KNAW

Research

Muggen- en knuttenproblematiek in het Groene Hart

Pagina-navigatie:


Update content


Title Muggen- en knuttenproblematiek in het Groene Hart
Period 01 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1337823

Abstract (NL)

Doel
Inzicht krijgen in het optreden van overlast veroorzaakt door steekmuggen en knutten onder ed huidige omstandigheden en in de nabije toekomst door klimaatveranderingen en bij de uitvoering van vernattingsopgaven.

Het in beeld brengen van maatregelen die eventueel kunnen bijdragen aan vermindering van genoemde overlast onder de betreffende omstandigheden.

Achtergrond
Enkele jaren geleden is op verzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een onderzoek gedaan naar de effecten van muggen en knutten op de volksgezondheid. Dit heeft geresulteerd Muggen & Knutten: vooroordelen en misverstanden, waar- en onwaarheden, vóórkomen en vookómen. 2002. Brochure Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG RWS, RIZA, Leleystad. Deze brochure geeft een vrij algemeen beeld van de stand van dat moment. Klimaatverandering en de vernattingsopgaven geven beiden aanleiding om opnieuw naar deze brochure te kijken.

Klimaatverandering leidt tot opwarming, nattere winters en drogere zomers met korte perioden van intense regen. Het gevolg hiervan is dat het watersysteem dynamischer wordt. Leidt klimaatverandering hiermee tot verbetering van het milieu voor steekmuggen en knutten?

Bij de uitvoering van vernattingsopgave zijn projecten geïnitieerd die gericht zijn op:
· Het vernatten van het landgebruiksysteem in het kader van het tegengaan van bodemdaling.
· Het tegengaan van verdroging van belangrijke natuurgebieden.
· De aanleg van nieuwe boezems.
· De aanleg van nieuwe natuur, bijvoorbeeld in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur en de aanleg van de robuuste verbindingn Groene Ruggengraat door het Groene Hart.

Hierbij speelt steeds de vraag of bij dit type projecten een voor steekmuggen en knutten geschikt milieu ontstaat. IN discussies over vernatten en wijzigen van de waterhuishouding blijkt elke keer weer dat dit vraagstuk wordt gebruikt als argument tegen dergelijke projecten.

Werkwijze
Deze verkenning is uitgevoerd als korte bureaustudie gebaseerd op bestaande en snel beschikbare kennis. De antwoorden op onderstaande vragen vormen een eerste indicatie van de mogellijkheden:
· Welke overlast door steekmuggen en knutten treedt in de huidige situatie, bij het huidige klimaat op?
· Welke veranderingen in overlast door steekmuggen en knutten zijn te verwachten door klimaatveranderingen, onafhankelijk van eventuele vernattingsopgaven?
· Met welke maatregelen kunnen de effecten van de te verwachten klimaatveranderingen op overlast door steekmuggen en knutten worden verminderd?
· Welke veranderingen in overlast door steekmuggen en knutten zijn te verwachten door het uitvoeren van vernattingsopgaven?
· Met welke maatregelen kunnen de effecten van de vernattingsopgaven op overlast door steekmuggen en knutten worden verminderd?

Resultaten
Klimaatverandering en internationaal verkeer dragen bij aan vergroting van de kans op vestiging van nieuwe soorten steekmuggen en knutten. Deze soorten kunnen nieuwe ziketen overdragen. Voor zover nu bekend betreft dit vooral soorten die talrijk ontwikklen in en nabij de bebouwde omgeving. De komst van deze soorten is onafhankelijk van het Nederlandse waterbeheer, maar een gevolg van de autonome ontwikkelingen geïnitieerd door klimaatverandering.

De bijdrage van vernatting aan de vestiging en uitbreiding van nieuwe soorten steekmuggen en knutten is onzeker omdat de kennis van de ecologie van deze nieuwkomers en hun specifieke gedrag onder de toekomstige Nederlandse condities nog onvoldoende bekend is. In hoeverre nieuwkomers of nieuwe ziekten die ook overgedragen kunnen worden door inheemse steekmuggen en knutten baat hebben bij vernatting is eveneens onzeker.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation