KNAW

Onderzoek

Medicinale terpenen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Medicinale terpenen
Looptijd 09 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337219

Samenvatting

Doel
Planten bevatten een grote diversiteit aan zogenaamde secondaire metabolieten, die bekend staan als farmaceutisch actieve stoffen of worden gebruikt als bron van farmaceutische producten. Sesquiterpene lactonen, zoals parthenolide uit Tanacetum parthenium, en fenolische diterpenen, zoals carnosic acid uit Rosmarinus officinalis, zijn voorbeelden van groepen stoffen met farmaceutische activiteit, door de aanwezigheid van speciale functionele groepen. De huidige ontwikkelingen in high-throughput -omics technieken maken het mogelijk om te screenen op functionele groepen in plantenmetabolieten en op genotypen/weefsels en groeicondities met optimale niveaus van bioactieve stoffen, en genen betrokken bij hun biosynthese te identificeren en te kloneren. Met deze kennis en genen kunnen optimale farmaceutische producten gecreëerd worden door heterologe expressie in planten of microorganismen

Werkwijze
Binnen dit project zullen de volgende aktiviteiten door PRI-BS verricht worden:

- Opzetten van extractie en detectie technieken van target componenten (2009)
- Opzetten van differential metabolomics technieken (2009)
- Screenen van verschillend uitgangsmateriaal op target componenten en hun biosynthetische precursors met behulp van diverse metabolomics technieken (2009 en verder)
- Opzetten van gen- en metabolietdatabases (2009 en verder)
- Differential metabolomics van transgene planten (diverse expressieplatforms)
- Genfunctie analyses mbv metabolomics

Resultaten
Dit project levert als output wetenschappelijke publicaties, analyse protocollen, geïsoleerde genen, sequence database, metaboliet database, opgezuiverde bioactieve plantenstoffen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Plant secondary metabolites are an important source of therapeutic drugs or drug leads. The advent of genomic and metabolomic technologies now opens possibilities to bring the field of plant natural product research into the 21st century and to replace serendipitous and haphazard findings by rational design and discovery.

Research objectives:
Plants contain a wide diversity of so-called secondary metabolites that are known as pharmaceutical active substances, used as a source for pharmaceutical products. Sesquiterpene lactones, such as parthenolide from Tanacetum parthenium, and phenolic diterpenes, such as carnosic acid from Rosmarinus officinalis, are examples of groups of substances with pharmaceutical activity, through the presence of special functional groups. The current developments in high-throughput omics techniques enable the screening of functional groups in plant metabolites and of genotypes/tissues and growing conditions with optimal levels of bioactive substances, and the identification and cloning of genes involved in their biosynthesis. With this knowledge and genes, optimal pharmaceutical products can be created by heterologous expression in plants or microorganisms.

Approach
The following activities will be carried out by PRI-BS as part of this project:

- The set up of extraction and detection techniques of target components (2009)
- The set up of differential metabolomics techniques (2009)
- Screening of different propagating material on target components and their biosynthetic precursors using various metabolomics techniques (2009 and onwards)
- The set-up of gene and metabolite databases (2009 and onwards)
- Differential metabolomics of transgenic plants (various expression platforms)
- Gene function analysis for metabolomics

Results and products:
The output of this project will be scientific publications, analysis protocols, isolated genes, sequences database, metabolite database, purified bioactive plant substances

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. C.H. de Vos

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D21300 Biochemie
D22100 Microbiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie