KNAW

Research

Effects of climate change on the emission of nutrients to the surface...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effects of climate change on the emission of nutrients to the surface water and the retention of nutrients in the surface water
Period 01 / 2008 - 03 / 2011
Status Completed
Research number OND1336747

Abstract

Description:
Due to the climate change the emission of nutrients from soils may change, Also the retention in the surface water will be affected. This possibly will hamper the realization of the ecological WFD-goals. In this study these effects will be estimated and policy implications will be described.

Research objectives:
First the climate change affected factors that influence the nutrient cycle in soils will be identified. Then the final work plan will be written. Existing data and methods will be used as much as possible. Important decision is how the effects of climate change have to be estimated: reference events, climate periods (30 year periods), stochastic events or other methods. Probably the emissions from soil, the emissions from urban area s and the retention in surface water need other methods because of the specific scales in time and space. Then special attention is required to integrate the results.
Dependent on the needed methods existing data, models an instruments have to be selected, adapted and coupled. With the operational instruments the emission and retention in both the current situation and a Dutch climate scenario will be calculated. Results will be checked, reliability will be checked, and effects will be analyzed to estimate effects of climate change on the emission of nutrients from soils and from urban area s and to estimate effects of climate change on the retention of nutrients in the surface water. Effects will be translated to conclusions an policy advices.

Results and products:
The results and conclusions in the report can be to improve national policy and to adapt the regional implementation of the WFD.

Abstract (NL)

Doel
Kwantificeren van de effecten van een mogelijke klimaatverandering op de uitspoeling van de nutriënten stikstof en fosfor uit verschillende bodems, en op het zelfreinigend vermogen van sloten ten aanzien van de nutriënten stikstof en fosfor. Ook wordt nagegaan of de verandering in het zelfreinigend vermogen de verandering in de uitspoeling compenseert en hoe deze veranderingen doorwerken op de realisatie van de ecologische doelen van de Kaderrichtijn Water (KWR).

Werkwijze
Als eerste zal worden verkend op welke manieren de klimaatverandering kan doorwerken op de nutriëntenhuishouding en welke kennis daarover beschikbaar is. Met deze kennis wordt het werkplan concreet gemaakt. Hierbij wordt (mits mogelijk) zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande gegevens en methoden.
Belangrijke vraag is hoe de effecten van de klimaatveranderingen zouden moeten en kunnen worden verkend: via ontwerpbuien, klimaatreeksen (van 30 jaar), via stochasten of via andere methoden. Het is goed mogelijk dat de vragen rond de uitspoeling uit de bodem, de uitspoeling uit de stad en de retentie in het oppervlaktewater op andere manieren en op andere tijd- en ruimteschalen moeten worden uitgewerkt. In dat geval zal het integreren van de resultaten aandacht moeten krijgen.
Afhankelijk van de werkwijze zullen bestaande modellen en instrumenten worden geselecteerd, aangepast en gekoppeld. Daarna zullen de huidige situatie en het middelscenario worden doorgerekend.
De rekenresultaten worden gecontroleerd, kwalitatief getoetst en geanalyseerd om de effecten van de klimaatverandering op de uitspoeling van N en P uit de bodem in het landelijke gebied en de stad, en op het zelfreinigend vermogen van het oppervlaktewater.
De veranderingen worden vertaald naar beleid- en onderzoeksaanbevelingen die worden gerapporteerd

Resultaten
De in het rapport vastgelegde resultaten, onderzoeks- en beleidsaanbevelingen kunnen door de overheden worden gebruikt om hun beleid te onderbouwen en/of aan te passen.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. F.J.E. van der Bolt

Related research (upper level)

Program BO-01-003 Water

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation