KNAW

Onderzoek

KB-01-010 Scaling & Governance

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-01-010 Scaling & Governance
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336174

Samenvatting

Doel
Context

De ruimtelijke ontwikkeling van (agro)ecosystemen is bepaald door zowel natuurlijke als sociaaleconomische processen. De bevolkingsgroei, technologische ontwikkeling en de globalisering (van bijvoorbeeld uitwisseling van goederen, mensen en informatie) heeft het effect van menselijk handelen op landgebruik vergroot en zichtbaar gemaakt. Dit effect is niet verklaarbaar vanuit één allesomvattende theorie en is ook niet overal onverdeeld gunstig in termen van ecologische, economische en sociale ontwikkeling.

Het natuurlijk systeem kun je vanuit verschillende schaalniveaus bekijken, waarbij tijd en ruimte belangrijke variabelen zijn. Hierbij heeft elk schaalniveau zijn eigen systeemgrenzen, onderdelen en structuur.

Bestuurlijke en biogeografische schaalniveaus zijn er in alle toonaarden: lokaal, regionaal, nationaal, Europees en globaal. Gebleken is dat de eenheden, waar veranderingen plaatsvinden, bijna nooit overeenkomen met de eenheden waarover beslissingen worden genomen. Daarnaast blijken er erg veel directe en indirecte terugkoppelingen te zijn tussen schaalniveaus. Ook is de eenheid van waarneming veelal disciplinair bepaald waardoor op- en neerschalen met uniforme datasets erg moeilijk is.

Twee uitdagingen

1. Het IPOP thema Scaling & Governance wil inzicht geven in de interactie tussen biogeografische schalen en sociaaleconomische niveaus. Biogeografische schalen zijn niveaus van waarnemingen die gebruikt worden om de materiële werkelijkheid te beschrijven en verbeelden (denk aan satellietbeelden, GIS systemen over bodems, reliëf, landsgebruik, etc.). De uitkomsten zijn afhankelijk van het schaalniveau van de beschikbare data. Sociaaleconomische niveaus zijn verschillende organisatieniveaus, bijvoorbeeld lokaal, regionaal en nationaal tot Europees en globaal. Ieder met hun eigen jurisdictie. Beleid wordt op verschillende niveaus gemaakt en heeft op alle niveaus invloed. Inzicht in governance (de wijze van organisatie) zorgt voor interactie en integratie tussen verschillende schaalniveaus.
2. De tweede uitdaging is hoe we schaalgevoelige kennis uitwisselen met schaalgevoelig beleid, zodat het bestuurlijk vermogen om problemen aan te pakken wordt vergroot. Dit vereist dat we nieuwe bruggen slaan tussen wetenschap, beleid en bestuur.

Wat willen wij?
Het doel is om tot nieuwe inzichten en methoden te komen voor Scaling & Governance interacties.

Dit bereiken we alleen met interdisciplinaire onderzoekers die bereid zijn om over de grenzen van hun eigen discipline heente kijken en zich te laten inspireren door zowel theorie als praktijk. We beogen om deze werkwijze binnen het thema te stimuleren en faciliteren vooral via het initiëren en intensief begeleiden van vernieuwend PhD onderzoek.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. N.B.P. Polman
Projectleider Prof.dr.ir. A. Veldkamp

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie