KNAW

Research

Improvement of knowledge base on ecological conditions of species and ecosystems

Pagina-navigatie:


Update content


Title Improvement of knowledge base on ecological conditions of species and ecosystems
Period 04 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1334910

Abstract

Sufficient knowledge about the abiotic ranges of species, communities and nature target types (NTTs) are the basis for the development of measures for policy and management including granting permits. Within this framework this project is fulfilling two bare essentials.
Reliable information on the ecological ranges per species and per community, especially on plant species, is needed to improve the reliability of model output, e.g. for computing critical loads.
Information is also needed for the calculations of environmental deficiencies in EU protected Natura2000 areas, and also for the estimation of how effective restoration measurements will turn out.

Research objectives:
Construction of a database of measured abiotic conditions per species and per vegetation type; translation of quantitative abiotic ranges into rules-of-thumb with respect to directive factors and development series; making available quantitative data for policy, management and research; guarantee of knowledge dissemination and utilisation through fact sheets and publications in professional journals.

Problem description:
Sufficient knowledge about the abiotic ranges of species, communities and nature target types (NTTs) are the basis for the development of measures for policy and management including granting permits. Within this framework this project is fulfilling two bare essentials. Reliable information on the ecological ranges per species and per community, especially on plant species, is needed to improve the reliability of model output, e.g. for computing critical loads.
Information is also needed for the calculations of environmental deficiencies in EU protected Natura2000 areas, and also for the estimation of how effective restoration measurements will turn out.

Materials and methods:
Building and maintenance database, input of relevant data in database; analysing with multiple regressions response curves of (plant) species and (vegetation) types s.s. and s.l. with the help of splines; data collection from published and unpublished research results; taking soil samples and analysing them, originating from locations with well known vegetation relev├ęs from permanent national grid (LMF).

Results and products:

1. Database of responses to abiotic conditions; replacement of Ellenberg numbers for humidity and nutrients by measurement-based values;
2. Background report, with emphasis on interaction effects;
3. Overview of development series and rules-of-thumb with respect to vegetation in response to changing abiotic conditions;
4. Making available the data for use in models e.g. connected of critical load estimation;
5. Incorporation of results in knowledge systems such as SynBioSys, SBB reference tables, www.abiotic.wur.nl, etc.

Abstract (NL)

Doel:
Bouw van database van gemeten abiotische condities per (planten)soort en per (vegetatie)type; omzetten van kwantitatieve abiotische randvoorwaarden in vuistregels in relatie tot beheermaatregelen en ontwikkelingsreeksen; beschikbaar maken van kwantitatieve data voor beleid, beheer en onderzoek; toegankelijk maken voor het gebruik, van onderzoekresultaten middels fact sheets en publicaties in gereviewde tijdschriften.

Achtergrond:
Voldoende kennis over de abiotische randvoorwaarden voor soorten, levensgemeenschappen en natuurdoeltypen vormt de basis voor het ontwikkelen van maatregelen voor beleid en beheer inclusief vergunningverlening. In dit kader moet het project voorzien in twee basisbehoeften.
Betrouwbare informatie over de ecologische condities (ranges) per soort en per levensgemeenschap, vooral van planten: onder andere nodig om de betrouwbaarheid van vele modelberekeningen te verbeteren, bijvoorbeeld de berekening van kritische belastingen.
Verder wordt deze informatie gebruikt voor het berekenen van milieutekorten in Natura2000-gebieden, en voor het schatten van de effectiviteit van herstelmaatregelen. Ook bij de planning van inrichtings- en beheersmaatregelen is betrouwbare kennis omtrent ecologische eisen per soort en per type onontbeerlijk.

Werkwijze:
Bouw en onderhoud database, en vullen daarvan met relevante data; bewerkingen met multiple regressie voor responscurven van (planten)soorten en (vegetatie)typen in engere en bredere zin, met behulp van splines; dataverzameling vanuit al of niet grijze literatuur en ongepubliceerd onderzoek; monstername en analyse van de bodem op locaties van het LMF (van bestaande vegetatieopnamen); literatuuronderzoek.

Resultaten:
1. Database van responsies op abiotische (rand)voorwaarden; vervanging van de (geschatte) Ellenberg-waarden voor vocht en nutri├źnten door op metingen gebaseerde waarden;
2. Achtergrondrapport met focus op effecten van interacties van de parameterwaarden;
3. Overzicht van ontwikkelingsreeksen en vuistregels i.r.t. responsies van de vegetatie op veranderende abiotische condities;
4. Beschikbaar maken van de data voor het gebruik in modellen b.v. die voor het schatten van kritische waarden;
5. Inpassen van de resultaten in kennissystemen zoals SynBioSys, SBB-referentietabellen, www.abiotic.wur.nl, etc.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ing. P.A. Slim

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation