KNAW

Onderzoek

Innovatieve gewasbescherming in nieuwe no-till/ridge till systemen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Innovatieve gewasbescherming in nieuwe no-till/ridge till systemen
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1335464

Samenvatting

Doel
Met de hoge energieprijzen en gewenste CO2‑-reductie wordt het aantrekkelijk om de intensiteit van ploegen in de landbouw te reduceren, aangezien deze kerende grondbewerking op een bedrijf relatief veel energie vraagt. In het verleden is verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van teeltsystemen met verminderde kerende grondbewerking. Echter, onkruidbeheersing bleek toen problematisch en opbrengstreducties konden daardoor soms niet worden voorkomen.
Recente technologische ontwikkelingen en teeltinnovatie in Noord-Amerika geven echter nieuwe mogelijkheden en perspektieven. Men heeft daar afgelopen jaren teeltsystemen ontwikkeld waarin het energiegebruik drastisch is gereduceerd, waar de afhankelijkheid van chemische onkruidbeheersing is ingeperkt en waar onkruiden juist wel goed worden onderdrukt. Deze systemen worden inmiddels ook voor de Amerikaanse biologische landbouw toegepast en doorontwikkeld. Wezenlijk nieuw hierbij is dat men nu gebruik maakt van ridge till systemen of no till systemen waarbij de gewasresten niet door de oppervlakkige grond worden ingewerkt, maar met een speciale techniek gebruikt worden als bodembedekker. In Noord-Amerika wordt deze methode succesvol toegepast in maïs, sojabonen, zonnebloemen en aardappelen. Ook in Denemarken en In Duitsland zijn recentelijk goede resultaten bereikt met een aangepast ridgetill systeem met aardappelen en suikerbiet.
Doelstelling is om te testen hoe deze innovatie ook onder Nederlandse omstandigheden te gebruiken is en of een zelfde gunstige en kosteneffectieve onkruidonderdrukking (in relatie tot vermindering afhankelijkheid chemische onkruidbestrijding en andere convenantdoelstellingen) bereikt kan worden. Aangezien reductie in bodembewerking ook (on)gunstige effecten kan hebben op de beheersing van ziekten en plagen is een nevendoelstelling deze in kaart te brengen en uiteindelijk deze nieuwe methode dienstbaar te maken voor het hele pakket aan geïntegreerde gewasbescherming.

Werkwijze:
Op basis van met name de Amerikaanse ervaring zullen de mogelijkheden voor ridge till en no till systemen voor Nederlandse omstandigheden ontwikkeld en uitgetest worden. Kennis wordt gegenereerd t.a.v. specifieke bodembedekkende gewassen zodanig te bewerken dat ze een hechte bodembedekkende laag vormen, de mogelijkheden en innovaties voor de beheersing van onkruiden en opslag gewasresten.
Gestart wordt met het verzamelen van technische gegevens, expertkennis en benodigde apparatuur. In overleg met de actoren en voor zover mogelijk aansluitend bij andere projecten (b.v. nieuwe opzet bedrijfssystemen op de Broekemahoeve) wordt in 2009 en 2010 benodigde apparatuur oriënterend uitgetest en zonodig aangepast. In het najaar van 2009 wordt een blokkenproef aangelegd waar effectiviteit en haalbaarheid van de verschillende systemen met elkaar vergeleken en verder geoptimaliseerd kan worden in 2010 en 2011. In overleg met de sectoren zal waarschijnlijk in eerste instantie gekozen worden voor het gewas maïs, gezien perspectieven t.a.v. vermindering kosten en milieubelasting in dit gewas en investering- en profileringsmogelijkheden voor (loonwerk)sector. In afstemming met de sectoren zal gezocht worden naar aanvullende financieringsmogelijkheden om ook experimenten onder andere uitgangsposities (geploegde danwel eerder niet kerend bewerkte grond; verschillende grondsoorten) en/of met andere gewassen mogelijk te maken en voor aanvullend verdiepend onderzoek t.a.v. de mogelijke (ook positieve) effecten op bodemleven en schimmel- en plaagbeheersing.

Resultaten

- Inzichten t.a.v. benodigde machines en technieken en de aanpassingen daarin om nieuwe ridgetill en notill technieken bruikbaar te maken voor geïntegreerde gewasbescherming en biologische teelt en verder te innoveren voor Nederlandse omstandigheden.
- Rapportage veldexperiment (najaar 2009 t/m 2011) onkruid en gewasrestenbeheersing, gewasopbrengsten en kosten bij vergelijk van verschillende innovatieve systemen in maïs (of in overleg in een ander gewas).
- Vakbladartikelen en presentaties.
- Wetenschappelijke publicatie.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Herbicides cause problems with respect to the quality of surface and groundwater. European and national regulations demand a reduction of this impact. To achieve this, innovations that result into a reduction of the emission of herbicides and crop protection products in general, and at the same time reduce costs are required.
As a result of the high energy prizes it is becoming more and more economicaly feasible to reduce the intensity of soil cultivation (ploughing) in agriculture. In the past exploratory research has shown that weed control was the main bottle neck for the introduction of reduced or no till systems and those systems were for that reason not economically feasible. However, recent technological developments and innovations in North America have brought new agricultural systems in which energy use and costs have been reduced considerably.
On top of that, these systems even suppress weed growth and have reduced the dependence of herbicides. At present, these systems are applied in American organic agriculture and further developed in practice. A fundamentally new aspect of these systems is the use of ridge till or no till systems in which crop residues are spread on top of the soil and used as soil coverage in stead of being incorporated into soil. In North-America the methods are succesfully applied in maize, soybean, sunflower and potatoes. In Denmark and Germany initial results in potatoes and sugarbeet show good prospects.

Research objectives:
The objective of this project is to investigate the use of ridge till /no till systems as recently developed in the US and Canada, under Dutch conditions. The first step is the collection of all relevant technological data, expert knowledge and required equipment. Stakeholders will be consulted and equipment will be used and tested in cooperation with other projects (for instance Broekemahoeve) in 2009 and 2010. In the fall of 2009 an experiment will be designed in which the efficacy and feasibility of several ridge/ no till systems will be investigated. The systems will be improved during 2010 and 2011.

Results and products:

- Insight in the machinery and techniques required to adapt the ridge till and no till systems to Dutch conditions, both for conventional as well as organic agriculture.
- Report on the field experiments (fall 2009 untill 2011) on weed and crop residue management, crop yields, and costs of the systems
- Article in a specialist journal and presentations.
- Scientific paper.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker P.O. Bleeker
Onderzoeker Dr. L.A.P. Lotz
Onderzoeker Dr.ir. M.M. Riemens
Onderzoeker Ing. H.A. van Schooten
Projectleider Dr.ir. R.Y. van der Weide

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie