KNAW

Research

KB-01-008 Spearhead 2: Ecosystem and Landscape Services (SELS)

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-01-008 Spearhead 2: Ecosystem and Landscape Services (SELS)
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
URL http://www.fsd.nl/sels
Research number OND1332029

Abstract

To develop knowledge on quantification of the relationship between spatial characteristics and ecological, cultural and economic values of ecosystem- and landscape services as input into better trade-off analysis for planning, management and financing of sustainable, multi-functional use of "green and blue space.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
In gebiedsontwikkeling moeten besluitvormers, investeerders en beheerders inzicht hebben in de sociale en economische meerwaarde van veranderingen in de structuur en het gebruik van het landschap, ook die op lange termijn. In 2006 is een start gemaakt met de ontwikkeling van dit speerpunt. Dr. Dolf de Groot van de Wageningen UR-leerstoelgroep Milieusysteemanalyse is aangetrokken als coördinator. Er is vooral geïnvesteerd in het definiëren van probleem en doel, en het opbouwen van een overzicht van lopend onderzoek binnen Wageningen UR.

Dit speerpunt ontwikkelt en integreert kwantitatieve kennis over de landschapsfuncties die de services leveren, de ruimtelijke en milieucondities die daarvoor zijn vereist, de investeringen die deze functies vergen de toegevoegde maatschappelijke waarde van deze services. Daarbij geldt dat een functie pas een service is, indien de functie aan een belang (een begunstigde, een afnemer) kan worden gekoppeld. De functies van landschappen worden gedragen door de werking van de ecosystemen, in hun onderlinge samenhang.

Bij de besluitvorming over ruimtelijke ontwikkeling gaat het daarom ook over de condities: (eg. type, oppervlakte, kwaliteit, ruimtelijke rangschikking) als voorwaarde voor het gewenste nivo van de functie, en dus van de service. Besluitvormers in gebiedsontwikkeling dienen dus (volgens de principes van duurzame ontwikkeling) een verbinding te kunnen leggen tussen het gewenste niveau van ecosysteem- en landschapsservices in een regio, en de condities die daar functioneel voor nodig zijn.

Ze dienen inzicht te hebben in de boven- en ondergrenzen in de potentie van het landschap om die services te kunnen blijven leveren. Die grenzen omvatten hun strategische ruimte bij onderhandelingen, en bepalen de speelruimte bij het ruimtelijk ontwerp. In de context van ruimtelijke planning en ontwerp is deze relatie onderwerp van onderhandeling tussen belangengroepen, en worden gewenste niveaus van functioneren afgestemd op haalbare condities.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Drs. R.J.F. Bugter
Researcher Dr.ir. W.H. Diemont
Researcher Dr. J. Luttik
Researcher Dr.ir. P.J. van der Meer
Researcher Ir. J.A. Veraart
Project leader Dr. R.S. de Groot

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation