KNAW

Onderzoek

Bewegingsstimulering vanuit de 1e lijn: onderzoek naar voorwaarden en...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bewegingsstimulering vanuit de 1e lijn: onderzoek naar voorwaarden en strategieën voor continuering van beweeggedrag
Looptijd 11 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1334337
Leverancier gegevens ZonMw Projectenbank

Samenvatting

Vraagstelling: Het doel van dit onderzoek is strategieën te ontwikkelen, te implementeren en op proces te evalueren, die kunnen bijdragen aan continuering van beweging onder deelnemers van een beweegprogramma dat geïnitieerd wordt vanuit de eerste lijnszorg. De doelgroep bestaat uit vrouwen met een lagere sociaal-economische status hiertoe behoort een groot percentage allochtone vrouwen van niet-Westerse afkomst. Continuering van beweging wordt breed gedefinieerd: het kan betekenen dat deelnemers doorstromen naar het reguliere sportaanbod, zich aansluiten bij een initiatief vanuit de eigen doelgroep of zelfstandig hun dagelijkse beweegpatroon aanpassen. De onderzoeksvragen zijn als volgt: 1. Welke factoren (op doelgroep, organisatie en beleidsniveau) belemmeren dan wel bevorderen de continuering van beweeggedrag onder deelnemers van een beweegprogramma (zoals BjB)? 2. Welk pakket van strategieën kan samen met de doelgroep, de sportaanbieders en de beleidsmakers ontwikkeld en uitgevoerd worden?3. Wat is de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de te implementeren strategieën? Samenvatting: Vrouwen met een lagere sociaal-economische status en/of van allochtone afkomst vormen een belangrijke risicogroep voor de ontwikkeling van overgewicht en gerelateerde gezondheidsproblemen als gevolg van onvoldoende beweging. Dit gegeven vormde in 2003 de aanleiding tot het project Gezonde Leefgewoonten Westerpark , waarin in samenspraak met de doelgroep o.a. beweeginterventies zijn ontwikkeld. Na afloop van de formele interventiefase bleek dat continuering van de beweegactiviteiten beperkt plaatsvond. Ondanks dat dit probleem door vele andere beweeginterventies herkend wordt, is er onvoldoende bekend over mogelijke strategieën die continuering van het beweeggedrag kunnen bevorderen. Deze continuering kan op verschillende manieren plaatsvinden: deelnemers kunnen doorstromen naar het reguliere beweegaanbod, zij kunnen aansluiting vinden bij een initiatief vanuit de eigen groep (bijvoorbeeld een wandelgroep) of op eigen initiatief meer beweging inbouwen in het dagelijks leven (vaker fietsen, vaker de trap nemen etc).Onderhavig onderzoek heeft als doel strategieën te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren (op proces) die bijdragen aan continuering van beweeggedrag onder deelnemers van een beweegprogramma vanuit de Eerstelijn: het project Beweeg-je-Beter (BjB). Mede doordat BjB wordt georganiseerd vanuit de eerste lijnszorg in Amsterdam, biedt het een goede infrastructuur om de doelgroep lage SES en allochtone vrouwen te bereiken. Deelnemers aan BjB worden door de huisarts verwezen indien zij klachten hebben die gerelateerd zijn aan onvoldoende beweging. Binnen BjB volgen zij 6 maanden lang een beweegcurus, in de vorm van dansen, wandelen, fietsen, zwemmen of andere activiteiten. Bij de uitvoering van dit project worden de volgende onderzoeksfasen onderscheiden: A. Probleemanalyse: inventarisatie van de belemmerende en bevorderende factoren voor continuering van beweeggedrag. B. Creëren van lokaal draagvlak op het niveau van de doelgroep, de organisaties en het beleid binnen het stadsdeel C. Ontwikkeling van een pakket aan strategieën die continuering van beweeggedrag bevorderen, D. Implementatie van de gekozen strategieën, E. Procesevaluatie: hoe haalbaar en uitvoerbaar en zijn de strategieën? Binnen al deze fasen wordt op zowel het niveau van de doelgroep, de organsiaties als op het niveau van het stadsdeelbeleid gegevens verzameld, dit betekent dat het pakket aan strategieën op al deze niveaus kan ingrijpen. Met de resultaten uit dit onderzoek wordt inzicht verkregen in mogelijk succesvolle strategieën die kunnen bijdragen aan het bevorderen van lange termijn effecten van (tijdelijke) beweegprogramma s gericht op een belangrijke risicogroep, namelijk vrouwen met een lagere sociaal-economische status, waaronder een groot aandeel allochtone vrouwen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. K. Hosper

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie