KNAW

Research

Multi-regime problems in cross sector enterprises

Pagina-navigatie:


Update content


Title Multi-regime problems in cross sector enterprises
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1335232

Abstract

Entrepreneurs in multifunctional agriculture, thus crossing boundaries between societal sectors within their enterprise, often face problems that are related to the incongruence of regimes in different sectors. This study aims to explore what processes of identification and interactive learning have contributed or contribute to solving those problems and in what way. New methods will be tested in practice.

Research objectives:
The scientific relevance of this study entails the generation of knowledge on system innovation related problems in cross sector entrepreneurship. Research on this topic is rather new. In addition the study offers some practical clues for addressing and tackling these problems.
The market will consist of multifunctional entrepreneurs, policy makers, other relevant stakeholders and end-users.

Results and products:
The results of the study involves the identification of specific multi-regime problems in cross sector enterprises and the exploration and testing of methods to tackle these problems. The concrete outputs will involve a scientific publication, a brochure and, if possible, a research agenda on system innovations in multifunctional agriculture.

Abstract (NL)

Doel:
Het doel van dit project is het vergroten van inzicht in hoe om te gaan met hindernissen op regimeniveau bij sectoroverschrijdende systeeminnovaties en hoe optimale afstemming tussen verschillende sectoren te bevorderen. Hiertoe wordt een specifieke vorm van multifunctionele landbouw met haar kansen en ervaren hindernissen op regimeniveau als casus gekozen.

Werkwijze:
Een van de systeeminnovaties waarmee LNV wil bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw, is het stimuleren van de verdere ontwikkeling en toepassing van multifunctionele landbouw. Op dit moment wordt onderzoek en beleid rondom multifunctionele landbouw vooral vanuit de agrarische sector benaderd en vormgegeven, hoewel het vormen van sectoroverschrijdend ondernemerschap betreft die veel bij te dragen hebben aan andere sectoren (waaronder zorg, ruimtelijke ordening, voeding, educatie). Tegelijkertijd ondervinden multifunctionele ondernemers, juist vanwege de overschrijding van sectoren, veel hindernissen die te maken hebben met de weerbarstigheid van regimes (regelgeving, procedures, inbedding, cultuur, enz.) binnen die andere sectoren.

Activiteiten:
Deskstudie
Interviews met betrokken stakeholders
Keuze voor specifieke casus
Interactieve bijeenkomsten
Analyse, verwerking en communicatie

Resultaten:
De resultaten zijn:
Identificatie van de specifieke systeeminnovatieve problematiek in sectoroverschrijdend ondernemerschap
Inventarisatie van gebruikte methoden en middelen om deze problematiek aan te pakken, en hun succes of falen
Toetsing van een aantal nieuwe werkvormen in de concrete casus
Een en ander wordt vastgelegd in: Wetenschappelijke publicatie Zo mogelijk: (bijdragen aan) onderzoeksagenda t.b.v. ondersteuning systeeminnovaties multifunctionele landbouw:

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Drs. A.P.H.M. Janssen
Researcher Drs. A. Luijer
Researcher Dr.ir. D. Roep
Project leader Dr. J.F. Caron-Flinterman

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation