KNAW

Research

Adaptive strategies as response to climate change for agrocultural...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Adaptive strategies as response to climate change for agrocultural production systems with regard to salinisation
Period 01 / 2007 - 12 / 2013
Status Completed
Research number OND1336792

Abstract

Description:
Starting an example test location, based on the concept of the integrated mixed cropping saline agricultural farm, aiming at the sustainable production of sole, ragworms, shellfish, seaweed and saline plant production.

Research objectives:
Determination of synergy between ragworm, algae, shellfish and sole production.
With respect to the design of ponds and the design of the sole nursery, there has been made good progress. A nursery has been built at Wageningen IMARES Yerseke. the condition for optimal ponds with regard temperature and water quality are known.
The value of ragworms as feed to sole has been established (AIO research).
A selection of microalgae as feed for landbased shellfish cultivation has been made (aio research).
For saline plant production , the efficiency has been determined in nutrient uptake (closing nutrient cycles) and the net saldo has been calculated.
An integrated salt tolerance test for plants has been designed, based on development stage of plants, soil salinity, ground water salinity and salt spray.
A selection of seaweed spp. has been made for human consumption and their contribution in closing nutrient cycles.
A first estimate has been made as to the dimensions of the different production systems in the integrated saline farm with respect to closing nutrient cycles.
Critical factors with respect to fit the above saline farm into the Zeeland landscape and a first visualisation has been made.
The integrated saline test farm aims at the development of a new sector from the combination agriculture and aquaculture and the transition of fishery towards aquaculture; and at fitting such sector in the Zeeland landscape with minimal impact and optimal valorisation. New regional products that can count on societal approval can now be developed. Zeeland Sushi and focus on seaweed for consumption are examples.
The development of new market chains has been initiated, based on the combination of existing market chains.

Results and products:
The result is the set up of biological production systems that are triple P and climate proof in coastal regions.

Abstract (NL)

Doel
De ongewijzigde doelstelling van het project is:

- De stichting van een voorbeeldbedrijf op basis van het concept geintegreerd gemengd zilt bedrijf (Zeeuwse Tong), gericht op de de duurzame teelt van tong, zagers, schelpdieren, zeewier en zout water plantaardige productie.
- Het ontwerpen van een integrale zouttolerantietoets voor planten.

Werkwijze
Vaststelling van de synergie tussen zagerkweek, algenkweek, schelpdierkweek en tongkweek.
Met betrekking tot het vijverontwerp en het opzetten van de pootvisunit zijn dit jaar goede vorderingen gemaakt. Een pootvisunit is gebouwd in het aquacultuurcentrum te Wageningen IMARES te Yerseke en voor de vijvers zijn nu de randvoorwaarden met betrekking tot temperatuur en waterkwaliteit bekend, waaraan ze moeten voldoen. Bepaling van de voederwaarde van zagers als tongvoeder, inclusief aio.
Selectie van microalgen als voeder voor binnendijkse schelpdierteelt, inclusief aio. Bepaling van de efficiency van plantaardige productie onder zilte omstandighedenin het sluiten van nutrientenkringlopen en in agronomisch opzicht op grond van saldoberekeningen.
Toets op zouttolerantie, waarbij niet alleen de zouttolerantie in de wortelzone van planten in een gradient van zoutgehaltes in water wordt bepaald, maar ook de bodemsoort, de tolerantie tegen zoutspray van bovengrondse delen en verschillende gevoeligheid in verschillende fasen van de levenscyclus van een plant in beschouwing wordt genomen; in dit verband is dit jaar speciale aandacht besteed aan diverse gewassen, waaronder de nieuwe groentes zeekraal, zeeaster en zeekool, maar ook aan bestaande gewassen als spelt en biet. Vanuit de idee van aanpassing aan zilte omstandigheden is speciale aandacht voor het zouttolerant maken van de aardappel.
Selectie van zeewier op grond van de geschiktheid voor menselijke consumptie en op grond van de bijdrage in de opname van nutrienten, samen met andere programma s aio. Vaststelling van de dimensionering tussen teeltcomponenten, inclusief de plantaardige productie.
Bepaling van de kritische factoren in de landschappelijke inpassing die bij de totstandkoming van deze regionale transitie van belang zijn. Voor de landschappelijke inpassing worden nu gewerkt aan een visualisatie.
Nu er meer gegevens over de diverse teeltcomponenten van het project de Zeeuwse Tong zijn is er ook een meer gedetailleerd schema van een gemengd zilt bedrijf, dat als basis moet dienen voor de opzet van het voorbeeldbedrijf in 2009.
De totstandkoming van een nieuwe sector uit de combinatie van akkerbouw activiteiten en de transitie van visserij naar aquacultuur. Inpassing van deze grootschalige nieuwe sector in het Zeeuws landschap zonder dat dit tot belasting leidt, maar wel tot meerwaarde. Nieuwe streekproducten die maatschappelijk gewaardeerd zijn. Initiatieven als de Zeeuwse Sushi en recent de aandacht voor de consumptie van zeewier in Zeeland zijn hiervan voorbeelden. De ontwikkeling van nieuwe afzetmogelijkheden op grond van de combinatie van bestaande afzetketens.

Positiebepaling van biologische productiesystemen volgens triple P benadering die aan de kust klimaatbestendig zijn. In deze wordt gewerkt, belendend aan de Zeeuwse Tong aan een voorbeeldproject in het kader van de hotspot Zuidwestelijke Delta van Kennis voor Klimaat en is een INTERREG project in voorbereiding rond het thema aquacultuur s.l. waarbij Zeeuwse en Vlaamse partners samenwerken.

Resultaten
De resultaten van de 14 deelprojecten van de Zeeuwse Tong in eerste fase hebben er toe geleid dat er voldoende perspectief is om het project in tweede fase voort te zetten.
Er is een opzet voor de integrale zouttolerantietoets voor gewassen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. W.A. Brandenburg

Related research (upper level)

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation