KNAW

Research

Evaluation and development of group intervention 'Piep zei de muis' for...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Evaluation and development of group intervention 'Piep zei de muis' for children (4-8 years) of parents with mental and/or addiction problems in disadvantaged situations
Period 09 / 2008 - 09 / 2011
Status Current
Research number OND1334386
Data Supplier ZonMw Projectenbank

Abstract (NL)

Vraagstelling: Het doel van Piep zei de muis is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ernstige psychische problemen bij kinderen van 4 t/m 8 jaar als gevolg van psychosociale, psychische en/of verslavingsproblemen van één of beide ouders in gezinnen met een lage sociaal economische status van autochtone en allochtone afkomst. De interventie Piep is in een ontwikkelstadium waarbij een eerste proef is uitgevoerd door RIAGG Amersfoort en omstreken. De uitvoeringspraktijk blijkt succesvol in het bereiken van de doelgroep. In de loop van deze proef zijn onderzoeksinstrumenten uitgetest bij de doelgroep en is door middel van een voor- en nameting bij de ouders van 21 kinderen een eerste indicatie verkregen van de te verwachten effecten. Dit project wil voortbouwen op de resultaten en inzichten van deze proef. De doelstelling van dit voorgenomen project is in een eerste stadium na te gaan of de interventie te verwachten effecten heeft door middel van voor- en nametingen en follow-up metingen (na drie maanden), met het oog op verdere aanpassing en implementatie.Indien de interventie de gewenste effecten heeft, zal een train-de-trainers aanbod worden opgezet en zal de interventie verder worden verspreid. De nu goed gedocumenteerde interventie en het daarbij horende draaiboek zijn de opmaat naar het verwerven van de best-clinical practice status van de interventie. In een later stadium kan dan (gerandomiseerd) gecontroleerd effectonderzoek worden uitgevoerd om de effectiviteit van de interventie verder te onderzoeken.Vraagstelling1. Heeft de interventie een positief effect op het functioneren van het kind en het gezin?2. Blijven deze mogelijk positieve effecten behouden?3. In welke mate zijn de uitvoering van de interventie en de randvoorwaarden gerealiseerd? Hierbij gaat het om de noodzakelijke infrastructuur voor bereik en verwijzing van de doelgroep, realisatie van het draaiboek voor de kinderbijeenkomsten, ouderbijeenkomsten en ondersteuning op maat van de ouders (programmatrouw). Samenvatting: Piep zei de muis is een nieuwe, laagdrempelige en toegankelijke interventie voor kinderen (4 - 8 jaar) van ouders met psychische of verslavingsproblemen uit achterstandswijken. Het doel van de interventie is het verminderen van het risico dat deze kinderen zelf ook ernstige psychische problemen krijgen. Piep zei de muis bestaat uit een kinderclub van 15 bijeenkomsten waarin door middel van speelse werkvormen aandacht wordt besteed aan sociale steun, ontspanning, vaardigheden en het zelfbeeld; 5 ouderbijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen rond de opvoeding ter sprake komen en steun op maat voor de ouders van een aparte functionaris, de gezinsbegeleidster.In dit voorgenomen project zal in een eerste stadium worden nagegaan of de interventie Piep zei de muis (afgekort Piep) te verwachten effecten heeft op het functioneren van het kind en het gezin, met het oog op verdere aanpassing en implementatie. Hiervoor zal op drie momenten (voorafgaand aan de interventie, direct na afloop en na drie maanden) een vragenlijst worden afgenomen bij de ouders van de deelnemende kinderen bestaande uit de Strengths en Difficulties Questionnaire (SDQ) en delen van de Vragenlijst Gezinsproblemen (VGP). Aan de leerkrachten van de deelnemende kinderen wordt gevraagd om voorafgaand aan de interventie en direct na afloop de SDQ in te vullen. Aan de hand van logboeken en registratieformulieren zal informatie worden verzameld over programmatrouw en de noodzakelijke infrastructuur voor bereik en verwijzing van de doelgroep. Indien de interventie de gewenste effecten heeft zal het aanbod aan de databank jeugdinterventies worden aangeboden, een train-de-trainer aanbod worden ontwikkeld en de interventie verder worden verspreid door middel van publicaties en presentaties op bijeenkomsten.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. M. Bool
Project leader Prof.dr. J.A. Walburg

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation