KNAW

Research

BO-03-008 Markt, concurrentiekracht & innovatie

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-03-008 Markt, concurrentiekracht & innovatie
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1336627

Abstract (NL)

Doel
WTO-akkoorden en hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) zorgen ervoor dat een belangrijk deel van de Nederlandse landbouw aan steeds heviger concurrentie zal worden blootgesteld. In Europees verband speelt de Lissabonstrategie, die van de Europese economie de meest dynamische kenniseconomie moet maken in 2010. De rol van de overheid wordt steeds meer faciliterend. Om deze rol optimaal ten uitvoer te brengen is kennis nodig over de concurrentiepositie van het agrocomplex en de factoren die deze beïnvloeden.

Werkwijze
In het kader van dit onderzoeksthema worden in 2009 vijf speerpunten in projecten uitgewerkt:

- monitoren concurrentiekracht en kostprijs,
- perspectieven van nieuwe marktsegmenten,
- de relatie tussen duurzaamheid en schaalgrootte,
- agrologistiek
- innovatie

De door het LEI ontwikkelde Concurrentiemonitor die gebruik maakt van secundaire data wordt jaarlijks uitgevoerd voor 2 subsectoren. De relatie tussen duurzaamheid en schaalgrootte richt zich op de vraag of bedrijven in Nederland in de toekomst internationaal zullen kunnen blijven concurreren als beperkingen worden gesteld in het proces van schaalvergroting. In dit kader is ook van belang hoe de schaal van de veehouderijbedrijven in Nederland is in vergelijking tot andere landen en of er verschillen bestaan in het tempo waarin het veranderingsproces zich afspeelt.

Ten aanzien van het speerpunt agrologistiek worden in 2009 de effecten van technologische ontwikkelingen en van afnemende handelsbelemmeringen op de agrologistiek onderzocht.

In het speerpunt innovatie wordt het tot stand brengen van de kennis- en innovatieagenda ondersteund, zowel wat betreft kennis over het innovatieproces van bedrijven, als wat betreft de wijzen waarop het innovatiebeleid het beste kan worden vormgegeven.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. G.B.C. Backus

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation