KNAW

Onderzoek

KB-01-011 IPOP Zee en Kustzones

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB-01-011 IPOP Zee en Kustzones
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336184

Samenvatting

Doel
Wageningen UR heeft zee- en kustonderzoek tot speerpunt van haar strategiebeleid gemaakt. Het IPOP* Zee- en kustzones (2007-2010) brengt onderzoekers, AIO s en studenten samen die zich richten op duurzaam gebruik en klimaatbestendige inrichting van onze kust. Onderzoekers zijn afkomstig uit een groot aantal onderdelen van Wageningen UR.

Doel
Doel is om voortrekkersrol vervullen bij het initiëren en uitvoeren van (toegepast)onderzoek, samenwerken en aangaan van partnerships en stimuleren en (mede)ontwikkelen van onderwijs.

De volgende thema's staan centraal:

1. Het veranderende mariene systeem Veranderingen als gevolg van menselijke activiteiten en klimaatverandering. Welke veranderingen nemen wij waar in het mariene systeem als gevolg van menselijk gebruik en welke als gevolg van klimaatverandering. In hoeverre kunnen wij deze veranderingen voorspellen aan de hand van scenario s voor menselijk gebruik en klimaatscenario s. Wat betekenen deze veranderingen voor de ecologische kwaliteit en het duurzaam gebruik van het mariene systeem. Welke maatregelen kunnen worden genomen om maatschappelijk ongewenste veranderingen te voorkomen of te beperken.
2. Ecologisch geoptimaliseerde kustverdediging Toepassing van ecologische en geologische principes en processen ter bescherming van laaggelegen gebieden tegen overstroming. In hoeverre en op welke wijze kan een op deze processen gebaseerde kust- en rivieroeververdediging een grotere bijdrage leveren aan de bescherming van lage landen tegen overstroming. Wat is de betekenis van het begrip klimaatbuffer en in hoeverre kunnen kust- en rivieren gebieden worden ingericht als klimaatbuffer .
3. Het gebruik van zee- en kustgebieden voor nieuwe productie Nieuwe producten en diensten in de kustzone, in het licht van veranderende maatschappelijke preferenties, klimaatverandering en zeespiegel¬stijging. Welke mogelijkheden zijn er of kunnen worden ontwikkeld om nieuwe producten en diensten te introduceren? Het gaat hierbij vooral om onderzoek naar de mogelijkheden van zout- en brakwaterteelt van mariene planten en dieren.
4. Klimaatbestendige Deltametropool Mogelijkheden voor de verbetering van de kwaliteit van leven, wonen en werken in laaggelegen gebieden onder condities van klimaatverandering. Het gaat hierbij ten eerste om de vraag in hoeverre, op welke wijze en op welke termijn de welvaart en het vestigingsklimaat in laaggelegen gebieden, en in Nederland in het bijzonder, worden bedreigd door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het gaat vervolgens om de vraag welke veranderingen in fysieke en institutionele zin nodig zijn om te voorkomen dat deze gebieden ten aanzien van de kwaliteit van leven, wonen en werken achterop raken, en om hoe deze veranderingen geïntroduceerd kunnen worden (transitie-aspecten).
5. Governance

Veel meer informatie over dit programma, inclusief een groot aantal publicaties is te vinden op de website: http://www.zee-en-kustzones.nl/

Het speerpunt Zee- en Kustzones wordt zowel vanuit KB1- als KB2-gelden gefinancierd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. H.J. Lindeboom

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie