KNAW

Research

Transitions in the international knowledge system: consequences for...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Transitions in the international knowledge system: consequences for region-based knowledge institutes
Period 07 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1335218

Abstract

A lot of different international trends could force region based knowledge institutes like Wageningen UR Greenhouse Horticulture to reconsider their role on the international playing field. Examples of these trends are both found in neighbour countries, where the technical, economical, social and cultural level are more or less comparable; and in developing countries in Africa and South East Asia.

Research objectives:
This project has the aim to get more insight in these trends by describing and analysing common trends and specific cases, using frameworks adapted to the domain of protected cultivation. Results and products:

Results:
of this project should contribute to more effective operations in the international knowledge system.

Abstract (NL)

Doel:
Inzicht krijgen in de rol die een sterk vanuit een regionale greenport opererend kennisinstituut vervult en kan vervullen voor een steeds mondialer opererende glastuinbouwsector; dan wel voor de ontwikkeling van sustainable protected cultivation in developping countries .

Werkwijze:
Er zijn tal van internationale ontwikkelingen gaande die kennisvragen voor het in de greenport Westland-Oostland gevestigde kennisinstituut Wageningen UR Glastuinbouw beïnvloeden.
(A) Een van de thema's is de internationalisering van met name de Nederlandse (glas) tuinbouw in Noord-West Europa met vestigingen, franchises, en contracttelers. Dit heeft effect op de kennisinfrastructuur in landen als Engeland, Duitsland en België en heeft daarmee indirect impact op het Nederlandse tuinbouwcluster en vice versa. Mede door schaalvergroting is de R&D-strategie bij bedrijven een ontwikkeling naar meer privaat-gestuurde innovatie. Er ontstaan nieuwe collectieven (consortia). Bestaande collectieven nemen in belang af. Financiering en aandacht van overheid voor innovatie is in toenemende mate gericht op regio's en/of regionale clusters. De rol van overheden verschuift van nationaal naar regionaal c.q. europees.
(B) Een ander thema: er wordt in toenemende mate door developping countries als Ethiopië, Uganda en Vietnam contact gezocht met Wageningen, om haar kennis over protected cultivation voor hen te ontsluiten. Het is de vraag of hulp aan dergelijke landen met westerse technieken, materialen en know-how, wel duurzaam is, gezien de weinige foreign currency die dergelijke landen beschikbaar hebben. In hoeverre kan de kennis uit een Greenport Westland-Oostland ingezet worden voor de ontwikkeling van duurzame beschermde teelt in ontwikkelingslanden?
Activiteiten:
Het onderhavige project zal zich, mede gezien het budget, richten op 1 van de 2 beschreven thema's. De beslissing zal eind 2008 worden gemaakt.
(A) Om de ontwikkelingen, zoals beschreven in de aanleiding, in context te kunnen plaatsen, wordt begonnen met het in beeld krijgen van de transitie die in de 'kennissector' plaatsvindt. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van literatuurstudie en interviews. Vervolgens zullen een aantal trends nader onderzocht worden: internationale ontwikkelingen (in de kennisinfrastructuur in buurlanden, kennisvragen van bedrijven, consequenties voor de Nederlandse kennisinfrastructuur en perspectieven voor WUR); ontwikkelingen in R&D; verschuiving naar meer regionaal aangestuurde innovatie en kennisontwikkeling.
(B) Adaptie van door Wageningen International ontwikkelde frameworks naar een voor glastuinbouw cq beschermde teelten bruikbaar concept. Analyse van een aantal cases aan de hand van dit concept (in landen als Ethiopië, Uganda, Indonesië en Vietnam).
Het onderzoek leidt tot aanbevelingen voor de positionering van Wageningen UR (Glastuinbouw) als Greenport-based kennisleverancier in de internationale markt.

Resultaten:
* Schriftelijke Rapportage
* Discussiestuk voor Wageningen UR over haar internationale kennispositie omtrent protected cultivation.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ir. A. Elings
Researcher Ir. T. Vermeulen
Project leader Ir. E.H. Poot

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation