KNAW

Onderzoek

P-lekkende gronden

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel P-lekkende gronden
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1331971

Samenvatting

Doel:
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een protocol voor het aanwijzen van fosfaatlekkende gronden. De afgelopen jaren is gewerkt aan het opzetten van een instrumentarium voor het aanwijzen van fosfaatlekkende gronden. Dit heeft geleid tot:

- Een metamodel voor het aanwijzen van fosfaatlekkende gronden op regionaal niveau (TEMPLE; Walvoort et al, in prep.) en
- Een simpel procesgeoriƫnteerd model voor het aanwijzen van fosfaatlekkende gronden op perceelsschaal (PLEASE; Schoumans et al., in prep.). De rapportages van deze onderdelen worden zeer binnenkort afgerond en de beide instrumenten zullen z.s.m. aan de CDM voorgelegd worden.

In 2008 zal het accent liggen op het verder vervolmaken van dit instrumentarium en het afleiden van een protocol voor het aanwijzen van fosfaatlekkende gronden.

Werkwijze:
De werkzaamheden voor het vervolmaken van het instrumentarium vallen uiteen in vijf onderdelen:

- Implementatie aanbevelingen CDM
- Validatie instrumentarium
- Toepassing instrumentarium
- Opstellen protocol
- Toegankelijk maken instrumentarium voor eindgebruikers

Implementatie aanbevelingen CDM (januari - maart;35 K )
Op basis van de rapportage van het metamodel en procesgeoriƫnteerde model zal de CDM komen met een lijst van aanbevelingen voor het verbeteren/aanpassen van het instrumentarium. Op dit moment is niet nog niet exact aan te geven welke punten het CDM zal inbrengen. Naar verwachting zal dit lijstje in ieder geval een aantal zaken omvatten m.b.t. het verbeteren/aanpassen van het instrument voor specifieke situaties (bv. Runoff, locaties waarvan de uitkomst verschilt t.o.v. STONE etc.), validatie hydrologie en kleine reparatieacties. Verder zijn een aantal acties nodig om het model invoer te verzamelen om het model te valideren en toe te passen. Tenslotte zal tijd nodig zijn voor het afronden van wetenschappelijke publicaties.

Validatie instrumentarium(maart - oktober , 75 k )
Op dit moment heeft voor beide instrumenten alleen een eerste vergelijking tussen metingen en modellen plaats gevonden. Een verdere validatie is noodzakelijk voordat een of beide instrumenten kunnen worden opgenomen in een protocol.
Validatie kan plaats vinden door vergelijking met andere modellen (STONE) en door vergelijking met metingen.
Validatie op nationaal emissiemodel STONE is wenselijk om eventuele verschillen tussen beide modellen op te sporen en zonodig actie te ondernemen om er voor te zorgen dat berekeningen met beide modellen voor vergelijkbare situaties tot vergelijkbare conclusies leiden.
Validatie met metingen kan plaats vinden op stroomgebiedsniveau (black box). Daarnaast is een validatie op perceelsniveau gewenst om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de uitspraken op perceelsschaal en de link tussen perceelschaal en stroomgebiedsniveau te waarborgen. Voor de validatie op stroomgebiedsniveau kan aangesloten worden bij lopend onderzoek (monitoring stroomgebieden: Schuitenbeek, Drentse Aa) Op basis van bestaande gegevens en enkele aanvullende analyses kan de afvoer uit het gebied bepaald worden en vergeleken worden met bestaande metingen.
Voor validatie op perceelsniveau dient aangesloten te worden bij lopend perceelsonderzoek (bv. landelijk meetnet mestbeleid). In aanvulling hierop zal de fosfaattoestand van de betreffende percelen worden vastgesteld en zonodig aanvullende metingen worden verricht naar de afvoer via drains of sloten. Gezien de omvang van het budget kan deze stap niet in 2008 worden uitgevoerd en zullen deze acties grotendeels in 2009 moeten plaats vinden.
De validatie (en toepassing) van de modellen op stroomgebiedsniveau levert informatie over de ligging en omvang van de delen in het gebied die substantieel bijdrage aan de P belasting. Aan de hand van deze informatie en de kennis over de kosten en effectiviteit van maatregelen kan aangegeven worden welke opties er liggen om de P belasting aan te pakken en wat de daaraan verbonden kosten zijn. Het vergoten van de kennis m.b.t. deze mitigatie opties valt i.t.t. eerdere jaren om budgettaire redenen buiten het project.

Toepassing instrumentarium (januari en juli - september; 25 K )
Om inzicht te krijgen in de gebruiksmogelijkheden, de beleidsmatige implicaties en eventuele beperkingen van het instrumentarium is het wenselijk om het instrumentarium voor een reeks van verschillende situaties toe te passen. Voor de hand liggende toepassingen zijn (naast de toepassing op stroomgebieden, zoals voorzien in het onderdeel validatie): - de toepassingen op de punten van de L(landelijke) S(steekproef) K(maateenheden) die ook gebruikt zijn voor het in kaart brengen van het areaal fosfaatverzadigde gronden en toepassing op VHR en Nature 2000 gebieden. In januari zal een voorlopige toepassing worden uitgevoerd met het huidige instrumentarium ten behoeve van LNV voor de besprekingen in Brussel. In het najaar van 2008 zal de definitieve toepassing plaats vinden op basis van de gevalideerde modellen.
Opstellen protocol (november, december en 2009; 15 K )
Na het uitvoeren van de aanbevelingen van de CDM en validatie van het instrumentarium is er voldoende materiaal en kennis voor handen om een protocol op te stellen voor het aanwijzen van fosfaatlekkende gronden. Dit protocol dient bediscussieerd te worden met deskundige en beleidsmakers.

Versie instrument voor eindgebruikers (2009)
Het nu beschikbare instrumentarium is op dit moment vooral bedoeld voor gebruik door ingewijde onderzoekers en is niet zonder meer geschikt voor gebruik door eindgebruikers. Om de definitieve versie geschikt te maken voor eindgebruikers zal het instrument voorzien moeten worden van een user interface en gebruikershandleiding. Deze acties zijn mede gezien de mogelijke aanpassingen van het model op basis van het oordeel van CD, de validatie-acties en de discussies rond het protocol nog niet voor 2007 gepland.

Opmerkingen:
Validatie van het instrument is deels afhankelijk van de mogelijkheden aan te sluiten bij bestaande/geplande metingen die onderdeel vormen van het project monitoring stroomgebieden en andere lopende meetcampagnes. De afstemming en exacte invulling hiervan moet nog plaats vinden. Het budget voor validatie is beperkt en een deel van de validatie opties kunnen hierdoor niet al in 2008 worden gerealiseerd.
Het (model)onderzoek naar de kosten en effectiviteit van maatregelen, dat in de voorgaande jaren deel uitmaakte van dit project is komen te vervallen vanwege budgettaire overwegingen en het ontbreken van deze expliciete vraag in het PvE.
Het maken een eindgebruikersversie van het instrument (user interface, handleiding etc.) is niet voorzien in 2008

Resultaten:
- Eerste toepassing Please e.o. TEMPLE voor NL, VHR, Natura 2000 gebieden Januari 2008
- Update TEMPLE en PLEASE en aanpassing rapportage o.b.v. Reactie CDM (rapporten + 2 wetenschappelijke publicaties) Maart 2008
- Data voor validatie methodiek Juli 2008
- Rapportage validatie (rapport + wetenschappelijke publicatie) Oktober 2008
- Definitief protocol aanwijzen P-lekkende gronden 2009

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research objectives:
The aim of this project is to derive a protocol to be used to delineate phosphate leaking soils. In 2007 two (meta) models (TEMPLE and PLEASE) have been developed to delineate phosphate leaking soils on both the regional and the local scale. These methods have been reviewed by the scientific committee on the manure act (CDM). In 2008 the methods will be further improved using the comments of the CDM. Furthermore the method(s) will be validated on both catchments and field scale. These actions will lead to a protocol to be used to delineate phosphate leaking soils.

Results and products:

- Update reports on TEMPLE en PLEASE and 2 scientific publications
- Data for validation of temple and Please

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. P. Groenendijk
Onderzoeker Ir. O.F. Schoumans
Onderzoeker Drs. D.J.J. Walvoort
Projectleider Dr. C. van der Salm

Classificatie

D15100 Geochemie, geofysica
D18130 Bodem
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie