KNAW

Research

Implementation of integrated sustainable dairy husbandry concepts...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Implementation of integrated sustainable dairy husbandry concepts developed in the project Kracht van Koeien
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1336492

Abstract

Description:
Present dairy farming is accompanied with unsustainable effects. These include adverse environmental effects (e.g. emissions of green house gases), problems with animal welfare (e.g. claw illnesses) and low economic rentability. The goal of the earlier project Kracht van Koeien is to break through or even solve persistent problems related to sustainability in dairy production chains (feature 1) with a multi-stakeholder character (feature 2) where knowledge intensive solutions (feature 3) and motivation and driving forces of stakeholders will maximally be used (feature 4). The ambition is to deliver concept that stimulate a system innovation (or transition) in dairy husbandry.

Kracht van Koeien delivered several concepts for a sustainable dairy husbandry. Earlier work in system innovation taught us that early adoption and implementation are a bottleneck. In order to come to adoption and implementation it is necessary to involve stakeholders that might play a role in this at each stage of the design process (including the stage of exploring and defining the problem). Furthermore, potential pioneers tend to be attracted because of positive side-effects instead of the sustainability goal in itself. Such side-effect can only occur when pilots are run in protected niches.

In 2008 it appeared that Kracht van Koeien did not manage to both work towards the goal of delivering concepts and towards the encruitment of stakeholders, development of learning networks and of pilots in protected niches. Therefore this follow-up project is initiated.

Research objectives:
The objective is to realize new concepts of a sustainable dairy husbandry, both on the farm-level as on the level of the environment (food chain, market, partners). The concept that have been delivered in 2008 as part of the project Kracht van Koeien are input for this project. This project facilitates the development of learning networks that realise pilots in practise based on these concepts.
Activities include:

- development of transitionpaths of the concepts (technical, social, institutional)
- (further) identification of stakeholders with a drive, that can contribute to moving along these transitionpaths
- development of learning networks of stakeholders in pilots that intend to take the first steps along the transitionpaths.

Results and products:

- learning networks of stakeholders that have the intention to take steps along the transitionpaths of the concepts that are delivered in Kracht van Koeien
- inspiration for entrepreneurs in dairy husbandry to focus on innovation, value-creation and cooperation instead of cost price reduction
- agenda setting of sustainability goals in dairy husbandry
- identification of consequences that realisation of concepts has with respect to law and policy

As far as the protected niches allow, products/experiences/knowledge will be made public so that others outside the learning networks can learn as well.

Abstract (NL)

Doel
De doelstelling van dit project is om in de melkveesector inspirerende en baanbrekende concepten op houderij- en bedrijfsniveau te realiseren in nauwe samenhang met vernieuwingen op het niveau van de structurerende omgeving (keten, markt, samenwerkingspartners). De ontwerpen uit 2008 dienen als ankerpunt voor de vorming van lerende netwerken rond praktijkexperimenten. Dit project draagt bij aan de realisatie daarvan door actieve werving en opbouw van die netwerken.

Werkwijze
In alle systeeminnovatieve trajecten blijkt de realisatie van een eerste object (early adoption) en verdere adoptie (implementatie) een belangrijke belemmering. Op basis van eerdere en elders verkregen inzichten kan deze belemmering weggenomen worden door in het proces van ontwerp en verankering aandacht te besteden aan het nadrukkelijk betrekken van partijen die mogelijk een rol spelen bij adoptie en implementatie. Zelfs bij de probleemverkenning en probleemdefinitie kunnen de drijvende krachten van deze partijen benut worden in elke fase van het ontwikkelingsproces.

Duurzame ontwikkeling alleen geeft onvoldoende stimulerend vermogen voor innovatie, daarvoor zijn andere drivers nodig; die liggen niet in het directe beoogde duurzaamheidseffect (lage emissie b.v.) maar in de positieve neveneffecten. Bescherming (in meerdere opzichten) van de pilot niche lijkt noodzakelijk; zo kan kennisbescherming en onderscheidend vermogen voor producten / partijen bijdragen aan een voorsprong in de markt (dit i.t.t. generieke en publiek beschikbare kennis).

Bij de uitvoering van het project Kracht van Koeien is in 2008 gebleken dat het doel van het project en de daarbij gekozen uitvoeringswijze (een grote sprong in duurzaamheid en een ontwerpende methode) zich niet verdroeg tot het snel werven van partijen voor realisatie. De toekomstbeelden én houderijontwerpen die resultaat zijn van Kracht van Koeien beloven een grote stap in duurzaamheid op meerdere fronten: dierenwelzijn, milieu, landschap, economie. Daadwerkelijke realisatie van ontwerpen in praktijkexperimenten is afhankelijk van het ontstaan van lerende netwerken, optimalisatie in de praktijk, aanpassing van uitgangspunten omwille van praktische uitvoerbaarheid etc. Een duurzaamheidsbelofte kan alleen waargemaakt worden door te leren in een beschermde omgeving. Daarvoor kan Strategisch Niche Management worden toegepast. Daarnaast vereisen de initiatieven een actieve samenwerking tussen LNV en Wageningen UR en betrokken partijen, b.v. om experimenteerruimte te scheppen, maar ook om financiële investeringen en risico's te borgen.

In dit verankeringsproject staan de volgende activiteiten centraal:

- Ontwikkeling van een transitiepad rondom de ontwerpen (technisch, sociaal, institutioneel)
- Verder identificatie van individuele partijen (stakeholders) met drive, die kunnen bijdragen aan het zetten van stappen op dit transitiepad
- Creëren van netwerken van stakeholders om die eerste stappen ook te zetten, in een lerend netwerk rondom praktijkexperimenten.

Resultaten

- Lerende netwerken van actoren rond nieuwe concepten voor houderij & keten, waarin eigenaarschap aantoonbaar bij anderen dan onderzoekers ligt
- Inspirerende bijdrage aan veranderende geest van ondernemerschap in veehouderij, waarin het accent meer op innovatie, meerwaarde-creatie en samenwerking, dan op kostprijsreductie ligt
- Agendering van duurzaamheidsuitdagingen in de melkveehouderijsector
- Werkwijze en resultaten worden binnen de randvoorwaarden van de ontstane samenwerkingsverbanden zoveel mogelijk publiek inzichtelijk gemaakt voor de bredere groep stakeholders in de betrokken sector, met het oog op overdracht van kennis en vaardigheden.
- Identificatie van gevolgen van integrale concepten voor beleid en regelgeving.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation