KNAW

Onderzoek

TA Klimaatverandering, natuur en ruimte

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel TA Klimaatverandering, natuur en ruimte
Looptijd 01 / 2000 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337556

Samenvatting

Doel
In dit thematisch assessment Klimaatverandering-natuur-ruimte van het Planbureau voor de Leefomgeving worden de effecten van klimaatverandering op natuur(beleid) in Nederland onderzocht. Focus van het deelproject ligt op het verkennen van adaptatiestrategieën voor het behalen van natuurdoelen gezien het veranderend klimaat. Resultaat van het deelproject is o.a. een kansen/knelpuntenkaart voor het behalen van natuurdoelen.

Werkwijze
- Wat zijn de effecten (positief en negatief) van klimaatverandering op soorten en ecosystemen en tot welke knelpunten zou dat kunnen leiden voor de biodiversiteit?
- Wat zijn de consequenties van klimaatverandering voor het halen van natuur beleidsdoelstellingen?
- Welke adaptatiestrategieën zijn er om de natuur bestendig te maken voor de effecten van klimaatverandering? Uitwerking van enkele adaptatiestrategieën:
0 vergroten en verbinden over grotere schaal (internationale aansluiting)
0 verbeteren abiotische condities
0 multifunctionele adaptatie
- Moet gezien de effecten van klimaatverandering op de natuur en de mogelijkheden om deze op te lossen het natuurbeleid worden aangepast?
- Hoe gaan bestuur, politiek, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om met klimaatverandering en natuur?
- Hoe gaan ze om met de onzekerheden die erbij horen?
- Wat is gezien deze reactie een robuuste adaptatiestrategie?

Resultaten
- In 2008 zijn analyses in gang gezet naar de effecten van klimaatverandering en de mogelijkheden voor adaptatie. Dit heeft geleid tot de bijgestelde inhoudsopgave en de ontwikkeling van een eerste concepttekst.
- In 2008 is een bijdrage geleverd aan de Natuurbalans: de ontwikkeling van een klimaatcorridor natte natuur als Klimaat adaptatiestrategie voor moerasecosystemen.
- In 2009 worden de analyses afgerond en vindt een integratie van adaptatiestrategieën plaats. Dit zal leiden tot een eerste landelijke kaart van klimaatadaptatiestrategieën voor natuur.
- Eindrapport 3e kwartaal 2009
- Bijdrage aan PBL kennis en producten op het gebied van Klimaatadaptatie en natuur
- Bijdrage aan NVK (beleidsvarianten, ecosysteemdiensten)
- Bijdrage aan Klimaatbestendig Nederland

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The assessment will focus on the effects of climate change on nature(policy) in the Netherlands. Which adaptation strategies help achieving biodiversity targets under climate change?

What are the impacts (both positive and negative) of climate change on species and ecosystems. What are possible bottlenecks for biodiversity? Will we be able to meet biodiversity goals given the effects of climate change? What adaptation strategies will increase the resilience of ecosystems to cope with the effects of climate change?
Some adaptation strategies that will be further elaborated.

Research objectives:
Elaborate the following adaptation strategies:

- Enlarge en connect nature areas on a large (international) scale
- Improve abiotic conditions
- Multifunctional adaptation

Answer the following research questions:

1. Is it necessary to adjust biodiversity target and nature conservation policy?
2. What are effective methods for the implementation of nature adaptation strategies, given the response of society to climate change and uncertainty.

Results and products:

- In 2008 analyses were started to identify bottlenecks and possibilities for adaptation.
- The adaptation strategy for wetlands was published in the Nature Balance 2008.
- In 2009 a first national adaptation map for nature under climate change will be developed.
- Report 3rd trimester 2009
- Contribution of knowledge on the effects of climate change on nature and adaptation strategies e.g. Climate proofing the Netherlands.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. H.F. van Dobben
Onderzoeker Drs. T. Hoogland
Onderzoeker Drs. S.A.M. van Rooij
Onderzoeker Ing. P.A. Slim
Onderzoeker Dr. E.G. Steingröver
Projectleider Dr. C.C. Vos

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D18140 Natuur en landschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie