KNAW

Onderzoek

Agribusiness parken

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Agribusiness parken
Looptijd 09 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337140

Samenvatting

Doel
Het in kaart brengen van state-of-the art technologie en kennis alsmede het ontwikkelen van modellen voor duurzame brandstoffen (biodiesel) en duurzame energie in een agropark setting. Praktische ervaringskennis opbouwen door nauwe interactie met initiatiefnemend bedrijfsleven.

Werkwijze
Kennisvragen:

- inrichting ruimtelijke clusters
- praktische spelregels
- economische vitaliteit

Dit project levert bijdragen aan elk van deze kennisvragen:

- Er is een collectie modellen ontwikkeld waarin een groot aantal ruimtelijke clustervormen en processen die synergie tussen verschillende activiteiten in the cluster is beschreven. De rekenmodellen bieden inzicht in stofstromen en financiƫle haalbaarheid.
De stofstroommodellen geven per activiteit de inputs en outputs weer; voor bedrijven levert dit inzicht in mogelijkheden voor het aansluiten van het eigen proces in een cluster. Op globaal niveau kunnen hiermee duurzaamheidseffecten worden voorspeld.
De financiƫle haalbaarheid geeft inzicht in investeringskosten per proces, besparingen en totale rendement van de clustering.
- Praktische spelregels: door interactie met de ondernemers is een beter beeld geschapen van motieven voor samenwerking. Samengevat zijn de belangrijkste drivers:

0 bijdrage aan licence-to-exist: De duurzaamheid van de clustering verbetert de acceptatie door de maatschappij
0 er moet geld verdiend worden: subsidie-aanvragen voor o.a. duurzame energie kunnen worden onderbouwd door wetenschappelijke resultaten
0 wegnemen van onzekerheden: de modellen bieden inzicht in de haalbaarheid van combinaties van (afzonderlijk) bewezen technieken.

- Economische vitaliteit: In de genoemde modellen zijn (door verschillende stakeholders bevestigde) kostenschattingen voor installaties ontwikkeld.

Resultaten
Het gericht clusteren van verschillende soorten bedrijven en ketens biedt nieuwe mogelijkheden voor transportbesparing, en economisch haalbare waardevolle benutting van reststromen.
Ter stimulering van deze duurzame ontwikkeling wordt gewerkt aan:

- kwantificering van winst- en besparingsmogelijkheden (financieel en transportbesparing)
- ecologische effecten
- haalbaarheid van deeltechnologieen
- kwantificering van stofstromen (hoeveelheden en kwaliteit), gericht op benuttingsmogelijkheden en evt. externe afzet.

Resultaten worden in een herbruikbare vorm vastgelegd in een modelsysteem.
Dit model wordt inmiddels in verscheidene andere trajecten als onderzoekstool ingezet.
Praktische effecten:

- Het nieuw gemengd bedrijf komt steeds dichter bij realisatie. Op basis van onderzoeksresultaten hebben de ondernemers beslissingen genomen over de processen. De gekozen oplossingen leiden tot grote transportbesparingen (m.n. mest). Momenteel wordt samen met Wageningen UR ook gekeken naar alternatieve aanwending van de geproduceerde energie (groen gas).
- Realisatie van Biopark Terneuzen laat een gemengd beeld zien. De initiatiefnemers voor de biomassacentrale zijn geconfronteerd met een veranderde subsidieregeling waardoor de economische haalbaarheid verslechterd is. De betreffende plannen worden heroverwogen. Voor toepassing van restwarmte (en mogelijk CO2) van reeds aanwezige bedrijven in geplande kassen worden de plannen wel doorgezet. De productie van biodiesel is inmiddels opgestart.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Knowledge issues:

- organisation of spatial clusters
- practical rules and guidelines
- economic viability

This project makes contributions to each of the above knowledge issues:

- A collection of models has been developed which describe a large number of spatial cluster structures and processes with synergy between the various activities in the cluster. The calculation models provide insight into mass flows and financial feasibility. The mass flow models describe the inputs and outputs per activity, thereby giving companies insight into the opportunities available for linking their own process into a cluster. This makes it possible to obtain a rough estimate of the effects in terms of sustainability. The financial feasibility calculations provide insight into investment costs per process, savings and total benefit achieved via clustering.
- Practical rules and guidelines: by interacting and working together with the entrepreneurs concerned, it was possible to obtain more accurate information about their motives for cooperating. The most important drivers can be summarised as follows:

0 contribution in terms of licence-to-exist: the sustainability of the clustering encourages acceptance by society;
0 money needs to be earned: grant applications, for example for sustainable energy, can be motivated with the help of scientific results;
0 eliminating uncertainties: the models provide insight into the feasibility of combinations of (individually) proven techniques.

- Economic viability: cost estimates for installations (confirmed by various stakeholders) have been integrated into the models referred to.

Research objectives:
Identifying and describing state-of-the-art technology and expertise as well as developing models for sustainable fuels (bio-diesel) and energy in an agri-park setting; gaining practical knowledge and experience via intensive interaction with proactive members of the business community.

Results and products:
With an eye on re-use of the results, they were integrated in models. These models are used in other (commercial) projects.
Practically, entrepreneurs have started developing clusters based on this research:

- The initiators of New Mixed Farm have chosen the definite layout of the cluster and the connecting bio-energy plant
- Some entrepreneurs have started developing their plans at Biopark Terneuzen: a biodiesel plant and a heat distribution system for greenhouses.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. J. Broeze

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D16800 Simulatie, virtual reality
D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie