KNAW

Onderzoek

Projectplan Implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Projectplan Implementatie Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling
Looptijd 09 / 2008 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1334394
Leverancier gegevens ZonMw Projectenbank

Samenvatting

Vraagstelling: Projectdoelstelling. Dit projectplan heeft betrekking op het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling zoals CVZ dat in 2007 aan de minister van VWS heeft aangeboden.Het projectplan heeft als doel een kort maar krachtig implementatietraject te realiseren bij de betrokken professionals, ter voorbereiding van de start van vergoeding van diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie onder de vlag van de zorgverzekeringswet per 1 januari 2009.De doelgroep van professionals is multidisciplinair samengesteld: orthopedagogen, psychologen, logopedisten en remedial teachers.Binnen de looptijd van het project (tot eind januari 2009) moet zijn gerealiseerd dat professionals die diagnostiek en behandeling plegen in het kader van het Protocol Dyslexie1) uitgebreid kennis hebben genomen van het Protocol en de wetenschappelijke basis daarvoor2) professioneel kunnen (be)handelen volgens de in het Protocol beschreven werkwijze 3) adequaat invulling kunnen geven aan het multidisciplinaire karakter van het protocol volgens een richtlijn voor samenwerking4) geïnformeerd zijn over de vastgestelde bekostigingssystematiek en in staat zijn deze te integreren in hun dagelijkse praktijkBij de realisatie van de projectdoelstellingen rond implementatie van het Protocol hanteren de beroepsverenigingen NIP, NVO, NVLF en LBRT de volgende uitgangspunten: De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Protocol is in handen van gekwalificeerde psychologen en orthopedagogen. Hetis van belang dat de werkwijze, inclusief verantwoordelijkheden, binnen multidisciplinaire samenwerking duidelijk, eenduidig en passend bij het Protocol zijn vastgelegd door de betrokken beroepsverenigingen. Samenwerking tussen verschillende disciplines is noodzakelijk, zowel vanuit het oogpunt van voor diagnostiek en behandeling vereiste expertise, als om qua capaciteit tegemoet te kunnen komen aan de geprognosticeerde zorgbehoefte in het veld (zie voor de raming en inzet van beroepsbeoefenaren het CVZ-rapport). De vier beroepsverenigingen werken gezamenlijk, en in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aan een richtlijn voor multidisciplinair samenwerken. De toepassing van de richtlijn voor multidisciplinair samenwerken is cruciaal voor een adequate, effectieve en verantwoorde implementatie van het Protocol.
Samenvatting / SummaryDit projectplan is bedoeld om een kort maar krachtig implementatietraject te realiseren bij de betrokken beroepsgroepen, ter voorbereiding van de start van dyslexiediagnostieken -behandeling onder de vlag van de zorgverzekeringswet per 1 januari 2009.In 2006 verscheen het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling. Het protocol is een leidraad voor het diagnosticeren, indiceren en behandelen van kinderen met ernstige dyslexie, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke, beroepsinhoudelijke en maatschappelijke inzichten. Op basis van het protocol bracht het College van Zorgverzekeringen (CVZ) in 2007 positief advies uit aan minister Klink van VWS over opname van diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de Zorgverzekeringswet.Per 1 januari 2009 wordt deze opname gerealiseerd. De bekostigingssystematiek voor de vergoeding is bij het opstellen van dit projectplan nog niet definitief vastgesteld, maar uitgegaan wordt van een DBC-constructie (Diagnose Behandel Combinatie).Ernstige dyslexie heeft een neurobiologische basis en is afgebakend als een specifieke stoornis die een ernstige beperking inhoudt voor de school- of werksituatie. Dyslexie wordt daarmee gezien als een aandoening waarvan de diagnostiek en behandeling vallen binnen het domein van de zorg.Diagnostiek en behandeling van dyslexie vereist specifieke deskundigheid op het gebied van cognitieve informatieverwerking en de toepassing daarvan.De eindverantwoordelijkheid voor diagnostiek en behandeling ligt dan ook bij psychologen of orthopedagogen die een tweejarige postacademische opleiding hebben doorlopen en bij de overheid of de beroepsvereniging(en) zijn geregistreerd als GZ-psycholoog (VWS), Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) of Orthopedagoog-Generalist (NVO). Het protocol leent zich ervoor om multidisciplinair te werken; samenwerking vindt dan ook plaats met andere beroepsgroepen, zoals logopedisten en remedial teachers.Samenvattend: er is een vastgestelde en erkende werkwijze rond de stoornis Dyslexie in de zorg (Protocol Dyslexie), er is een eindverantwoordelijke beroepsgroep (psychologen en orthopedagogen), er zijn aanpalende beroepsgroepen waarmee multidisciplinair wordt samengewerkt (logopedisten en remedial teachers), en er wordt per 1 januari 2009 een nieuwe vergoedingsmaatregel van kracht.Van belang is nu op binnen korte tijd de werkwijze rond het Protocol en de vergoeding binnen de zorgverzekeringswet goed in de praktijk te implementeren.De beroepsverenigingen van de eindverantwoordelijke psychologen en orthopedagogen (NIP en NVO) nemen het initiatief bij het realiseren van deze implementatie en dienen in dat kader een projectvoorstel in bij ZonMW.Met het project moet in korte tijd een sterke impuls worden gegeven aan de implementatie van het Protocol ter voorbereiding van de bekostiging volgens de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2009.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. B. van Beek

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie