KNAW

Onderzoek

Voorbij de Verzuiling: De zoektocht naar juiste en democratische politiek:...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Voorbij de Verzuiling: De zoektocht naar juiste en democratische politiek: Politieke stijl, managementdenken en democratie (1970-2002)
Looptijd 08 / 2008 - 08 / 2011
Status Lopend
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1333740
Leverancier gegevens Website Huizinga Instituut

Samenvatting

Dit onderzoek wil tonen hoe tussen 1970 en 2002 de politiek op zoek ging naar een nieuwe stijl van politiek bedrijven. Na de Verzuiling waren de achterkamertjes door de democratiseringsgolf van de jaren zestig en zeventig verdacht geworden: openheid en polarisatie werden de nieuwe idealen voor democratie. Openbaarheid van besluit-vorming, zoals de formatiepogingen van het tweede kabinet Den Uyl ondermeer toon-den, bleken eind jaren zeventig toch geen soelaas te bieden. In de jaren tachtig lijkt de stijl van het bedrijfsleven de dominante stijl van democratisch leiderschap en openbaar bestuur geworden. Managementdenken en het marktmechanisme werden als democra-tisch middel door de overheid omarmd. Door middel van de nieuwe onderzoekmetho-den van de politieke cultuur, met grote aandacht voor transfer, de invloed van metafo-ren en stijlen van leiderschap zal worden geanalyseerd hoe het openbaar bestuur in Nederland veranderde. Onderzocht wordt welke landen, organisaties en bedrijfskundi-ge principes hier invloed op hadden. Zo kan worden afgewogen of de managementstijl het democratische openbaar bestuur bevorderd of verbeterd heeft door toegenomen doelmatigheid, dan wel of het bedrijfsmatige model in strijd is met inspraak, medezeg-genschap en verantwoording als verworvenheden van de gedemocratiseerde demo-cratie sinds de jaren zestig. De thematiek wordt geconcretiseerd door drie deelonderzoeken: 1. De opkomst en verbreiding van verschillende politieke stijlen, zoals het mana-gementdenken en het bijbehorende discours in publicaties en andere expressies van de rijksoverheid; 1. De relaties, uitwisseling en netwerkvorming tussen openbaar bestuur en be-drijfsleven; 1. Het afnemende belang van de partij als machtsfactor in de regering, en de ge-volgen die dit had voor de wijze waarop partijen georganiseerd en vernieuwd werden; 2. De implementatie van democratiseringstrategieën en het management- en marktdenken in het openbaar bestuur, in de vorm van reorganisaties en verzelf-standiging van het openbaar bestuur en de technocratisch-bestuurskundige be-nadering van publieke vraagstukken.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie