KNAW

Onderzoek

KB WOT Invasives

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel KB WOT Invasives
Looptijd 09 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337044

Samenvatting

Doel
De recente oprichting van het Coördinerend orgaan invasieve exoten door LNV en het belang dat in het Kaderrichtlijn Marien (KRM) aan invasieve exotische soorten wordt gehecht, hebben benadrukt hoe belangrijk het is om de invloed van invasieve soorten in Nederland en de territoriale wateren vast te stellen en te beoordelen. IMARES heeft de mogelijkheid om een belangrijke rol te spelen bij veel aspecten van het toekomstige onderzoek naar invasieve soorten, omdat we 1) een gedegen kennis hebben van tendensen met betrekking tot vele soorten en types in zoetwatermilieus en marine milieus. Bovendien hebben we 2) brede kwalitatieve en kwantitatieve biologische kennis en 3) een netwerk van waarnemers op dit gebied zodat we meer kunnen dan alleen het rapporteren van tendensen op het gebied van onderzoek naar mechanismen en invloeden van invasieve soorten. Met dit project willen we gegevens over tendensen met betrekking tot invasieve soorten samenvoegen en deze aan biotische en abiotische gegevens koppelen zodat we hypotheses over invasie en invasibiliteit van ecosystemen kunnen controleren.
Ondanks het belang van invasieve soorten voor beleid en onderzoek heeft IMARES als geheel geen gecoördineerde strategische visie op aspecten met betrekking tot beleid inzake en onderzoek naar aquatische invasieve soorten. Bovendien is belangrijke kennis nog altijd verspreid over verschillende locaties en afdelingen. Met dit voorstel willen we dit gat dichten door deze kennis in alle bloedgroepen van IMARES te integreren. Daarnaast willen we een visie ontwikkelen voor de manier waarop IMARES zijn positie met betrekking tot invasieve soorten kan versterken.

Werkwijze
Via dit project willen we ons bezighouden met verschillende aspecten van invasieve soorten aan de hand van intensieve workshops waarbij de deelnemers taxonomische kennis en proceskennis combineren om:

1. de sterke en zwakke punten van het onderzoek naar invasieve soorten binnen IMARES vast te stellen
2. strategie├źn te ontwikkelen, zowel om het gat in de kennis te dichten als om onze sterke punten beter te benutten
3. te bepalen wie de belangrijkste stakeholders zijn voor onderzoek naar en beleidsadvies over invasieve soorten
4. te bepalen wat de belangrijkste financieringsorganen zijn voor dit advies/onderzoek, zowel voor in de nabije als in de verre toekomst.

Resultaten
Een strategiedocument met een conceptvisie van IMARES op invasieve soorten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The recent creation of the Coordinerend orgaan invasieve exoten by LNV, as well as the importance assigned to invasive exotic species in the KRM (kader richtlijn marien) has underlined the importance of identifying and assessing the impacts of invasive species in the Netherlands, and its territorial waters. IMARES has the potential to be a key player in many aspects of invasive species research in the future, as we have 1) an intimate knowledge of species trends in freshwater and marine environments, across many species and species types. In addition we 2) have broad qualitative and quantitative biological expertise, and 3) a network of observers in the field allowing us to go beyond a reporting of trends towards research on mechanisms and implications of invasive species. In this project we aim to synthesise data on invasive species trends, link these with both biotic and a-biotic data and address hypotheses on invasion and invasibility of ecosystems.
In spite of the importance of invasive species in policy and research, IMARES as a whole has no coordinated strategic vision on both policy and research relevant aspects of aquatic invasive species, and key knowledge remains fragmented across locations and departments. In this proposal we seek to address this gap by coming together to integrate this knowledge across all IMARES blood groups , and develop a vision on how IMARES could strengthen its position with regards to invasive species.

Research objectives:
In this project we will address several aspects of invasive species through intensive workshops, where participants will bring together both taxonomical as well as process knowledge to:

1. identify the strengths and weaknesses of invasive species research within IMARES
2. develop strategies, both for addressing gaps in knowledge, as well as exploiting our stengths
3. identify key stakeholders for invasive species policy advice and research
4. identify key potential funding bodies for this advice/research both in the near and far future

Results and products:
A Strategy document recommending IMARES vision on invasive species.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18230 Visserij
D22600 Dierkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie