KNAW

Onderzoek

Nutrients emissions COST action 869

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Nutrients emissions COST action 869
Looptijd 11 / 2006 - 11 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337166

Samenvatting

Doel
Het op Europees niveau uitwisselen van kennis rond opties om emissies, vanuit de landbouw, van N en P naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, of om bestaande concentraties van N en P in grond- en oppervlaktewater te verlagen. De noodzaak hiertoe is recent sterk vergroot door de implementatie van de Kaderrichtlijn Water.
Achtergrond:
De Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn brengen grote verplichtingen met zich mee om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren binnen alle EU landen. Het uitwisselen van kennis op dit vlak is daarom van belang.

Werkwijze
Probleemstelling:
De kennis rond mogelijkheden om de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren is versnipperd. Veel opties bestaan alleen op papier, en de effectiviteit en kosten zijn veelal onbekend.
Activiteiten:
Rond dit thema is een kennisnetwerk opgebouwd waarvan op dit moment 28 landen (Europa, Israel, Nieuw-Zeeland) deel uitmaken (zie website www.cost869.alterra.nl voor lijst met deelnemende landen, instituten en personen). Nederland heeft een centrale rol gespeeld in de totstandkoming van het netwerk, en heeft het voorzitterschap van de COST-actie op zich genomen en levert de trekker van de werkgroep Mitigation options. Verder wordt er vanuit Nederland een website onderhouden met daarop een database met factsheets van Mitigation options, met verwijzingen naar relevante literatuur. In 2008 zijn 5 wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd die door vertegenwoordigers vanuit Nederland zijn bezocht. In 2009 zullen 5 bijeenkomsten worden georganiseerd, waarvan 2 in Nederland. De activiteiten worden doorlopend gerapporteerd via de website en via een zgn. progress report . Abstacts en voordrachten (beide pdf) worden via de website toegankelijk gemaakt. Wetenschappelijke publicaties voortkomend uit de bijeenkomsten worden geïnitieerd. Nieuwe ontwikkelingen binnen Europa op het terrein van Mitigation options zullen worden gesignaleerd en ingebracht in lopende projecten binnen Nederland op dit terrein.

Resultaten

- Website met database;
- overzicht van bestaande ervaring binnen Europa met Mitigation options;
- bijdragen aan bijeenkomsten; mede-organisatie van bijeenkomsten in 2009 en 2010;
- doorlopend progress report .

Gedurende 2009 zullen vier bijeenkomsten worden georganiseerd van de verschillende werkgroepen van de COST-actie. Verder zal een mid-term evaluatie worden gehouden door het Management Committee, die zal worden voorbereid door de trekkers van de werkgroepen. In Nederland wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de ervaringen worden uitgewisseld rond het opstellen van Stroomgebied Beheersplannen in de 28 deelnemende landen. Verwacht wordt dat tenminste 3 voordrachten worden gehouden in 2008.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Knowledge about possibilities for improving the quality of groundwater and surface water is fragmented. Many options only exist on paper and the effectiveness and costs are generally unknown.
The Water Framework Directive and the Nitrate Directive impose obligations on all EU countries to improve the quality of groundwater and surface water. Exchange of knowledge in this field is therefore important.

Research objectives:
The exchange of knowledge at European level relating to options for reducing agricultural emissions of N and P to groundwater and surface water, or for reducing existing concentrations of N and P in groundwater and surface water. This has become increasingly important due to the implementation of the Water Framework Directive.
A knowledge network involving 28 countries ((Europe, Israel, New Zealand) has been built around this theme (see website www.cost869.alterra.nl for a list of participating countries, institutes and people). The Netherlands played a central role in the creation of the network and became president of the COST campaign and provided the leader of the mitigation options working group. Furthermore, a website is maintained from the Netherlands containing a database with fact sheets about mitigation options, with references to relevant literature. In 2008, 5 scientific meetings were organised and attended by representatives from the Netherlands. In 2009, 5 meetings will be organised, 2 of which will be held in the Netherlands. The activities are continually reported on the website and through progress reports . Abstracts and presentations (both pdf) will appear on the website. Scientific publications arising from the meetings will be initiated. New developments within Europe relating to mitigation options will be highlighted and incorporated into current projects in this field in the Netherlands

Results and products:

- website with database;
- overview of existing experience within Europe with mitigation options;
- contribute to meetings, co-organisation of meetings in 2009 and 2010;
- continual progress reports .

During 2009, four meetings of the various working groups in the COST campaign will be organised. Furthermore, a mid-term evaluation will be performed by the Management Committee, which will be prepared by the leaders of the working groups. In the Netherlands, a meeting will be organised to share experiences relating to the River Basin Management Programme in the 28 participating countries. It is expected that at least 3 presentations will be held in 2008.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. O.F. Schoumans
Projectleider Dr.ir. W.J. Chardon

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D16400 Informatiesystemen, databases
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18130 Bodem

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie