KNAW

Research

Bioveem

Pagina-navigatie:


Update content


Title Bioveem
Period 2001 - unknown
Status Completed
Research number OND1334183

Abstract (NL)

Doel:
Bioveem is een onderzoeks- en demonstratieproject waarin 17 melkveehouders en een tiental onderzoeks- en adviesinstellingen hun specifieke kennis en vaardigheden bundelen om te komen tot een unieke bijdrage aan de versterking, ontwikkeling en uitbreiding van de biologische melkveehouderij en in Nederland.

Daarmee beoogt Bioveem een bijdrage te leveren aan de beleidsdoelstelling van 10% biologisch areaal in 2010. Tot slot wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het duurzamer produceren van gangbare melkveebedrijven, omdat biologische bedrijven bij uitstek een voorloperfunctie vervullen.

Bestaande kennis:
Bioveem bouwt voort op de resultaten, ervaringen en inzichten die het project in de eerste fase (1997-2000) heeft opgeleverd. Toen lag de nadruk op verkenning en monitoren, in de tweede fase (2000-2005) ligt de nadruk op kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Doel
Innovatie en kennisontwikkeling gericht op het versterken van de biologische melkveehouderij door het oplossen van vragen en knelpunten op technisch, sociaal-economisch en ecologisch terrein. Uitgangspunt is een participatieve onderzoeksaanpak, waarin ervaringskennis en de zoekrichting van de veehouders centraal staat. Kennisoverdracht en demonstratie gericht op de optimalisatie van bestaande biologische melkveebedrijven en het ondersteunen en informeren van (potentiële) omschakelaars. Het project levert langs deze weg een substantiële bijdrage aan de beoogde groei van de biologische melkveehouderij.
Door de lagere groei van de biologisch melkafzet zal communicatie naar gangbare melkveehouders in 2004 een belangrijkere plaats innemen.

Werkwijze:
Het project kent vanaf de start zes projectthema s:
- Bedrijfsontwikkeling, -economie en -synthese
- Bemesting, bodemvruchtbaarheid en vruchtwisseling
- Teelt gras en voedergewassen
- Veevoeding
- Diergezondheid en dierwelzijn
- Milieu.

Korte omschrijving van de planning voor 2004:
- Bedrijfsontwikkeling, -economie en - synthese (LBI, DLV, LEI)
- Op de 17 bedrijven wordt het bedrijfssysteem geoptimaliseerd, geëvalueerd en gedemonstreerd t.a.v. ondernemersdoelstellingen en technisch en economische resultaten
- LEI-boekhouding, bedrijfsstrategieën ontwikkelen en toetsen
- Bemesting, bodemvruchtbaarheid en vruchtwisseling (LBI, PRI, P-ASG, IMAG)
- Ontwikkeling van bemestingsstrategie voor blijvend grasland op biologische melkveebedrijven
- Bemestingsproeven, beoordelen van fysische en biologische bodemkwaliteit.
- Teelt gras en voedergewassen (P-ASG), PRI, LBI)
- Leidraad opstellen voor optimale klaveraandeel in grasland. Proeven op het gebied van beheersing van optimaal klaveraandeel.
- Doorzaai van Engels Raaigras

Resultaten:
In 2004 komen er vanuit de meeste onderdelen rapportages en artikelen. Daarnaast worden de volgende producten opgeleverd: Biologisch bemestingsadvies voor blijvend grasland voor met name P en K.
Parameters voor bodemkwaliteit zijn getoetst op deelnemende bedrijven.
Protocollen voor preventie en behandeling van uier getoetst en uitgedragen.
Een bijdrage aan het bedrijfsbegrotingsprogramma BBPR in de vorm van het leveren van belangrijke inputgegevens. BBPR Biologisch wordt gebruikt binnen het PO-34 project Bedrijfseconomisch Perspectief.
Strategische Management Rapportage per bedrijf en positionering van verschillende biologische bedrijfstypen.
Klaverthermometer (beoordelings- en sturingsinstrument voor het optimale klaveraandeel).
Een handvat voor vergelijking van en afstemming van de verchillende bedrijfsonderdelen binnen de biologische melkveehouderij. Jaarlijks vindt een groot aantal activiteiten plaats om de verschillende doelgroepen te bereiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle vormen van schriftelijke, mondelinge en digitale kennisoverdracht. Verder worden bijeenkomsten georganiseerd en houden de studiegroepen rondom de deelnemers regelmatig bijeenkomsten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. E.W. Baars
Researcher Dr.ir. J.B. Pinxterhuis
Project leader Ing. A.P. Philipsen

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation