KNAW

Onderzoek

Transparante Veehouderijketens met Precision Livestock Farming

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Transparante Veehouderijketens met Precision Livestock Farming
Looptijd 01 / 2009 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337124

Samenvatting

Doel
Het doel is om de toegevoegde waarde van real time data verzameling van individuele dieren, inclusief identificatie en locatie, te onderzoeken, onderbouwen, implementeren en te stimuleren. Deze data worden ingezet om de logistieke processen in veehouderijketens te verbeteren. Smart Tracing en Tracking wordt hiermee ondersteund en meer op kennissystemen en modellen gestoeld. De activiteiten zijn gericht op wetenschappelijke verankering, experimenteel werk (waaronder cofinanciering EU project WASP) en onderbouwing van kennis en kennisnetwerken via te onderbouwen claims.
Vanuit de achtergrond en de kennisbehoefte binnen KB3 kunnen de volgende hoofdvragen geformuleerd worden:

1. Hoe kun je toegevoegde waarde creëren in dierlijke productieketens met real time gegevens van individuele dieren en bedrijven? Voor welke processen, diensten en producten heeft dit waarde. Hoe zit dit per individuele schakel en hoe gaat dit als aansluitende schakels deze informatie gaan delen en gebruiken om hun bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen? Waarom en wat levert het op?
2. Welke methoden voor dieridentificatie en locatiebepaling kunnen effectief zijn bij toepassing van real time logistieke ketenbeheersing?
3. Welke dataverwerking van real time gegevens is effectief als er op schakelniveau en in ketenverband mee gewerkt moet worden. Anders vertaald, hoe slim kun je met informatie en organisaties (gebruikers, diensten) omgaan om informatie tot waarde (kennis in context plaatsen; kennis en kennissen; vormen van samenwerking) te brengen?

Deze vragen vergen een meerjarige aanpak. In de activiteiten wordt het eerste onderzoeksjaar nader uitgewerkt, en er wordt een doorkijk gegeven naar de vervolgstappen.

Werkwijze
De activiteiten voor 2009 en het vervolg worden vorm gegeven rondom drie hoofdactiviteiten. Deze benadrukken de markt, de experimenteerruimte en de wetenschappelijke verankering.

Claims en netwerkvorming:

- In 2009 wordt op basis van literatuuronderzoek, interviews en expert opinion een nadere onderbouwing gegeven voor de claims die gemaakt kunnen worden als je het concept van real time individual animal data toe gaat passen. De toepassingsgebieden die hierbij nader onderzocht worden zijn: dierenwelzijn (inclusief transport), diergezondheid, traceerbaarheid, (voedsel)veiligheid, arbeidsbesparing, energie en milieu.
- De resultaten van voorgaand punt worden enerzijds gegoten in een wetenschappelijke white paper en anderzijds in een directe populaire ontsluiting via de opbouw van een website Dutch Centre for Precision Livestock Farming .
- In het kader van verwachtingmanagement worden een aantal voorbeelden nader uitgewerkt hoe organisaties rondom dit thema tot samenwerking komen. Nadere bestudering van dit effect zal mogelijk in samenwerking met KB7 thema uitgevoerd kunnen worden. Dit zal in 2009 opgestart worden en in de jaren erna verder uitgediept worden.
- In de verkenning van de claims wordt ook aandacht besteed aan de kansen voor het vastleggen van Intellectual Property. Er zijn in het verleden al positieve ervaringen mee opgedaan rondom het gebruik van Dynamische Lineaire Modellen en detectiemodellen.

Wetenschappelijke verankering:

- In 2007 en 2008 zijn rondom dit thema reeds enkele experimenten uitgevoerd. Resultaten zijn gepresenteerd tijdens conferenties en vastgelegd in rapporten. Echter de stap naar gerefereerde tijdschriften is niet gemaakt. Als een soort inhaalslag zal in 2009 op basis van beschikbaar materiaal versterkt ingezet worden op het schrijven van een viertal wetenschappelijke papers.
- In 2010 en verder zal het thema wetenschappelijke verankering blijvend op de actielijst blijven staan.
- Naast de vier genoemde papers voor 2009 zullen ook bijdragen geleverd worden voor internationale congressen. Een aantal papers zullen oa gepresenteerd worden tijdens de Joint International Agricultural Conference (www.jiac2009.nl). Deze wordt in Wageningen en door Wageningen UR (ASG en PRI) en VIAS georganiseerd.

Experimenten:
- In het EU project WASP (Wireless Access to Sensor Populations: IST-034963) wordt gewerkt aan het ontwerp van hulpmiddelen om applicatiebouwers sneller en effectiever toepassingen rond het gebruik van draadloze sensoren te kunnen laten bouwen. Deze nieuwe generatie maakt het mogelijk om te spelen met slimmere dataverzameling en bewerkingsmethoden. Eerder in de data-keten kan overgegaan worden op aggregatie. Aan de andere kant wordt het mogelijk om specifieker in te spelen op specifieke omstandigheden. Maatwerk wordt dan mogelijk. Dit EU project loopt tot en met 2010 en zal vanuit dit KB3 project gecontrafinancieerd worden.
- Om de uitwisseling van real time informatie tussen twee opeenvolgende schakels wordt de case rondom de koppeling tussen een broederij en een vermeerderingsbedrijf nader uitgewerkt. Op basis van een bestaande dataset is oriënterend gekeken naar de relatie tussen batchgegevens van aanleverende bedrijven, bewaartijd, en uitkomstresultaten. Op basis van deze oriëntatie is het mogelijk om met een dynamisch lineaire modelbenadering tot verdere ketenoptimalisatie te komen. In 2009 zal de nadruk liggen op modelaanpassing en test. De verwachting is dat dit als het in de experimenteerfase (2010 ev) dat er vooral vragen gaan komen hoe organisaties hiermee om kunnen gaan. De case kan als voorbeeld dienen voor veel andere vergelijkbare koppelingen tussen opeenvolgende schakels die real time informatie van elkaar kunnen gaan gebruiken.

Het aantal experimenten zal beperkt gehouden worden om zodoende focus te kunnen blijven houden. Een klein stukje van het budget wordt ingezet voor de oriëntatie op potentiële experimenten in 2010 ev.

Resultaten
De resultaten van 2009 zijn geconcentreerd rond presentateis tijdens de Joint International Agtricultural conference. Deze conferentie bevat ook de 4de Europese conferentie voor Precision Livestock Farming. Wageningen UR is organisator van deze conferentie. Daarnaast zullen een aantal journal papers en een white paper geschreven worden. Verder wordt vanuit dit project actief bijgedragen aan de totstandkoming van initiatieven in Noord Nederland op het kruispunt tussen sensortechnologie en landbouw.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The goal of the project is to study, test and implement the added value of real time individual animal data. This includes the animal identification and the real time locations of individual animals. We expect that business processes of individual organisations, and from connected organisations within a production chain will benefit form these data. They can incorporate that in their logistics and product information. Smart tracing and tracking will be based on real time information, explicit content and context knowledge, and model supported. Activities focus on getting insight and forming of claims and networks, stimulating scientific impact and experimenting with real cases. The scientific challenges are

1. to work with real time models
2. to introduce location awareness in livestock chains
3. introduction of new products and services in existing farming and chain systems.

Research objectives:
Based on the background of this project and the KB3 challenges the following research objectives can be formulated:

1. How can added value be created in livestock production chains using real time monitoring of individual animals and farms? Which processes, services and products can be based on this. How will this work for individual links (e.g. farmer) or when consecutive links in the chain work together and share this real time information?
2. Which methods for animal identification and location awareness can be used effectively in the real time logistics of livestcok chains.
3. WHich data handling is effective for real time data in livestock chains. Or in another way, how smart are organisations in using real time information and are they able to put in in the right context, knowledge and networks.

Results and products:
The results in 2009 focus on the organisation and presentattions of papers during the Joint International Agricultural conference (www.jiac2009.nl). This conference includes the 4th European Conferrence for Precision Livestock farming. Wageningen UR is organising this conference. Besides this also some journal papers and a white paper will be written. Active project involvement can be expected in initiatives in Northern Netherland on the link between sensor technology and agro/life sciences.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. G. Andre
Onderzoeker Dr.ir. D. Goense
Onderzoeker Ir. A.H. Ipema
Onderzoeker Dr.ir. R.M. de Mol
Onderzoeker Dr.ir. C.G. van Reenen
Projectleider Dr.ir. C. Lokhorst

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie