KNAW

Research

BO-02-012: EHS Marine (Marine Ecological Network) and NATURA 2000

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-02-012: EHS Marine (Marine Ecological Network) and NATURA 2000
Period 01 / 2009 - unknown
Status Current
Research number OND1334564

Abstract

Problem description:
The Ecological network of the Netherlands is well developed on the terrestrial part. However, the marine area s form the largest part of the Dutch ecological network. Therefore the installation and the implementation of the ecological network for the marine environment need a catching up. This (national) development coincides with the international NATURA 2000- program. For the Wadden Sea this means that nature conservation policy must be implemented. The North Sea is one step behind; Nature conservation objectives must first be formulated.

Research objectives:
Although the Wadden Sea has the image of a nature conservation site, in real there are a lot of activities. The question is whether these activities are in line with the objectives of the NATURA 2000 policy. Part of this research program must provide information to answer this question. For the North Sea the situation is slightly different. The North Sea has the image of a flooded industrial area. In real the North Sea has a lot of valuable nature which is worth to be protected. The other part of the program is designed to deliver the fundaments and the scientific evidence for the policy makers to decide which sites are to be protected and what the best way to realize these marine protected areas.

Materials and methods
For this research a variety of methods is needed. Harbour Porpoises are counted from an airplane. The death cause of stranded harbour porpoises is diagnosed by anatomic and pathologic analysis. In order to determine the effects of fisheries in the Waddensea, surveys are organized, and to find the best way to deal with mussels industry small experimental sites are explored. Even the old fashioned bird watching is part of this research program, however with the most advanced material.

Results and products aimed at
The results are mostly in the traditional form of reports. It must be said that the most effective way to exchange knowledge is by personal interaction between researcher and policy maker; workshops, presentations, discussions, etc.

Abstract (NL)

Doel:
Achtergrond:
De Ecologische Hoofdstructuur beperkt zich niet alleen tot de droge delen van Nederland. De EHS bestrijkt ook de Waddenzee, de Delta en de gehele Noordzee. Tot nu toe is bij de instelling en inrichting van de EHS veel aandacht besteed aan het droge deel van Nederland, weliswaar inclusief de binnenwateren. De zoute wateren zijn aan een inhaalslag toe. Geholpen door toenemende internationale ontwikkelingen op het gebied van natuurbescherming (NATURA 2000) staat Nederland nu voor de opgave om natuurbeleid voor de Waddenzee te implementeren en voor de Noordzee te formuleren.

Doelstelling onderzoek:
Dit onderzoek moet kennis toeleveren voor een goede en degelijke implementatie van het natuurbeleid voor de Waddenzee en de Noordzee. Voor de Waddenzee moet het onderzoek kennis en handvatten aandragen voor een gedegen kader voor welk gebruik wel en welk gebruik niet inpasbaar is. Er spelen vele belangen en daarom moeten afwegingen gestoeld zijn op zeer gedegen analyses; wetenschappelijk verantwoord en toetsbaar voor onafhankelijke organen.

Voor de Noordzee moet het onderzoek kennis aandragen op basis waarvan soort- en gebiedsbescherming invulling kan krijgen. Qua soorten staat de bruinvis centraal in dit programma. Qua gebiedsbescherming sluit dit onderzoek nauw aan bij eerdere inventarisaties van te beschermen gebieden, zoals o.a. de Kustzone, de Klaverbank en de Doggersbank.

Werkwijze:
Het gebied waar dit programma op focust is divers en zeer uitgebreid; Het is grofweg 1½ keer zo groot als het droge deel van Nederland en het varieert van droogvallende wadplaten tot 30 m diep water, van alg tot bruinvis, van mosselbank tot Doggersbank. Voor een dergelijk divers onderzoeksterrein is niet één methode geschikt. De onderzoeksmethodiek is maatwerk voor de beoogde kennisbehoefte.

De bruinvispopulatie wordt geïnventariseerd met vliegtuigtellingen, voor het dieet van de bruinvis wordt anatomisch en pathologisch onderzoek uitgevoerd. Voor de instandhoudingsdoelen Noordzee worden zoveel mogelijk bestaande dataseries en studies gebruikt. Voor de problematiek van de mosselzaadbanken worden veldexperimenten uitgevoerd die weer ondersteund worden met numerieke modellen. Voor de visserijeffecten gaat regelmatig een expeditie de zee op en de analyse van vogels kan niet anders dan door middel van ambachtelijk vogelobservaties, maar dan wel met de modernste middelen.

Resultaten:
Het onderzoek voor de Waddenzee zal bijdragen aan een nader uitgewerkt natuurbeleid en verder uitgewerkte afwegingskaders. Rapporten zijn de tastbare producten waar de kennis in is vastgelegd. Maar ook hier geldt dat maatwerk het devies is; de werkelijke kennisoverdracht vindt vaker plaats via

Related organisations

Related people

Project leader Drs. F.C. Groenendijk

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation