KNAW

Research

Antibiotic resistance: the prevalence of ESBLs and qnr-resistance genes in broilers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Antibiotic resistance: the prevalence of ESBLs and qnr-resistance genes in broilers
Period 01 / 2009 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1337283

Abstract

Description:
During the last decade an increase of transmissible antibiotic resistance genes has been observed in E. coli and Salmonella isolated from broilers. These genes can be transmitted to the human population.
There is a lack of knowledge on the risk factors of farms that are associated with the occurrence of these resistance genes.

Research objectives:
The project aims to get more knowledge of the prevalence of resistance genes (i.e. extended spectrum betalacatamases or ESBLs) in broilers in The Netherlands and the risk factors of farms, that are associated with their occurrence.

Results and products:
Knowledge on the prevalence of ESBLs in broilers in The Netherlands and the farm risk factors associated with their occurrence. With this knowledge it shall be possible to advise on intervention or control strategies.

Abstract (NL)

Doel
Er is een explosieve toename in zowel E. coli als Salmonella uit vleeskuikens van overdraagbare antibioticumresistentie genen die een risico vormen voor zowel dier- als volksgezondheid. Het gevolg is het ontstaan van een groot reservoir van resistentiegenen die kunnen worden overgedragen op humane bacteriën en betrokken kunnen zijn bij ziekte bij mensen.
Het project heeft als doel het kwantitatief vaststellen van de prevalentie en de risicofactoren geassocieerd met het voorkomen van extended spectrum beta-lacatamases (ESBL s) en qnr-genen in Enterobacteriaceae van vleeskuikens.

Werkwijze
Er wordt een veldstudie uitgevoerd op een steekproef van vleeskuikenbedrijven. Per bedrijf wordt een enquête gehouden, waarmee gegevens worden verkregen over o.a. het antibioticumgebruik, aantallen dieren, de hygiëne tussen koppels, de bestrijding van knaagdieren, de aanwezigheid van andere dieren op het bedrijf etc.
Per bedrijf worden fecesmonsters van kuikens, andere diersoorten en de veehouder en eventuele familie genomen voor onderzoek op de aanwezigheid van ESBL-positieve Enterobacteriaceae.
Deze ESBL s en de aanwezige plasmiden worden gekarakteriseerd.
De bepaling van risicofactoren voor het optreden van ESBL s op laag- en hoogprevalente bedrijven wordt gedaan met behulp van bivariate analyse en logistische regressie analyse ter schatting van odds ratio s.

Resultaten
Dit project brengt het voorkomen van ESBL s (en eventueel qnr-genen) kwantitatief in kaart en geeft informatie over welke bedrijfsrisicofactoren met het voorkomen zijn geassocieerd. Dit schept openingen voor mogelijke interventies of controlemaatregelen. Bovendien levert het naast het lopende project belangrijke informatie op over de associatie tussen ESBL s die voorkomen bij dieren en bij de mens.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. D.J. Mevius

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22100 Microbiology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation