KNAW

Onderzoek

EHS lange termijn maatschappelijke waarden (verkenning)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel EHS lange termijn maatschappelijke waarden (verkenning)
Looptijd 02 / 2009 - 12 / 2010
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1336853

Samenvatting

Doel
Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in de ecosysteemdiensten die de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) nu en in de ruime toekomst levert, de wijze waarop deze gewaardeerd kunnen worden en de onzekerheden die hiermee gemoeid zijn. Het resultaat van het project is niet de conclusie met een getal waarin deze kosten baten finaal worden uitgedrukt, maar een handelingsperspectief om hiertoe te komen, met identificatie van nog op te vullen leemtes via kennisvragen en een prioritering om hierin te voorzien.
Ecosysteemdiensten kunnen in de loop van de tijd veranderen, zowel in hoeveelheid als in maatschappelijke waardering. Een treffende illustratie hiervan vormen bossen. Belangrijke ecosysteemdiensten die eeuwenlang door bossen geleverd zijn, waren bouwmateriaal en vooral energie (brandhout). Houtproductie bestaat op beperktere schaal nog steeds, maar de meest zichtbare ecosysteemdienst van bossen in Nederland is nu recreatie. Daarnaast leggen bossen CO2 vast. Waardering van een hectare Nederlands bos op basis van energetische waarde is dus niet relevant meer, CO2 opslag en recreatiewaarde des te meer. Het gaat dus om identificatie van de diensten zelf, naar soort en omvang, en de waardering ervan, waarbij het veelal om diensten gaat met een hoog collectief en beperkt privaat karakter.

Werkwijze
Voor de aanpak is gekozen voor een top-down benadering. Leidend hierbij is de op te leveren prioritering van onderzoeksvragen gebaseerd op een inventarisatie van te verwachten effecten. Hierin staan interviews met sleutelfiguren centraal en vindt relatief veel interactie plaats met de buitenwereld (vraagsturing).
De redenen hiervoor zijn dat al vrij veel gedetailleerde desk research plaatsvindt. Zo kan voor localisering en kwantificering van de ecosysteemdiensten gebruik gemaakt worden van aanpalend onderzoek dat ten behoeve van Natuurverkenning uitgevoerd wordt (efficiƫntie argument). Tegelijkertijd wordt het risico vermeden van steeds verdere uitsplitsing, waardoor globale afwegingen onvoldoende voldragen gemaakt worden (effectivieitsargument).
Het project onderscheidt de volgende stappen:

1. Projectvoorbereiding en projectleiding
2. Gegevensverzameling
0 Desk research: vergaren van bestaande data
0 Diepte-interviews met sleutelfiguren op het gebied van ecosysteemdiensten en waardering
3. Analyse
4. Rapportage
5. Afronding en presentatie

Resultaten
Het resultaat van dit onderzoek is een onderzoeksprogrammering en een publicatie. In de onderzoeksprogrammering wordt aangegeven hoe kennislacunes op het gebied van kosten en baten van de ecosysteemdiensten van de EHS opgelost kunnen worden. De programmering bevat een prioritering en aanzetten voor projecten. De (wetenschappelijke) publicatie geeft een review van bestaande kennis en relevantie voor de Nederlandse situatie van de EHS.
De resultaten zijn mede dienstbaar aan de Natuurverkenning die uitgevoerd wordt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The Knowledge Base theme "Sustainable development and adaptation of ecosystems and landscapes in a metropolitan context" generates knowlegde to facilitate a susainable spatial devlopment.
In the Netherlands, the National Ecological Network (Ecologische Hoofdstructuur, EHS) is the most important spatial structure in national nature policy. Although the policy objectives of the EHS are formulated in terms of species and populations, the effects for society as whole are much wider. EHS supports ecosytem services. Therefore, the determination of these services and their valuation form a significant factor in sustainable spatial development. This has been recognised before and several research projects have been set into action. Nevertheless, some gaps in knowlegde can be obseved. These can be attributed to the fact that knowledge has been developed from within variuos domains, notably ecology and economy. Furthermore, economic valuation requires insight into relative scarcity of services in the long run, when the effects of spatial structures are dominant; the effect of these changes seems to represent a lack in knowledge.

Research objectives:
The objective of this project is to enlarge insight into the ecosystem services the EHS provides to society at present in in the long run, the way these services are valuated in econmic terms and the uncertainties involved in determing costs and benefits. The ruslt of the project is not the conclusion with a value expressing coss and benefits, but a perpsective to act and identify gaps of knowledge by means of projects and priorities.
An important observation is, that ecosystem services can change largely in time. For example, for centuries the dominant ecosystem service of forests has been building material and energy (fuel). At present, the most important ecosystem service of forests (in the Netherlands) is recreation, as energy has been substituted by other carriers, notably mineral oil and gas. The role services can change so rapidly in relation to the lifetime of the EHS, that the effect on the valuation of ecosystem services might not be negligible.

Results and products:
The result of the project is used a imput for programming Knowledge base theme 1. It will contain an idenfication of gaps in present knowledge and a priority program how to fill these gaps. Furthermore, it is the intention to publish the results of the desk research and the analysis. In particular, the results are available to be used and integrated into the Nature Exploration of the Netherlands Environmental Assessment Agency (Planbureau voor de Leefomgeving, PBL).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. T.C.P. Melman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie