KNAW

Onderzoek

Onderzoek naar kwaliteitsinformatie en usability op kiesBeter.nl

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onderzoek naar kwaliteitsinformatie en usability op kiesBeter.nl
Looptijd 07 / 2008 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1334415
Leverancier gegevens ZonMw Projectenbank

Samenvatting

Het project beoogt de presentatie van kwaliteitsinformatie op kiesBeter.nl te evalueren en te ontwikkelen en de usability voor de portal te verbeteren.De doelstelling is vertaald naar vier hoofdvragen die uitgesplitst zijn in een aantal deelvragen:1. Hoe beoordelen consumenten de huidige presentatiewijze van kwaliteitsinformatie op de onderdelen Gehandicaptenzorg en Verpleging, Verzorging en Thuiszorg op kiesBeter.nl en hoe helpt deze informatie hen bij het maken van keuzes in de zorg?a. Hoe beoordelen consumenten de kwaliteitsinformatie Gehandicaptenzorg in termen van begrijpelijkheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid?b. Hoe beoordelen consumenten de kwaliteitsinformatie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg in termen van begrijpelijkheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid?c. Draagt de informatie bij als consumenten keuzes maken voor zorg?d. Kiezen consumenten met de huidige presentatiewijze de beste zorgaanbieder?2. Is de kwaliteitsinformatie Geestelijke gezondheidszorg begrijpelijk en sluit deze aan bij termen uit het zorgveld, zodat deze de cliënt op de juiste manier ondersteunt bij het maken van keuzen in de zorg?a. Hoe beoordelen (toekomstige) cliënten het taalgebruik van de kwaliteitsinformatie Geestelijke gezondheidszorg?b. Is de kwaliteitsinformatie begrijpelijk geformuleerd?c. Sluit de kwaliteitsinformatie aan bij de termen uit het zorgveld?3. Op welke wijze moet de etalage-plus informatie in combinatie met etalage-informatie en prestatie-indicatoren gepresenteerd worden, zodat de patiënt op de juiste manier wordt ondersteund bij het maken van keuzen in de zorg?a. Hoe beoordelen patiënten de gecombineerde informatie met betrekking tot knie-/heupvervangingen, borstkanker en diabetes in termen van begrijpelijkheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid? b. Draagt de informatie bij als mensen keuzen maken voor zorg? c. Hoe moet de informatie worden gepresenteerd?4. Hoe worden voorgestelde nieuwe functies beoordeeld door (mogelijke) gebruikers van kiesBeter.nl, en hoe kunnen die eventueel worden verbeterd?
Samenvatting: Een van de middelen die het Ministerie van VWS inzet in haar beleid om burgers te activeren en te ondersteunen bij keuzes in de zorg is kiesBeter.nl. Het doel van kiesBeter.nl is consumenten wijzen op keuzemogelijkheden in de zorg, hen prikkelen zich hierin te verdiepen, en laten zien welke vragen ze zich kunnen stellen en waar ze voor hun antwoorden terecht kunnen.Het presenteren van kwaliteitsinformatie aan consumenten om hun keuzes in de zorg te vergemakkelijken en kritisch keuzegedrag te stimuleren staat centraal in het concept van vraaggestuurde zorg.De informatie op kiesBeter.nl heeft tot nu toe vooral betrekking op wat er aan zorg geboden wordt. Het toevoegen van kwaliteitsinformatie betekent een belangrijke meerwaarde voor consumenten in de zorg. Doel voor 2008 is kiesBeter-breed te onderzoeken welke kwaliteitsinformatie relevant is, hoe deze informatie gepresenteerd dient te worden en hoe een samenhangend beeld gegeven kan worden. Streven is om zo veel mogelijk één presentatiewijze voor de hele site aan te houden in de vorm van kwaliteitskaarten: beknopte overzichten waarin de kwaliteit wordt weergegeven. Daar waar nodig wordt beredeneerd afgeweken van de standaard.Daarnaast zullen de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website structureel verder worden verbeterd, waartoe het project kiesBeter 2.0 is gestart. Met kiesBeter 2.0 moet vooral één kernwaarde van het project verder gestalte krijgen: de vraaggerichtheid.Het doel van het onderhavige project is om de presentatie van kwaliteitsinformatie op kiesBeter.nl te evalueren en verder te ontwikkelen en de usability voor de portal te verbeteren.Door middel van kwantitatief onderzoek onder consumenten (consumentenpanels) en kwalitatief onderzoek onder (ouders van) cliënten (focusgroepen) wordt bestaande kwaliteitsinformatie geëvalueerd en geoptimaliseerd. Met behulp van kwalitatief onderzoek onder patiënten/cliënten wordt zowel de vormgeving als het taalgebruik van nieuw te ontwikkelen kwaliteitsinformatie onderzocht.Daarnaast worden gebruikerstests georganiseerd om het nieuwe concept voor de site, kiesBeter 2.0, te testen.

Betrokken organisaties

Financier ZonMw

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. A.J.M. van Loon

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie