KNAW

Research

Dune farmers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Dune farmers
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1336486

Abstract

Description:
Fully sustainable dairy farming is possible in the Netherlands. Even in regions were nature, recreation and urbanity claim the same space. Inspired by the project Cow Power, two dairy farmers in the Loonse and Drunense Duinen want to show, together with the Stichting Overlegplatform Duinboeren and the Animal Sciences Group of Wageningen UR, that fully sustainable dairy farming is possible both technically and financially. This project takes the first steps to work out an elaborate plan, together with the local council, province and a nature organization involved. The end result of this project will be a go/no-go for further planning and application for project funding.

Research objectives:
Inspired by the project Cow Power, two dairy farmers in the Loonse and Drunense Duinen want to show, together with the Stichting Overlegplatform Duinboeren and the Animal Sciences Group of Wageningen UR, that fully sustainable dairy farming is possible both technically and financially.

Results and products:
This project takes the first steps to work out an elaborate plan, together with the local council, province and a nature organization involved. The end result of this project will be a go/no-go for further planning and application for project funding.

Abstract (NL)

Doel
Een integraal duurzame melkveehouderij is mogelijk in Nederland. Zelfs, of juist ook in gebieden waar natuur, recreatie en stedelijkheid claims op de ruimte leggen. Twee melkveehouders bij de Loonse en Drunense Duinen willen samen met de Stichting Overlegplatform Duinboeren en de Animal Sciences Group van Wageningen UR de komende jaren laten zien dat integraalduurzame melkveehouderij technisch-inhoudelijk en financieel-economisch mogelijk is, in een gebied met hoge natuurwaarden en stedelijke druk, waarbij het totaalsaldo vergelijkbaar of beter is dan een gemiddeld gangbaar melkveebedrijf in Nederland. Daarbij haken we aan op de visie die is ontwikkeld in het project Kracht van Koeien, en voegen daar lokale visie en praktische zin aan toe.

Dit oriënterende project legt de basis voor een uitwerking van deze plannen, dmv gesprekken met gemeenten, provincie, en terreinbeheerders, en het voorbereiden van aanvragen voor vervolgfinanciering.

Werkwijze
Netwerkvorming, planvoorbereiding, en aanvragen vervolgfinanciering.

Resultaten
Een goede uitgangspositie realiseren om een praktijkexperiment op gang te helpen met het volgende doel:

Aantonen dat integraal duurzame melkveehouderij technisch-inhoudelijk en financieel-economisch mogelijk is, in een gebied met hoge natuurwaarden en stedelijke druk, waarbij hettotaalsaldo vergelijkbaar of beter is dan een gemiddeld gangbaar melkveebedrijf in Nederland. Daarbij kwantificeren we integraal duurzaam als volgt ten opzichte van een gangbaar referentiebedrijf:

- Het welzijnsniveau van het systeem scoort 300 punten of hoger in het (design-based) Cowel-model(maximum is 320, een gangbaar bedrijf met weidegang scoort 272). De dieren hebben jaarrond minimaal 13,5 m2 per dier tot hun beschikking, en in de zomer weidegang gedurende acht maanden.
- Ammoniakemissies van het systeem (stal, opslagen en aanwendingmeststoffen) zijn 75% lager t.o.v. referentiebedrijf
- Voldoen aan de nitraatrichtlijn op termijn (afhankelijk vanbodemgesteldheid lokale situatie).
- Evenwichtsbemesting met fosfaat, danwel bodem met een fosfaatoverschot wordt netto fosfaat-leverend (kwantificering d.m.v.balansmetingen aan- en afvoer)
- De natuurwaarden op en rondom de in het systeem beheerde gronden zijn hoog (bv. meten met Conservation Grade Van Amstel 2007)
- De aanvoer van krachtvoer is minimaal (<10% van referentie) en de aanvoer van kunstmest is nihil. De mineralenbalans wordt gesloten door het sterk beperken van de verliezen en het additioneel voeren van natuurgras.
- Het bedrijfssysteem is energieneutraal in twee jaar, en klimaatneutraal in tien jaar.
- Het bedrijf is toegankelijk voor bezoekers, en de koeien zijn jaarrond zichtbaar.
- De bedrijfsgebouwen zijn ingepast in hun omgeving.
- Het totaalsaldo per bedrijf per jaar is in de eindsituatie beter dan referentiebedrijf. Daarbij tellen we alleen die inkomsten en uitgaven mee die samenhangen met de primaire bedrijfsvoering (dus wel omzet en aanwas, energiewinning, maar niet additionele verbredingsactiviteiten die wel geld opleveren, maar ook zonder melkveebedrijf prima te realiseren zijn - zoalskinderopvang). In de berekening van het totaalsaldo wordt onbetaalde arbeidtegen een gangbaar tarief meegerekend.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ir. S.F. Spoelstra
Project leader Dr. A.P. Bos

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation