KNAW

Research

Biomarkers for health and disease

Pagina-navigatie:


Update content


Title Biomarkers for health and disease
Period 01 / 2009 - unknown
Status Completed
Research number OND1337280

Abstract

Description:
Monitoring health and disease in herds is of increasing importance, both for economic as for public health reasons. However, objective measurement of health is difficult.

Research objectives:
This project aims to provide tools for objective measurement of health and disease in the form of biomarkers. To this end serum samples of experimentally infected and control animals (pigs) will be investigated. With the aid of SELDI-TOF approaches protein profiles will be generated and compared to each other. Suitable discriminatory biomarkers, if present, will be identified.

Abstract (NL)

Doel
Biomarkers voor ziekte en gezondheid De doelstelling van dit kennisbasisproject is het verzamelen van data en kennis over relevant geachte (a)specifieke biomarkers om tot praktisch bruikbare ziekte- en gezondheidsindicatoren voor dieren te komen.
De gezondheid en het welzijn van dieren zijn daarmee de belangrijkste kritische succesfactoren voor de veehouderij. Ze bepalen het aanzien en de acceptatie en bepalen mede de inkomens in en de concurrentiekracht van de veehouderij. Waar het op dit moment aan ontbreekt zijn verifieerbare en valide parameters voor ziekte en gezondheid die betrouwbaar kunnen worden gemeten en ingezet. Onbekend is welke parameters het best kunnen fungeren als indicator(en) voor de ziekte- en gezondheidstatus van een dier cq. een bedrijf. Meer inzicht in deze parameters (specifiek en aspecifiek) is nodig.

Werkwijze
In het kader van een ander project loopt een studie waarbij in serummonsters, genomen in slachthuizen, wordt gekeken naar verschillende (a)specifieke parameters voor de (afweer en) gezondheid van varkens. Hiertoe zijn dieren van goed presterende bedrijven vergeleken met minder preseterende bedrijven. Op basis van de gemeten (SELDI-TOF) eiwitprofielen is een aantal kandidaat markereiwitten naar voren gekomen die verschillen in spiegels tussen de groepen bedrijven. Een uitbreiding van dit onderzoek is wenselijk, waarbij gericht wordt op het vinden van biomarkers die gezonde dieren onderscheiden van (experimenteel) geïnfecteerde dieren.
Activiteiten: - Met behulp van proteomics vaststellen en valideren van eiwitbiomarkers om ziektestatus van varkens te kunnen bepalen. Hiervoor worden serummonsters genomen van dieren die experimenteel geïnfecteerd zijn met verschillende, voor de varkenssector relevante, pathogenen.
- Een dataset + biobank van experimenteel geinfecteerde en controledieren opstellen.
Hierbij zal in ieder geval een tweetal bacteriële en een tweetal virale infecties worden meegenomen.
- Serummonsters zullen worden geanalyseerd met behulp van SELDI-TOF. De verkregen eiwitspectra zullen worden onderzocht op potentiële biomarkers.
- De data zullen worden vergeleken met de data uit het andere project om de relevantie te bepalen van de gevonden potentiële biomarkers.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22600 Zoology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation