KNAW

Research

Green vouchers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Green vouchers
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1334873

Abstract

How to construct and operate a system of so-called green vouchers for environmental education, and when such a system is running, what are the (expected) effects? The aim of the green vouchers system is to stimulate the demand for environmental education.

Research objectives:
The project is directed at gathering information on the construction and operation of a system of so-called green vouchers, and on the expected effects when such a system would be introduced. This information should lead to a feasible outline for the introduction and operation a system of green vouchers.

Results and products:
A report sketching a feasible outline for the introduction and operation a system of green vouchers.

Abstract (NL)

Doel:
Doel is om via verkennend en interpreterend onderzoek aan te geven hoe een systeem van groenvouchers kan worden opgezet, hoe het zal werken en welke effecten kunnen worden verwacht. Dit onderzoek bestaat feitelijk uit twee samenhangende onderzoeksvragen:

1. De eerste vraag betreft de opzet van een groenvouchersysteem en de beschrijving van de verwachte werking en resultaten daarvan. De vraag is: hoe kan een goedwerkend groenvouchersysteem voor Natuur en Milieu-educatie (NME) worden opgezet en wat zijn de verwachte werking en resultaten daarvan?
2. De tweede vraag, die bruikbare informatie moet opleveren voor de beantwoording van de eerste vraag, betreft de evaluatie van bestaande vouchersystemen, en is gericht op ondermeer de identificatie van succes- en faalfactoren. Om bruikbare informatie te kunnen leveren voor de opzet van het systeem van groenvouchers, moet eerst duidelijk zijn wat de randvoorwaarden zijn bij de ontwikkeling van het systeem, welke doelen met de groenvouchers worden nagestreefd en op welke andere criteria (dan de nagestreefde doelen) het systeem en de werking van het systeem zullen worden beoordeeld.

Werkwijze:
De werkwijze bestaat uit vier fases.

1. De eerste fase betreft de inventarisatie van de randvoorwaarden bij de ontwikkeling van het systeem, van de doelen die met de groenvouchers worden nagestreefd en van de andere (dan de nagestreefde doelen) criteria waarop het systeem en de werking van het systeem zullen worden beoordeeld. Dit zal resulteren in de opzet van een schema voor de beschrijving en beoordeling van te analyseren vouchersystemen en waar mogelijk een indicatie van streefwaarden voor de beoordelingscriteria.
2. De tweede fase betreft de beschrijving en beoordeling van werkende vouchersystemen in binnenland en (eventueel) buitenland. In het binnenland kan worden gedacht aan vouchersystemen in het onderwijs, zoals voor CVK, maar ook aan bijvoorbeeld de persoonsgebonden budgetten in de zorg en de kennisvouchers in het MKB. De informatieverzameling gebeurt via documentonderzoek en eventueel via interviews. Deze fase zal resulteren in:
- beschrijving en beoordeling van de geanalyseerde systemen volgens het opgestelde schem
- een vergelijking van de resultaten voor de geanalyseerde systemen
- een overzicht van de geconstateerde succes- en faalfactoren voor vouchersystemen.
3. De derde fase is gericht op het formuleren van de opzet en werking van een groenvouchersysteem en op het bepalen van de verwachte effecten hiervan. Deze fase moet resulteren in de beschrijving van de opzet, werking en effecten van een groenvouchersysteem.
4. De vierde fase bestaat uit de schriftelijke rapportage van de resultaten uit de andere fases. Dit moet resulteren in een rapport met een schets van een mogelijk systeem.

Resultaten:
Een rapport met een schets van een mogelijk systeem.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher M.H.G. Custers
Researcher Ir. K.M. Sollart
Project leader Drs. J. Vreke

Classification

D18140 Nature and landscape

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation