KNAW

Research

Validity of the Dutch SDQ als signalling instrument in youth health care...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Validity of the Dutch SDQ als signalling instrument in youth health care for youth aged 13 years and older in comparison with the KIVPA
Period 05 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1334455
Data Supplier ZonMw Projectenpoort

Abstract (NL)

Dit onderzoek heeft als eerste doel de validititeit en de toegevoegde waarde voor de JGZ te evalueren van de SDQ Self Report (SR) in vergelijking met de KIVPA. Daarbij zal de SDQ in de uitgebreide vorm, zoals in gebruik bij BJZ, gebruikt worden. Met de verzamelde informatie kunnen GGD Nederland en het Centrum Jeugdgezondheid besluiten of het verantwoord is de KIVPA te vervangen door de SDQ.Ook wordt nagegaan of de SDQ PF ingevuld door alle ouders en de SDQ TF ingevuld bij kinderen waar leerkrachten problemen vermoeden de signalering verbeteren. Tot slot zal bepaald worden in hoeverre de SDQ- en KIVPA-subschalen, het SDQ-impact deel en de in de Nederlandse SPsy toegevoegde vragen de signalering verbeteren.De volgende vragen worden beantwoord:1. Wat is de respons, m.n. ook naar etniciteit? Waarom werd de vragenlijst niet ingevuld?2. Wat is de betrouwbaarheid van de (sub)schalen? Kan de veronderstelde schaalstructuur onderbouwd worden?3. Wat is de validiteit (criteria: klinische score op de YSR en CBCL en onder behandeling) van beide instrumenten en verschillen zij hierin?Ook zal voor de SDQ het onderscheidend vermogen tussen de open populatie en een poliklininsche populatie worden bepaald.4. Meten de items en de schalen van beide instrumenten bij adolescenten van allochtone afkomst hetzelfde als bij autochtone adolescenten?5. Bieden de vragenlijsten meerwaarde aan de JGZ: maken zij een beter onderscheid tussen adolescenten met en zonder problemen mogelijk en verschillen beide lijsten hierin?6. Maken de SDQ en KIVPA-subschalen een betere signalering mogelijk?7. Maken de SDQ impact-vragen en de aan de uitgebreide SDQ toegevoegde vragen een betere signalering mogelijk?8. Leidt het gebruik van de SDQ PF naast de SDQ SR of KIVPA tot een betere signalering?9 Hoe beoordelen de JGZ-medewerkers de uitgebreide SDQ? Hoe beoordelen ouders en adolescenten de KIVPA en de uitgebreide SDQ?10 Leidt de SDQ TF tot een betere signalering door de JGZ?De analyses worden onder Plan van Aanpak uitgewerkt.Blijkens eerder onderzoek en ervaringen in de praktijk is de KIVPA goed bruikbaar. Voor de uitgebreide versie van de SDQ is dat nog niet duidelijk. Daarom zullen de JGZ-medewerkers aan het einde van de dataverzameling een korte vragenlijst invullen ter beoordeling van die uitgebreide versie. Ook adolescenten en ouders wordt gevraagd om een beoordeling in termen van lengte, prettigheid om in te vullen en moeilijkheidsgraad.
ACHTERGROND GGD Nederland koos in 2005 voor de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) als het standaard signaleringsinstrument voor psychosociale problemen in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor 7 tot 12 jarigen. Dit vanwege de goede evaluatie-uitkomsten en omdat de SDQ uitgebreid met een aantal extra vragen ook wordt ingevoerd in de Bureaus Jeugdzorg (BJZ). In de JGZ voor 13 jarigen en ouder (in het vervolg adolescenten) wordt in het standaard contactmoment in de tweede klas van het voortgezet onderwijs nu meestal de Korte Indicatieve Vragenlijst voor Psychosociale Problematiek bij Adolescenten (KIVPA) gebruikt. Volgens onderzoek verbetert de KIVPA de signalering door de JGZ significant, maar is hij onvoldoende efficiënt. Invoering van de SDQ voor deze groepen kan voordelen bieden, zoals het verkrijgen van over leeftijd vergelijkbare bevindingen, eenvoudiger implementatie in de JGZ en, mogelijk, ook psychometrische voordelen. Desgewenst zouden ook de SDQ Parent Form (SDQ PF) en Teacher Form (SDQ TF) ingezet kunnen worden. De SDQ is als signaleringsinstrument in de JGZ voor adolescenten nog niet gevalideerd. DOELSTELLING Dit onderzoek heeft als doel de validititeit en de toegevoegde waarde voor de JGZ te evalueren van de SDQ Self Report (SR) in vergelijking met de KIVPA. Daarbij zal de SDQ in de uitgebreide vorm, zoals in gebruik bij BJZ, gebruikt worden. Aanvullend wordt nagegaan in hoeverre informatie van ouders (SDQ Parent Form (PF) en van de leerkracht (SDQ Teacher Form (TF)) de signalering door de JGZ zou kunnen verbeteren.METHODE De opzet van het onderzoek, een gezamenlijk voorstel van TNO Kwaliteit van Leven(TNO)), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Curium, is grotendeels vergelijkbaar met die van het onderzoek waarin de validiteit en de toegevoegde waarde van de SDQ voor de JGZ in de zorg voor 7 tot 12 jarigen is geëvalueerd. De gegevens worden verzameld door GGD-en in het kader van het standaard Periodiek Gezondheidsonderzoek (PGO). De dataverzameling vindt deels plaats in wijken/scholen met veel allochtone bewoners/leerlingen. Adolescenten wordt gevraagd beide signaleringsinstrumenten in te vullen, en de Youth Self Report (YSR) 1e validiteitscriterium. Hun ouders wordt gevraagd de SDQ Parent Form in te vullen en de Child Behavior Checklist - 2e validiteitscriterium. De JGZ registreert of de adolescent in behandeling was voor psychosociale problematiek 3e validiteitscriterium. Ook geeft de JGZ aan of zij tijdens het PGO zonder instrument- problemen signaleert. De JGZ houdt ook een nonrespons-adminstratie bij. Bij adolescenten die vanwege taalproblemen geen vragenlijst konden invullen wordt tijdens het PGO geprobeerd een (beperkte) meertalige versie in te vullen. De analyse geeft voor SDQ en KIVPA informatie over representativiteit, betrouwbaarheid, schaalstructuur, sensitiviteit en specificiteit. Met logistische regressie zal vastgesteld zal worden in welke mate beide instrumenten de opsporing door de JGZ verbeteren en over de meerwaarde van het gebruik van de SDQ PF naast de SDQ SR. De analyse laat ook zien in hoeverre de in de BJZ-versie toegevoegde vragen de signalering door de JGZ verbeteren. Speciale aandacht wordt besteed aan de vraag of de SDQ en KIVPA voor kinderen van etnische minderheden wellicht anders geïnterpreteerd moeten worden dan voor kinderen van Nederlandse afkomst. VERWACHTE OPBRENGSTEN De resultaten geven inzicht in de validiteit en toegevoegde waarde van de SDQ en KIVPA. Met de resultaten kunnen GGD Nederland en het Centrum Jeugdgezondheid van het RIVM besluiten of het verantwoord is de KIVPA te vervangen door de SDQ.

Related organisations

Secretariat TNO (TNO)
Financier ZonMw

Related people

Project leader Dr. A.G.C. Vogels

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation