KNAW

Onderzoek

Broeikaseffect van vleesketens: ontwikkeling rekenprotocol voor vleesvarkens

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Broeikaseffect van vleesketens: ontwikkeling rekenprotocol voor vleesvarkens
Looptijd 10 / 2008 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1334967

Samenvatting

Doel:
Dit project heeft als doel een eerste versie van een rekenprotocol te ontwikkelen om het broeikaseffect van vlees vast te stellen. Als cases worden de productie van biologisch en gangbaar varkensvlees uitgewerkt.

Dit project geeft:

1. Inzicht in het broeikaseffect van Nederlands, Engels ,Deens en Duits regulier en Biologisch varkensvlees, en de bijdragen van de verschillende onderdelen van de vleesketen aan het broeikaseffect .
2. Een inventarisatie op hoofdlijnen van reductiemaatregelen voor Nederlands regulier en Biologisch varkensvlees.
3. De mogelijkheid om aan te sluiten en te anticiperen op buitenlandse initiatieven (UK) voor de ontwikkeling van een broeikaseffectprotocol ten behoeve van labelling op nationaal en Europees niveau.

Centraal staat in deze studie een gemiddeld vers vleesproduct zoals dat aangeboden wordt in de retail in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland.

Werkwijze:
Biologische ketenpartijen (VION/Groene Weg) worden nauw betrokken in de uitvoering.
Het project is opgebouwd uit de volgende activiteiten:

1. Verkenning stand van zaken ontwikkeling Broeikaseffect LCA - methoden voor voedselketens algemeen.
2. Inventarisatie en evaluatie recente broeikaseffect berekeningen voor gangbaar en biologisch varkensvlees in Nederland, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
3. Definitie van rekenmethode op hoofdlijnen (state of the art consensusaanpak) en onderzoeksvragen voor een meer gedetailleerde berekening,
4. Uitvoering casestudies gangbaar en biologisch varkensvlees.
5. Inventarisatie van broeikaseffect-reductiemaatregelen voor de Nederlandse varkenshouderij.

Datum en omschrijving fases en go/no go momenten:
Go/no go moment afhankelijk van het rond krijgen va de financiering. In voortgang geen go/no go. De begeleidingscommissie wordt nauw op de hoogte gehouden en stuurt zo nodig bij.

Resultaten:
Samenvatting bereikte resultaten in 2008

De start van het project heeft lang op zich laten wachten door late toekenning van additionele financiering (LTO, LNV). Het project is weggezet als opdracht voor Blonk advies. In 2009 voert Wageningen UR nog werk uit voor dit project in opdracht van Blonk Advies. De gedetailleerde projectbeschrijving met taakverdeling is gereed en besproken met het projectteam. De begeleidingscommissie is samengesteld. Van 4 landen, Engeland, Duitsland, Denemarken en Nederland wordt voor de biologische en gangbare varkensketen een levenscyclus analyse uitgevoerd. Op basis hiervan wordt voor deze ketens een carbon footprint berekend. Contacten zijn gelegd met buitenlandse onderzoekers en deskundigen voor het verkrijgen van gegevens over productiewijze. En de eerste inventarisaties over de gebruikte kengetallen per land zijn gestart.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Customers ask for insight in the carbon footprint in the production of pork meat. Therefore a uniform calculation method is needed and data about the Carbon Footprint.

Research objectives:
Insight in the ghg effect of Dutch, Danish, English and German pork meat in conventional and organic production. Insight in the possible ghg reduction measures.

Results and products:
Expected results (2009):

- Consensus about an LCA calculation method for pork production.
- Report on carbon footprint of organic and conventional pork production in 4 EU countries.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. W. Sukkel

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie