KNAW

Research

Market strategies with respect to sustainable consumption

Pagina-navigatie:


Update content


Title Market strategies with respect to sustainable consumption
Period 01 / 2009 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1336550

Abstract

Description:
Our current consumption of animal proteins is under political and societal pressure because of its damaging effects on the ecosystem, enviroment, nature and landscape. In the long term there is also the problem of food security (on a global level). The expectation is that a more efficient production of animal proteins will not be sufficient to solve this problem. It will also be necessary to look for solutions that focus on a shift to more sustainable (human) consumption of proteins. Such solutions also demand market strategies and conditions that can support this transition ofprotein consumption. This project will deal with the following questions:

- What are the most important impediments for the (human) consumption of alternative products that can replace the common meat products within our western diet?
- What are the essential elements (supply, presentation, target groups) for the success of market strategies that aim at a substantial bigger market share of new protein products that are more sustainable?
- To what extent can price control measures support the transition of a more sustainable protein consumption?

Research objectives:
In this project we will address the problem of a realizing a more sustainable protein consumption on two level. On a conceptual level we will inventarize and discuss both impediments and opportunities for changing our eating behaviourin a more sustainable manner. On a practical level we will provide empiric insight into the perceptions, attitudes and behavioural aspects of both consumers and producers that seem relevant for commercializing alternative products that can replace the common meat products within our western diet. In this context we will also look at the possibilities of price control measures. The empiric research of this project will not only concentrate on alternatives of meat products that are already available on the market, but also on possible, new alternatives that are being developed or only marginal available.

Results and products:
The results of the project will be described in a report.

Abstract (NL)

Doel
Zowel politiek als maatschappelijk staat onze huidige omgang met dierlijke eiwitten sterk in de belangstelling vanwege de belasting die dit met zich meebrengt voor ecoystemen, milieu, natuur en landschap en - op termijn voor het probleem van voedselzekerheid. Om hier oplossingen voor te bieden is niet alleen een efficiëntere productie van dierlijke eiwitten nodig, maar naar verwachting ook een verschuiving in de productie en consumptie die leidt tot meer duurzaamheid van de humane eiwitconsumptie. Dit project richt zich op de volgende kennisvragen die bij de doelgroep bestaan:

- Wat zijn de belangrijkste belemmeringen voor de consumptie van alternatieven voor gangbaar vlees en vleesproducten (o.a. smaakbeleving, verwerken in maaltijden, hoe omgaan met negatieve associaties rond alternatieven zoals insecten en weefselkweek).
- Wat zijn essentiële elementen (aanbod, presentatie, doelgroepenbenadering, etc.) in kansrijke strategieën die moeten leiden tot een substantieel groter marktaandeel voor nieuwe eiwitproducten.
- In hoeverre kunnen prijsmaatregelen duurzaam eetgedrag bevorderen? (deskstudie of state of the art'-studie).

Het doel van dit project is zowel in brede, contextuele zin de belemmeringen als de mogelijke kansen aan te geven voor dieetveranderingen die bijdragen aan een verduurzaming van de eiwitconsumptie als in meer concrete zin inzicht te geven in kansrijke strategieën voor de vermarkting van alternatieve of nieuwe eiwitproducten. Ook de mogelijkheden van prijsmaatregelen worden daarbij meegenomen. Het resultaat zal bestaan uit een theoretische en conceptuele analyse en een empirisch onderzoek waarin het keuzegedrag van burger-consumenten nader wordt onderzocht. Het project wordt afgesloten met een wetenschappelijke publicatie waarin verslag wordt gedaan van de conceptuele en empirische bevindingen van dit project.

Het empirisch onderzoek wordt toegespitst op een aantal bestaande alternatieven van gangbaar vlees (reeds op de reguliere markt te vinden) en een nieuwe, mogelijke alternatieven (nog niet op de reguliere markt te vinden). Aan de hand van deze toespitsing worden gegevens over de percepties en waarderingen (m.b.t. essentiële elementen zoals aanbod, presentatie, prijs etc.) van consumenten gespiegeld aan gegevens over de percepties, waarderingen en inschattingen van marktpartijen en NGO s, zodat mogelijkheden, moeilijkheden en kansen m.b.t. vermarkting meer praktisch bediscussieerbaar worden gemaakt.

Werkwijze
Fase I (januari-mei 2009)

- Januari/begin februari: kick-off-bijeenkomst voor bespreking Plan van Aanpak en verdeling van de literatuurstudie over sociologische, antropologische, sociaal-psychologische en economische aandachtspunten. Taakverdeling over onderzoekers van LEI en AFSG.
- Februari-mei: literatuurstudie en verslagen daarvan in werkdocumenten. Overleg over de uitkomsten en beslissing over de keuze van empirische methode voor het onderzoek in fase II en afbakening van dit onderzoek.

Fase II (juni-december 2009)

- Juni-oktober: voorbereiding, uitvoering empirisch onderzoek, taakverdeling over onderzoekers LEI en AFSG, analyse gegevens.
- November-december: Afronding in een rapport.

Resultaten
- Mei/juni: werkdocumenten met daarin verslagen van literatuurstudie; deze hebben de vorm van ruwe hoofdstukken voor het eindrapport.
- December: eindrapport

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. J.C. Dagevos
Researcher Drs. A.P.W. Kole
Researcher Dr. R.J.F.M. van Veggel
Project leader Dr. H.C.M. de Bakker

Related research (upper level)

Classification

D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation