Op ad hoc basis wordt tussentijds advies uitgebracht aan LNV. Door dit project wordt het voorgenomen (inter)nationale beleid t.a.v. de bescherming en beheer van kleine walvisachtigen uitgevoerd en door terugkoppeling van de resultaten bereikt in de MOP en het AC, kan de Nederlandse besluitvorming dienaangaande worden gevoed en zonodig worden geactualiseerd.
Werkwijze:
Kort samengevat worden voor dit project de volgende activiteiten ondernomen:
a. Voorbereiding zittingen en deelname Wetenschappelijk Adviescomite.
b. Werkzaamheden als lid van het Wetenschappelijk Adviescomite.
c. Voorbereiding zittingen en deelname drafting groep ASCOBANS's project North Sea Harbour Porpoise Conservation Plans.
d. Deelname ASCOBANS werkgroep "stock structures" e. ad hoc adviezen aan LNV-Directie Natuur.
f. In verband met de recente overdracht van dit dossier zal met de voorgaande projectleider prof. Reijnders overleg plaatshebben en indien gewenst door LNV gezamenlijk een zitting van het AC worden bijgewoond. 
Ad a. Onder de voorbereiding vallen o.a. inventarisatie en compileren van informatie om te rapporteren over de Nederlandse uitvoering van afspraken genoemd in werkplan, (mede) schrijven van voorbereidende werkgroep-papers over bepaalde onderwerpen die op de agenda staan; deelname aan de bijeenkomst van de AC in voorjaar 2008 in Bonn (tenzij een Range State zich voordien als gastheer meldt), waarbij deel wordt genomen aan de verschillende werkgroepen tijdens die AC bijeenkomst.
Ad b. Hieronder vallen allerhande tussentijdse werkzaamheden w.o. correspondentie met ASCOBANS-Secretariaat, implementatie van het Werkplan, evalueren werkplan 2007-2009, deelname aan AC vergaderingen, contacten met instellingen w.o. Europese Commissie i.v.mm. Common Fisheries Policy en European Marine Strategy, die van belang zijn voor invoering van door ASCOBANS gewenste beheersmaatregelen.
Ad c. Voorbereiding van en deelname in wetenschappelijke drafting groep van het ASCOBANS¿ project North Sea Harbour Porpoise Conservation Plan's. Het uiteindelijke Plan zal worden aangeboden aan de MOP.
Ad d. De deelname aan deze groep zal bestaan uit inbreng tijdens een workshop die zal worden gehouden om de (sub)populatie structuur van bruinvissen in de Noordzee te onderzoeken. Die is van belang om o.a. invloed van bijvangst te duiden.
Ad e. Beantwoording tussentijdse vragen van LNV die direct of indirect te maken hebben met ASCOBANS
Ad f. Dit dossier is kortgeleden overgedragen en om de overgang soepel te laten verlopen zal de nieuwe projectleider worden ingewerkt.
Resultaten:
Gedurende dit project zullen o.a. de volgende verslagen en rapporten worden uitgebracht:
-Jaarlijks uitvoerig rapportage over de zittingen van het AC en elke 3 jaar over de Meeting of Parties
Interim rapportages over het ASCOBANS's project " North Sea Harbour porpoise Conservation Plan"
Verslag van de Werkgroep " Stock structure Harbour Porpoise in the North Sea" .

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The status of small cetaceans in the North and Baltic Sea is of concern. Particularly harbour porpoise (sub)populations are strongly reduced compared to decennia ago. There are indications (strandings and ad hoc sightings) that this also holds for other species. In order to prevent further depletion and promote recovery, a number of countries, incl. the Netherlands, have concluded the Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS) under the Bonn Convention. To implement the Agreement and thereby the objectives of ASCOBANS, the member states have agreed on a Conservation and Management Plan and subsequently a Working Plan. This Workplan is evaluated every three years during the Meeting of Parties (MOP) and a new one formulated. The draft Working Plan is produced by the Advisory Committee (AC) to ASCOBANS, in which the Netherlands is bound to deliver input.
Research objectives:
This project contributes to the implementation of the Dutch policy towards the conservation of small cetaceans in the Agreement area, and particularly its obligations in our own waters, incl. the Dutch EEZ. An active role in the AC enables to present the Dutch authorities¿ views on protection and conservation management of small cetaceans to international fora and contribute to the success of ASCOBANS achieving its goals. IMARES, i.c. dr. M Scheidat is on request of LNV-Directorate Nature, member of the AC and scientific advisor to the Dutch delegation at the MOP. In addition, ad hoc advice on request is provided to the Directorate Nature of LNV.
The intended Dutch (inter)national policy towards protection and conservation management of small cetaceans is implemented through this project, and through feedback of the results obtained in the AC and MOP, the decision taking by the Dutch authorities about that policy will be fostered and if necessary adjusted.
Results and products:
The following reports will be produced:
- Annual extensive report on the meeting(s) of the Advisory Committee and if applicable the Meeting of parties
- Interim reports on the ASCOBANS project " North Sea Harbour Porpoise Conservation Plan"
Report(s) of the Working Group " Stock structure of Harbour Porpoise in the North Sea"

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie