KNAW

Research

Information management for International Agri-food Chains

Pagina-navigatie:


Update content


Title Information management for International Agri-food Chains
Period 09 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1337129

Abstract

Description:
The goal of this project is to explore and identify the opportunities which will become available to international agri-chains when a future international ICT infrastructure is formulated and elaborated within a European framework. It is important for agri-chains to take advantage of this enabling technology.
The reason for exploring these opportunities is the suspicion that the present national and international infrastructure (organisational structures and working methods) which is intended to encourage the exchange of information within and between chains has become overly compartmentalised and outdated. The standardisation of information exchange in agri-chains is used here as a study object. The design/redesign of the future infrastructure for information management will require a high level of involvement on the part of various players (including government bodies, the business community, agricultural players, certifying bodies, etc.) as well as a common agenda with regard to ICT.

Approach
The first year will be used to formulate a common agenda and to secure the commitment of various Wageningen UR units to this KB3 theme.
In 2009, the following aspects will be dealt with:
Orientation in terms of EU-ICT-agenda:

- The arguments in favour of the EU-ICT agenda will be further analysed and linked to the present activities within Wageningen UR. To that end, project analyses and interviews will be carried out, involving experts from inside as well as outside Wageningen UR
- From the perspective of information management in agri-chains (knowledge from the KB3-projects) and logistics, an analysis will be carried out of what the ICT developments can mean in terms of flexibility, ability to respond, effectiveness, socially relevant actions, adjustments/integration etc.

Information management based on case standardisation - a perspective and actor analysis:

- A timeline analysis will be carried out into the agri-related standardisation activities, focusing on content, actors and working methods
- The existing and expected future play of forces and working methods will be identified and described
- The above information will be used to carry out a strengths/weaknesses analysis. This analysis will also provide information about opportunities with regard to more detailed research activities, living labs, the socio-technical approach to standardisation, the learning experience provided by inter-sector and international approaches, and the value and role of future quality-focused tracing and tracking.

Wageningen UR-KB3 link to designing/redesigning future infrastructure:

- In order to ensure that the approach taken within KB3 is shared by the entire Wageningen UR organisation, several working sessions will first be organised. In an initial working session at the beginning of the project, the goals and the analytical approach will be discussed. In the following workshops, the analytical results will be discussed and related to each other. In the end, via an iterative process, this can result in recommendations for assigning priorities.
- A second activity involves ensuring that the priorities formulated are anchored within KB3 and the relevant organisations. This includes defining the content and structure of the KB3 project throughout the Wageningen UR organisation after 2009. In order to facilitate this process, the various dilemmas involved can be identified and made available for discussion.
- Findings will be formulated in a position paper.

Research objectives:
To explore and identify the opportunities which will become available to international agri-chains when a future international ICT infrastructure is formulated and elaborated within a European framework. It is important for agri-chains to take advantage of this enabling technology.

Results and products:

- Presentation(s) of results of analyses of EU-ICT, timeline, play of forces and SWOT analysis
- Recommendation for approach to be taken within KB3 and anchoring within Wageningen UR
- Position paper.

Abstract (NL)

Doel
Het doel van dit project is om een oriëntatie uit te voeren op de mogelijkheden die er voor internationale agroketens komen bij de nadere invulling (ontwerp van) een toekomstige internationale ICT-infrastructuur, passend binnen de Europese kaders.
Inspelen op deze enabling technology is van belang voor de agroketens.
De aanleiding voor deze oriëntatie is het vermoeden dat de huidige nationale en internationale infrastructuur (organisatievormen en werkwijze) om informatie in ketenverband uit te wisselen sterk verkokerd en verouderd lijkt. Als studieobject wordt de standaardisatie van gegevensuitwisseling in agro-ketens gebruikt. Het (her)ontwerp van de toekomstige infrastructuur voor informatiemanagement zal een sterke betrokkenheid van diverse spelers (waaronder overheden, bedrijfsleven, landbouwers, certificerende instanties, etc.) kennen, evenals een agenda rondom ICT.

Werkwijze
Het eerste jaar wordt gebruikt voor een positiebepaling en het binden van verschillende Wageningen UR onderdelen op dit KB3 thema.
In 2009 worden de volgende onderdelen opgepakt:
Oriëntatie op EU-ICT-agenda:

- De onderbouwing van de EU-ICT agenda wordt nader geanalyseerd en in verbinding gebracht met de huidige activiteiten binnen Wageningen UR. Hiervoor worden projectanalyses en interviews gehouden. Deskundigen buiten en binnen Wageningen UR worden geïnterviewd.
- Vanuit informatiemanagement in agroketens (kennis uit de KB3-projecten) en logistiek wordt gekeken wat de ICT-ontwikkelingen kunnen betekenen voor o.a. flexibiliteit, responsevermogen, effectiviteit, sociaal handelen en inpassing.

- Informatiemanagement op basis van case standaardisatie: een perspectief en actor-analyse

- Een tijdlijn analyse wordt uitgevoerd naar de agro gerelateerde standaardisatie activiteiten. In de tijdlijn worden inhoud, actoren en werkmethoden bekeken.
- Het huidige en verwachte krachtenveld en werkmethoden worden in kaart gebracht.
- Bovenstaande informatie wordt gebruikt om een sterkte-zwakte analyse te maken. Hierin komen ook de kansen naar voren rondom verdiepingsopgaven, mogelijkheden van living labs, de socio-technische benadering van standaardisatie, de leerervaring van intersectorale en internationale benaderingen en de waarde en rol voor toekomstgerichte kwaliteitsgerichte tracing en tracking.

Wageningen UR-KB3 koppeling naar (her)ontwerp van toekomstgerichte infrastructuur:

- Om tot een Wageningen UR brede aanpak binnen KB3 te komen worden een aantal werksessies georganiseerd. In een eerste werksessie aan het begin het project worden de doelstellingen en de analyse aanpak ter discussie gesteld. In vervolgworkshops worden de analyse resultaten besproken en met elkaar in verband gebracht. Dit kan uiteindelijk in een iteratief proces resulteren in adviezen voor het geven van prioriteiten.
- Een tweede activiteit is het inbedden van de prioriteiten binnen KB3 en de desbetreffende organisaties. Hierbij hoort het vormgeven van het Wageningen UR brede KB3-project na 2009. Om dit proces te vergemakkelijken kunnen de diverse dilemma s benoemd en bespreekbaar gemaakt worden.
- Bevindingen worden verwoord in een position paper.

Resultaten
- Presentatie(s) analyseresultaten van EU-ICT, tijdlijn, krachtenveld en SWOT.
- Advies voor aanpak binnen KB3 en inbedding binnen Wageningen UR
- Position paper

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. H.C. Holster

Related research (upper level)

Classification

D16100 Computer systems, architectures, networks
D18200 Plant production and animal production
D68000 Social security studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation