KNAW

Research

Coastal safety: sandy coasts

Pagina-navigatie:


Update content


Title Coastal safety: sandy coasts
Period 07 / 2007 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1336219

Abstract

Actual start was in 2008.
A) PhD started, investing in a financial way in corresponding field station. First step was done for PhD research by modelling and validating with field measurements of the development of embryonic dunes and with that coastal safety. Ecological Optimisation of Dynamic Coastal Defence.
B) Starting automatically charting habitats of the surf zone, the beach and the primary dunes by interpreting/class="content">Ecological optimizes Coastal Defence (in dutch)
- 'Soft coastal defence (in dutch)

Research objectives:
A) Research question: Does dynamic coastal defence lead to an increase in the ecological value of the landscape and to a wider, safer, dune area? Gradients in salinity, pH, nutrient availability and groundwater depth. Influence of blowing sand and periodic inundations.
B) Objectives:

1. Mapping habitat types, their area and spatial distribution al ong the sandy coast
2. Mapping succession of the habitat types.

Methods and materials:

1. Process: Analysis of DEM (Digital Elevation Model) & digital aerial photographs with image interpretation/classification & spatial analysis tools
2. Fieldwork for calibration, by systematical field visits: - Localization of habitat types - Field check - Species composition of the habitats - Gain knowledge about how to digitalize the habitats.

Results and products:
A) Some preliminary conclusions:

- No clear correlation between wind speed and transport intensity (data not shown): soil moisture!
- Wind direction very important both for results and interpretation.
- Measurements needed in different seasons and under a range of conditions.
- Possibilities for long-term dune development depend on balance between sedimentation and erosion.

B) Digital map of the West Frisian island shore habitat types from the mean low tide level to the white dunes.

Abstract (NL)

Doel
- Onderzoek naar geoptimaliseerde zachte kustverdediging bij dit onderwerp focust in eerste instantie op kustbescherming en ecologie van strand, embryonale wandelende duinen, witte duinen , wash-overs en slufters in het noorden des lands. Aansluiting met onderzoek bij de reeds op Waddeneilanden plaatsvindende projecten i.r.t. kustveiligheid en natuurontwikkeling. Concept van Waddeneilanden en Waddenzee als klimaatbuffer voor het vasteland.
- Doel is het vinden van oplossingen voor geoptimaliseerde zachte kust­verdediging, in eerste instantie gefocust op kustbescherming en ecolo­gie van strand, embryonale wandelende duinen (EU Habitattype 2110), witte duinen (2120), wash-overs en slufters. Effecten op vloedmerken, grijze duinen (2130) en vochtige duinvalleien (2190) volgen daarna. Om praktische en logistieke redenen staat het noorden des lands vooralsnog centraal. Aansluiting bij concrete uitvoeringsprojecten (wash-overs & slufters) met monitoring. Concrete uitvoeringsprojecten laten vooralsnog op zich wachten door onvoldoende lokaal draagvlak, hoewel dit toeneemt (symposium 'Kansen voor de waddenkust' in kader van Getij Geleerd van Waddenvereniging, Leeuwarden, 23 mei 2008). <>br> - Onderzoek instelling strandreservaat.
- Beïnvloeding van beleid en uitvoering van de zachte kustverdedigings­maatregelen.

Werkwijze
Concept van Waddeneilanden en Waddenzee als klimaatbuffer voor het vasteland nader uitgewerkt. Inzicht in de grootschalige morfologische en ecologische veranderingen door zachte kustverdediging (waaronder zandsup­pleties) op de vooroever van de Noordzeekustzone, het strand en de verder landwaarts gelegen habitattypen.
Overzicht natuurwaarden witte gebieden Noordzeekust Waddeneilan­den 2009.

Resultaten Rapporten, alsmede artikelen over voor veiligheid en natuurwaarden geoptimaliseerde zandige kust. Praktische handvatten voor toepassen van dynamisch kustbeheer tav strand, embryonale duinen, witte duinen , washovers en slufters.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. H.F. van Dobben
Project leader Ing. P.A. Slim

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation