KNAW

Onderzoek

Kansen regionale clustering biologische landbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kansen regionale clustering biologische landbouw
Looptijd 06 / 2009 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1337780

Samenvatting

Doel
Het inventariseren van de kansen en belemmeringen van regionale clustering voor de biologische landbouw. Kansen kunnen liggen op gebied van sluiten kringlopen, reductie carbon footprint, logistiek en groeikansen. Belemmeringen liggen mogelijk op gebied van regelgeving, gebiedspartijen en inrichtingskosten. Op basis van deze inventarisatie wordt een set van voorwaarden benoemd waaronder clustering succesvol is. Deze set aan voorwaarden worden getoetst aan een 5 tal (kansrijke) voorkeursgebieden. In deze gebieden zijn de belangrijkste gebiedspartijen onderdeel van de toetsing.

Werkwijze
Het project wordt in 7 stappen uitgewerkt:

1. Inventarisatie kansen en belemmeringen regionele clustering biologische landbouw
2. Toesting onderdeel 1 aan de hand van succesvolle initiatieven rond clustering nationaal (oude teeltcentra, maar ook gebieden als Lelystad Noord)
3. De 5 voorwaarden voor succesvolle clustering vaststellen
4. Voorkeursgebieden benoemen
5. Toetsen voorkeursgebieden aan de 5 voorwaarden: meest kansrijke locatie
6. Gebiedsconferentie (1 a 2) rondom kansrijke locatie
7. Afronding: Conclusies en aanbevelingen

Rond dit project zal een klankbord groep in het leven worden geroepen met vertegenwoordiging uit de Biologische sector, LTO, LNV, DLG en WUR (Alterra en LEI). Deze klankbordgroep komt tweemaal bijeen.

Resultaten
- Interne notitie, kansen en belemmeringen en inventarisatie succesvolle initiatieven
- Klankbordgroep benoemt de 5 voorwaarden voor succesvolle clustering en LNV samen met sectorvertegenwoordiging stellen 5-10 voorkeurslocaties
- Klankbordgroep selecteer 1-2 voorkeurs- of doelgebieden
- Gebiedsconferentie met alle relevante partijen, van gebiedsconferentie wordt verslag gedaan dmv brochure
- Rapport met verslag en beleidsaanbevelingen
- Sprekende afsluiting project

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The last decade the growth of organic farming in the Netherlands is stagnated compared to the fast growing consumption of organic products on the internal market and compared to the growth in European context. One of the reasons cloud be the disintegration of the farms over the Netherlands. Buying land of the neighbours is costly because of the obligatory 2 years period between conventional farmland and organic. Exchange (manure, labour, products and land) between organic farms is hampered because of the distances.
Could clustering of organic farms be helpful? But on which conditions and where?

Research objectives:
What are the challenges and obstacles of regional clustering of organic farming. And based on this inventory could we define conditions on which clustering could be successful.

Results and products:
This project is carried out in several steps: from an inventory of opportunities and obstacles, through a definition of the 5 condition of successful clustering to a regional conference in an area with potential to clustering. The results of this project will be outlined in a brochure (in Dutch).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. J.E. Jansma

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie